Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

НП “Обучение за ИТ кариера”

С Решение № 525 от 15 септември 2017 г. Министерският съвет одобри Националната програма „Обучение за ИТ кариера“

С информационна кампания в 5 училища-центрове за софтуерно обучение от 03.10.2017 г. стартира реализирането на програмата.

Основна цел на програмата е чрез 3-годишно професионално обучение на ученици от гимназиален етап по нова професия „Приложен програмист“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение да се отговори на потребностите на IT сектора от квалифицирани специалисти. Обучението ще се реализира в свободно от учебни часове време, в различна образователна среда, която е формирана от конкретните изисквания на партньорите „бизнес-училище-университети“. В този модел на интегрирано взаимодействие се разработват нови учебни планове, програми и ново учебно съдържание, относимо към научните достижения в областта на информационните технологии и отговарящо на конкретните потребности на пазара на труда.

Партньорите са Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българска асоциация за информационни технологии (БАИТ), Асоциация на бизнес клъстерите.

Определените със Заповед №РД-5291/27.09.2017 г. на министъра на образованието и науката училища и съответните университети:

  • МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
  • Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, гр. Правец и Технически университет, София
  • Технологично училище „Електронни системи“ и Технически Университет, София
  • Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“, гр. Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • Професионална гимназия по електротехника и електроника „К. Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, 

ще осъществят обучение на ученици от всички административни области на страната.   

Сформирането на групите от ученици от 10. клас предстои да се осъществи след входящ тест за допускане на регистираните кандидати за обучение.

Дейностите по стартирането на програмата са съответно:

 До 10.11.2017 г. – регистрация на участниците

 11.10 – 12.11. 2017 г. – входящ тест /системата ще е отворена за 48 часа, а тестът ще трябва да се проведе в рамките на 1 час/.

 18.11.2017 г. – начало на софтуерното обучение на учениците.

Skip to content