9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Олимпиади и състезания

Учебна 2021/2022 година

Протокол за резултатите на явилите се ученици на областен кръг на състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език в област Шумен – 16.10.2021 г.

Протокол

Протокол 2 на класираните на първо място ученици в областен кръг на състезнието по речеви и комуникативни умения на английски език, предложения за допускане до участие в национален кръг

Протокол 2

Списък на учениците, заявили участие в Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски, френски език в област Шумен – областен кръг – 16.10.2021 г. – 10.00 ч.

Списък

Списък с резултатите на участниците, допуснати до областен кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език на 16.10.2021 г., 09.00 ч. – ПЕГ „Никола Й.Вапцаров” – гр. Шумен

Списък

Учебна 2020/2021 година

Резултати от областен кръг на олимпиадата по математика

Протокол за 4 – 6 клас

Протокол за 7 – 12 клас

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика

Протокол

Резултати от областен кръг на олимпиадата по физика

Протокол

Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език

Протокол № 1

Протокол № 2

Резултати от областен кръг на Националната олимпиада “Знам и мога”

Протоколи

Резултати от Областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведен на 21 02.2021 година в област Шумен

Протоколи

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 07.03.2021 г.

Протокол № 1 – областен кръг олимпиада БЕЛ 2021 на учениците от V и VI клас.

Протокол № 2 – недопуснати ученици до национален кръг на олимпиадата по БЕЛ 2021 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведен на 13.02.2021 г.

Протокол за резултатите на учениците, явили се на областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда на 13.02.2021 г.

Учебна 2019/2020 година

Резултати от общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, проведен на 16.02.2020 г.

Протокол за резултатите на учениците, явили се на общински кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда на 16.02.2020 г.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика
Резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2019/2020 година са публикувани на сайта на ППМГ “Нанчо Попович”

http://www.pmg.icon.bg/index.php

След отмяна на извънредното положение ще бъде публикувана информация с график за желаещите да се запознаят с писмените си работи.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература

ПРОТОКОЛ за резултатите от областен кръг на олимпиадата по БЕЛ

Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика за учебната 2019/2020 година:

ПРОТОКОЛ за резултатите от областен кръг на олимпиадата по физика

ПРОТОКОЛ №2 за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2019/2020 година:

ПРОТОКОЛ за резултатите от областен кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, проведен на 23.02.2020 г.

ПРОТОКОЛ №2 за резултатите на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до национален кръг

Резултати от областния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2019/2020 година:

Протокол 1;

Протокол 2.

Учебна 2018/2019 година

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

Резултати от математическото състезание „ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ” за ученици от IV клас

Математическото състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас ще се проведена 18.05.2019 г. от 9.00 часа.

Организатор на състезанието е РУО – Шумен.

Домакин на състезанието е II Основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен.

В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в комбинирана или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2018/2019 година.

Заявления за участие в състезанието се подават от 07.05.2019 г. до 10.05.2019 г.  в училището домакин.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.45 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта).

Резултати от областен кръг на олимпиадата по география и икономика

Резултати от националното математическо състезание “Питагор” за ученици от IV клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по техническо чертане – I група

Резултати от областния кръг на олимпиадата по техническо чертане – II група

ПРОТОКОЛ за резултатите на явилите се ученици на пролетното математическо състезание – област Шумен, 30 март 2019 година

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ПИТАГОР“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. от 9.00 часа.

       Организатор на състезанието е РУО – Шумен.

       Домакин на състезанието е Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

       В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2018/2019 година. 

      Заявления за участие в състезанието се подават от 27.03.2019 г. до 05.04.2019 г. в училището домакин.

       Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

       1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

       2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

       Учениците следва да заемат определените места в училището домакин до 08.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта).

ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2019г. от 9.00 часа.

            Организатор на състезанието е РУО – Шумен.

            Домакин на състезанието е Трето основно училище „Димитър Благоев“ – гр. Шумен.

            В състезанието имат право да участват всички ученици от ІV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства през учебната 2018/2019 година

            Заявления за участие в състезанието се подават от 19.03.2019 г. до 22.03.2019 г. в училището домакин.

            Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на:

            1.резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

            2.снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Резултати от областния кръг на олимпиадата по физика и астрономия

Резултати от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Резултати от областния кръг на олимпиадата “Знам и мога” за ученици от IV клас

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език

Резултати от областния кръг на олимпиадата по астрономия

Резултати от областния кръг на олимпиадите по философия, история и цивилизации/история и цивилизация, география и икономика, гражданско образование

Резултати от областния кръг на Националното състезание Музикална игра „Ключът на музиката“

Резултати от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Резултати от областен кръг на олимпиадата по български език и литература

Резултати от областен кръг на олимпиадата по английски език, проведен на 09.02.2019 г.

Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език, проведен на 09.02.2019 г.

НАЦИОНАЛНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ“

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведена 23.03.2019 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

За учениците от IV клас състезанието ще се проведе в Природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“, гр. Шумен.

Учениците следва да заемат определените места в училищата домакини до 10.30 часа, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка/карта).

На видно място в училището домакин се поставят:

– на 23.03.2019 г. след 14.00 ч. верните отговори;

– до 14.00 ч. на 26.03.2019 г. протоколът с резултатите на явилите се ученици.

Окончателните протоколи за всеки клас се поставят до 04.04.2019 г. в РУО – Шумен на информационното табло.

Всички ученици, които проявяват интерес към състезанието, могат да получат информация в училището, в което се обучават.

08.03.2019 г.

Списък на учениците и техните резултати от областния кръг на олимпиадата по български език и литература на 03.02.2019 г.

Резултати на явилите се ученици на областен кръг на олимпиадата по математика за учебната 2018/2019 година – област Шумен

Списък на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика в област Шумен за учебната 2018/2019 година

Списък на допуснатите ученици до областен кръг на олимпиадата по физика в област Шумен за учебната 2018/2019 година

Skip to content