Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Министерството на образованието и науката продължава изпълнението на Проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд и през учебната 2022/2023 година.

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

Министерството на образованието и науката продължава изпълнението на Проект BG05M20P001-2.015 „Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския социален фонд и през учебната 2022/2023 година.

               Основната цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение към пазара на труда.

Проектът „Ученически практики – 2“ цели повишаване на качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствието на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост, заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: „България 2020“. Проектът продължава политиката в професионалното образование за осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“, продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – фаза 1“ и „Ученически практики – фаза 2“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът е с продължителност 29 месеца.

Основна цел на проекта е:

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта са:

– Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

– Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Целева група на проекта са ученици, обучавани в държавните и общинските професионални гимназии и училища с паралелки, които осигуряват професионално обучение за придобиване степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Допустимите дейности по проекта са:

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда;

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content