Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

Информация във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

Около 450 педагогически специалисти от област Шумен вече са включени в краткосрочни обучения в изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По Дейност 1 „Подкрепа за професионално израстване и развитие на професионалните умения на педагогически специалисти чрез обучения, които завършват с присъждане на 1 квалификационен кредита съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и про фесионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ са формирани 20 групи в трите тематични направления.

На всички педагогически специалисти, успешно преминали обученията, ще бъде издадено Удостоверение за присъден квалификационен кредит, съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Повече информация за проекта може да бъде намерена на адрес: https://teachers.mon.bg

Skip to content