Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

COVID-19

От 10.02. до 23.02.2022 г. вкл. в училищата на територията на обл. Шумен съгласно заповед на министъра на образованието и науката  се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, както следва:

•    В периода от 10.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително за учениците от VI, VIII, IX и XI клас.

•    В периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително за учениците от V, VII, X и XII клас.

•    В периода от 21.02.2022 г. до 23.02.2022 г. включително за учениците от VI, VIII, IX и XI клас.

Учениците от І – ІV клас в училищата на територията на област Шумен се обучават присъствено в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Със Заповед № РД-01-32/09.02.2022 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Шумен, считано от 10.02.2022 г. (четвъртък) до 23.02.2022 г. (сряда) вкл. на територията на област Шумен се въвеждат временни противоепидемични мерки.

Във връзка с изпълнението на т. 3 от цитираната по-горе заповед, от РУО – Шумен е изготвен доклад до министъра на образованието и науката с предложение за въвеждане в училищата в област Шумен на обучение с прилагане на ротация (редуване на присъствено обучение с обучение от разстояние в електронна среда – ОРЕС) по следната схема:

Всички ученици от V, VII, X и XIІ клас от училищата в област Шумен да се обучават:

от 10.02.2022 г. до 11.02.2022 г. вкл. – присъствено в училището си;

от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. вкл. – от разстояние в електронна среда;

от 21.02.2022 г. до 23.02.2022 г. вкл. – присъствено в училището си.

Всички ученици от VI, VIII, IX и XI клас от училищата в област Шумен да се обучават:

от 10.02.2022 г. до 11.02.2022 г. вкл. – от разстояние в електронна среда;

от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. вкл. – присъствено в училището си;

от 21.02.2022 г. до 23.02.2022 г. вкл. – от разстояние в електронна среда.

Всички ученици от І до ІV клас включително от училищата в област Шумен да се обучават присъствено в училището си през целия период от 10.02.2022 г. до 23.02.2022 г.

След получаване на заповед на министъра на образованието и науката, определяща обучение с прилагане на ротация за периода от 10.02.2022 г. до 23.02.2022 г. вкл., училищата своевременно ще бъдат уведомени за създаване на необходимата организация.

На 07.02.2022 г. всички училища в област Шумен започват втория учебен срок присъствено. В първия ден (07.02.2022 г.) от учебната седмица учениците ще бъдат тествани – според  правилата, действали до този момент – т.е. при декларирано съгласие от страна на родителите (в клас без тест могат да влязат всички ученици със „зелен сертификат“ за ваксинация, за преболедуване или за наличие на антитела).

           Подробности:

            Съгласно Картата на епидемичната обстановка по региони в Единния информационен портал COVID-19 област Шумен към 03.02.2022 г. е в Етап 2 (с прогнозата за след 5 дни областта да остане в Етап 2). Националният оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 от 13.01.2022 г. регламентира в т. 1.1.2.1 прилагането на следните мерки в Етап 2:

           1. Преустановява се провеждането на занимания по интереси, с изключение на заниманията по интереси в рамките на целодневната организация, които се провеждат без смесване на ученици от различни паралелки.

           2. Групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие се провеждат присъствено след изследване за COVID-19 един път седмично с бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване, както и онези, които вече са изследвани за осъществяване на присъствено обучение.

           Освен това остават в сила всички мерки от Етап 1:

           1. Присъственият учебен процес за учениците от първи до дванадесети клас се осъществява при следните условия:

           а) създадена е организация за провеждане на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове веднъж седмично на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;

           б) в случай на несъгласие на родителите/настойниците/попечителите за провеждане на изследване за COVID-19, ученикът не се допуска до присъствено обучение и му се осигурява възможност за обучение от разстояние в електронна среда.

           2. Преустановява се смесването на ученици от различни паралелки в целодневна  организация на учебния ден, при занимания по интереси и при групови дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.

           3. Преустановява се провеждането на организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др.

           4. Преустановява се присъственото провеждане на педагогически съвети, родителски срещи, заседания на обществените съвети, събрания на училищните настоятелства, квалификация на педагогическите специалисти.

           5. Присъственото провеждане на олимпиади и състезания от календара на Министерството на образованието и науката се допуска само при:

           а) провеждане на място на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, участващи в провеждане на олимпиадата или състезанието, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;

           б) осигурена физическа дистанция от най-малко 1,5 метра в залата;

           в) носене на защитна маска за лице от всички участници по време на целия престой в училището.

           6. Индивидуални дейности (индивидуални часове, консултации, индивидуални дейности за обща и допълнителна подкрепа, изпитвания за текуща оценка, изпити и др.) може да се провеждат присъствено на територията на училището/ЦСОП и без прилагане на изискванията за изследване за COVID-19 на учениците с бързи антигенни тестове, ако индивидуалните дейности се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на паралелките.

           7. Всички ученици от пети до дванадесети клас, както и педагогическият и непедагогическият персонал носят защитна маска за лице по време на целия си престой в училищата/ЦСОП, а учениците от първи до четвърти клас – извън класната стая (при влизане в училищната сграда, в коридори, тоалетни, фоайета и други общи помещения, в които има смесване на ученици от различни паралелки и персонал), както и в класната стая от пристигането им в училище/ЦСОП до приключване на изследването на ученика с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста – в дните на изследване.

           8. Дейностите в училищата/ЦСОП се провеждат при стриктен контрол по спазване на  въведените правила във връзка с извънредната епидемична обстановка, указани с Насоки на министъра на образованието и науката.

Със Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката се определят за неучебни 31.01.2022 г. и дните от 02.02.2022 г. до 04.02.2022 г. включително. На 01.02.2022 г. учениците ще ползват междусрочна ваканция въз основа на Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката.  

Заповед № РД09-4982/14.12.2021 на министъра на образованието и науката за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа 

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа

Карта на епидемичната обстановка в страната по региони

Препратка към Единния информационен портал

Skip to content