Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Често задавани въпроси

Кога ще е готов документът ми (удостоверение/уверение) за признаване на образованието ми в чужбина?

Удостоверението/уверението за признаване на завършен клас (от VІІ до ХII включително) на средно образование и/или на професионална квалификация или отказът за признаване на такова, се издава в срок до 1 (един) месец от подаване на документите. Възможно е срокът за да бъде удължен, ако подадените документите са недостатъчни за вземане на решение и се налага представяне на други. В случай на удължаване на срока, Вие задължително ще бъдете уведомени писмено и ще Ви бъде указано какви допълнителни документи следва да представите.

Желая да ми бъде признат завършен клас от обучението ми в друга държава. Необходимо ли е документите ми да имат „Апостил“? От кои държави се изисква „Апостил“?

Апостилът (Apostille) е специално удостоверение, което представлява заверка (печат) върху самия документ или в приложение към него. Той удостоверява истиността на подписите и печатите, положени в документа. Апостилът се изисква, когато документите за завършено образование са издадени от властите на чуждата държава, която е страна по Хагската конвенция от 1961 г. Удостоверените по този начин чуждестранни документи не подлежат на допълнителни легализации и заверки. Списък на страните по Хагската конвенция от 1961 г. (линк към списъка). В случай че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно подписаните договори за правна помощ или общоприетата процедура.

Документи за кои класове от училища в чужди държави се признават от Регионалното управление на образованието?

Комисията към РУО разглежда документи за признаване на завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и за признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация. Документите за завършен период или клас за класовете от І до VІ клас включително се признават от директора на училището, в което лицето желае да продължи обучението си.

Кога се подават заявления за признаване на квалификационни кредити?

Заявления за признаване на квалификационни кредити се подават през месеците февруари и юли от 1 до 10 число.

Задай своят въпрос

    Skip to content