Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.015-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ – 2“

Обща информация за проекта

Проектът „Ученически практики – 2“ има за цел повишаване на качеството на професионалното образование и обучение, съобразно потребностите на икономиката и промените на пазара на труда. Подобряването на съответствието на професионалното образование на изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост, заложена в Стратегия „Европа 2020“ и в Националната програма за развитие: „България 2020“. Проектът продължава политиката в професионалното образование за осъществяване на връзка между образованието и бизнеса, започнала по ОП РЧР 2007-2013 с проект „Ученически практики“ и продължила по настоящата оперативна програма с проект „Ученически практики – Фаза 1“.

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 29 месеца.

Основна цел на проекта

Повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда.

Специфичните цели на проекта

– Осигуряване на допълнителни възможности за достъп до практическо обучение за подобряване уменията на учениците за работа в реална работна среда;

– Подобряване на взаимодействието на училището с научните и бизнес среди чрез привличане на техни представители и прилагане на съвременни практически методи на обучение за укрепване в системата на професионалното образование и обучение и връзката с пазара на труда.

Допустими дейности по проекта

Дейност 1. Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда

Дейност 2. Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап

Допустими целеви групи по проекта

 – Ученици от професионални гимназии и училища с паралелки за професионална подготовка, които осигуряват професионално образование и обучение за придобиване на степен на професионална квалификация по професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), с изключение на институциите по чл. 18, т. 3-7 от Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО);

 – Учители по професионална подготовка в системата на средното професионално образование и обучение;

– Наставници от организациите-работодатели;

– Представители на бизнеса и науката.

Skip to content