Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Министерството на образованието и науката публикува второто класиране от приема след VII клас

прочети повече >
прочети повече >
ВИЖ ВСИЧКИ НОВИНИ >>>

РУО - град Шумен

За комуникация с РУО - Шумен физическите и юридическите лица могат да използват възможностите на Системата за сигурно електронно връчване на адрес edelivery.egov.bg

Устройството, функциите и организацията на дейността на Регионално управление на образованието са регламентирани в ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ФУНКЦИИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, издаден от Министерството на образованието и науката. Регионално управление на образованието, град Шумен е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование.

Регионалното управление на образованието създава условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта. Дейностите се осъществяват от държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение. Според разпределението на дейностите администрацията на Регионално управление на образованието е обща и специализирана и се организира в отдели.

Общата администрация е организирана в отдел "Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване" и осигурява технически дейността на началника на Регионално управление на образованието, на специализираната администрация, както и дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Специализираната администрация е организирана в отдел "Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), който организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Skip to content