Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

НП “Мотивирани учители”

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО НП „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“ 2022 –  МОДУЛ 2

Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация “учител по…”, “учител по религия” и “ресурсен учител” от заети в системата учители

 1. КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Начини за кандидатстване чрез подаване на заявление по образец (Приложение №1) с приложени копия на документи чрез:

 • системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;
 • писмо до официалната електронна поща на регионалното управление на образованието (РУО) на областта, в която работи кандидатът;
 • център за административно обслужване РУО на областта, в която работи кандидатът

       2. Срок за подаване на заявлението към РУО  до 10.06.2022 г.

3. Необходими документи за кандидатстване:

 • диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация “учител по…”, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;
 • препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;
 • професионална автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация “учител по чужд език”
 • подкрепящо писмо от настоящия работодател
 1. ПОДБОР

1. Критерии за подбор:

 • Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
 • Професионален опит като учител, притежава висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“, „учител по религия“ и „ресурсни учители“
 • Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;
 • Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.
 • Съгласие от директора на училището за включване в програмата на кандидата изразено чрез подкрепящо писмо или препоръка

2. Срок за изпращане на списъка с одобрените кандидати в МОН до 17.06.2022 г.

 1. ВКЛЮЧВАНЕ
  1. Договор за участие в програмата между участника, училището и МОН за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „учител по религия“ и „ресурсни учители“
  2. Записване във Висше училище.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР ПО НП „МОТИВИРАНИ УЧИТЕЛИ“ 2021 –  МОДУЛ 2

Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсен учител“ от заети в системата учители

I.      КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Начини за кандидатстване чрез подаване на заявление по образец (Приложение №1) с приложени копия на документи чрез:

–        системата за сигурно електронно връчване на училището, в което работи кандидатът;

–        писмо до официалната електронна поща на регионалното управление на образованието (РУО) на областта, в която работи кандидатът;

–        център за административно обслужване РУО на областта, в която работи кандидатът

2. Срок за подаване на заявлението към РУО  до 31.03.2021 г.

3. Необходими документи за кандидатстване:

–        диплома за придобита образователно-квалификационна степен (ОКС) с професионална квалификация „учител по…“, съгласно изискванията в Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за заемане на длъжността;

–        препис-извлечение от трудова книжка, доказващ професионален опит;

–        професионална автобиография;

–        мотивационно писмо;

–        сертификат по Общата европейска езикова рамка, ниво C1 – за учителите, кандидати за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по чужд език“

–        подкрепящо писмо от настоящия работодател

–        декларация за избор на университет.

II. ПОДБОР

1. Критерии за подбор:

–        Кандидатите да са български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз или Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

–        Професионален опит като учител, притежава висше образование от професионалните направления и специалности в съответствие с Приложение № 1 към чл. 10 на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти относно изискванията за заемане на длъжностите „учител по…“, „ресурсни учители“ и „начални учители“

–        Назначени са в училище на длъжност „учител“ с професионална квалификация „учител по…“ и формират част от годишната си норма преподавателска заетост по предмет, по който не са специалисти;

–        Изпълняват норма преподавателска работа, като в рамките й или извън нея преподават по учебен предмет, по който не са специалисти, в същото или в друго училище, или изпълняват норма преподавателска работа, като преподават като неспециалисти в повече от едно училище.

–        Съгласие от директора на училището за включване в програмата на кандидата изразено чрез подкрепящо писмо или препоръка

–        Декларация за избор на висше училище

2. Срок за изпращане на списъка с одобрените кандидати в МОН до 09.04.2021 г.

III. ВКЛЮЧВАНЕ

 • Договор за участие в програмата между участника, училището и МОН за придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“, „ресурсни учители“
 • Записване във Висше училище.

Образци на документи

Заявление

Договор

Skip to content