Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Информационна база от заместващи учители

Регионалното управление на образованието изготвя, поддържа и актуализира информационна банка с кадри за заместващи учители и други педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП), която публикува на електронната си страница. В информационната база могат да се регистрират както следва:

 1. Специалисти с вече придобита професионална квалификация “учител” и “учител по … ” (учебен предмет)
 2. Студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” от професионално направление “Педагогика” или “педагогика на обучението по …”
 3. Студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 от 24.06.2002 г. на Министерски съвет, които съответстват на учебните предмети и/или модули.

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННАТА БАЗА

Информационната банка с кадри съдържа следната информация:
• трите имена на лицето;
• специалност, професионална квалификация по диплома;
• актуален статут (безработен учител, пенсиониран учител, студенти по съответната специалност или други);
• адрес и телефони за връзка.

В случаите на изчерпване на възможностите за осигуряване на учители в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, водещи групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (само за ЦСОП), директорът осигурява заместване, както следва:
• лица без висше образование и без професионална квалификация “учител” в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование или от лица със завършено висше образование, но без професионална квалификация “учител” в случаите по
чл. 213, ал. 9 – 11 от Закона за предучилищното и училищното образование.
• лица със завършено висше образование по съответната специалност и без професионална квалификация “учител”;
• заместник-директор, педагогически съветник, психолог, библиотекар.

В случаите, в които заместникът на отсъстващия учител не е специалист по съответния учебен предмет, учебните часове се провеждат по теми, свързани с гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. Темите са определени в училищна програма, приета от педагогическия съвет и утвърдена от директора на училището. За провеждане на педагогическите ситуации в ДГ, които не се водят от учители специалисти, се подготвят материали, осигуряващи ефективно педагогическо взаимодействие. При отсъствие на педагогическия специалист, който осъществява корекционна, терапевтична работа или педагогическа и психологическа подкрепа с децата в ЦСОП, заместващите учители осъществяват дейности, свързани с развитие на интересите, способностите и компетентностите в областта на изкуствата и спорта.

 • АНДОНИ ГЕОРГИЕВ КЕРЕМЕДЧИЕВ 04.06.2024 Г. ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН, ГРАД ШУМЕН ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ СТУДЕНТ
  АЛЕКСАНДЪР ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ 28.09.2023 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  АЛЕКСАНДРА РАЙЧЕВА МИТЕВА 13.07.2023 ВСИЧКИ ОСНОВНИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТ ОБЛАСТТА ФИЛОЛОГ. УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВА ДИМОВА 27.02.2024 г. ГРАД ШУМЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЛАСТ ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА безработен учител
  АБИБЕ ХАЛИЛОВА 07.04.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  АДИЛЕ МЕДЖИТОВА 07.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ХИМИЯ-УНИВЕРСИТЕТСКА безработен учител
  АДРИАНА КРАСИМИРОВА КРУМОВА 26.09.2022 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  АЙЛИН НАСУВ 27.07.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА С ЧУЖД ЕЗИК студент
  АЙЛИН МЕХМЕДОВА 25.09.2017 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН ИЛИ ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ ИМЕТОДИЙ”, С. ЦАРЕВ БРОД ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ друго
  АЙЛЯ РИЗАЕВА 22.12.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  АЙЛЯ ЗАИД 16.10.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИНФОРМАТИКА И ФИНАНСИ безработен учител
  АЙНУР ХАСАН 16.07.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНИТЕ НОВИ ПАЗАР, КАСПИЧАН, КАОЛИНОВО, НИКОЛА КОЗЛЕВО И ШУМЕН ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА безработен учител
  АЙСЕЛ АЛИ 10.01.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  АЙТЕН РУФАДОВА 14.08.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  АЙТЕН РУФАДОВА 06.12.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  АЙШЕ САЛИ 02.10.2013 ГР. ШУМЕН И РЕГИОНА (С ТРАНСПОРТ ОТ ГР. ШУМЕН) РУСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК безработен учител
  АЙШЕ ИСМАИЛ 14.07.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА студент
  АЛБЕНА ГАНДЕВА 15.12.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  АЛБЕНА АНГЕЛОВА 29.08.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  АЛБЕНА БОНЕВА 14.09.2012 УЧИЛИЩА В СЕЛАТА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН, ГРАД ШУМЕН ИСТОРИЯ безработен учител
  АЛЕКСАНДРА АНДОНОВА 26.03.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  АЛЕКСАНДРА ТОДОРОВА 27.05.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ безработен учител
  АЛИСЕ ЮМЕР 07.03.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ безработен учител
  АНГЕЛА БОРИСОВА 23.08.2018 В ГР. ШУМЕН КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ друго
  АНГЕЛИНА ДОБРЕВА 19.09.2011 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР, СРЕДНОШКОЛСКИ ОБЩ., ОБЩЕЖИТИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И СОУ, УЧИЛИЩА В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ С ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИКА пенсиониран учител
  АНЕЛИЯ ХУБЕНОВА 01.11.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  АНЕЛИЯ СТАМЕНОВА 14.10.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  АНЕТА ДЕРМЕНДЖИЕВА 14.04.2009 НИКОЛА КОЗЛЕВО, ПЕТ МОГИЛИ, ВЪЛНАРИ НУП безработен учител
  АНЕТА ВАСИЛЕВА 05.11.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  АНТОНИЯ ЖИВКОВА 05.11.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА ХИМИК – ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ХИМИЯ С II – РА СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИКА безработен учител
  АСЕН ХРИСТОВ 02.08.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПЕДАГОГИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО друго
  АСЕН ХРИСТОВ 31.07.2012 ВСИЧКИ ПРОФИЛИРАНИ УЧИЛИЩА КАКТО И В СЕЛАТА ПОИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ГД ЮДСП безработен учител
  АСЕН ХРИСТОВ 25.06.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО студент
  АСЕН ХРИСТОВ 22.07.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ШУМЕН, СМЯДОВО И БЛИЗКИТЕ СЕЛА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ безработен учител
  АСЕН ХРИСТОВ 06.12.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО студент
  АСИЕ ОСМАНОВА 12.02.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  АТАНАС ИВАНОВ 24.10.2019 ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ПЛИСКА, ХИТРИНО, ШУМЕН МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  АТАНАСКА МАРИНОВА 24.11.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ безработен учител
  АТЧЕ РЕДЖЕБ 16.02.2010 УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИХОЖДАНЕ ДО ГР. ШУМЕН НУП, БЪЛГАРСКИ, РУСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК безработен учител
  АХМЕД ИБРЯМ 16.10.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  АХМЕД ИБРЯМ 21.03.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  АХМЕД ИБРЯМ 29.08.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  АХМЕД ИБРЯМ 29.07.2019 ГР. ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
 • </tr

  БАЙСЕ КЯЗИМ 11.10.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП безработен учител
  БОЙКА ЯНЕВА 18.12.2023 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР И ОБЩИНА КАСПИЧАН ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОРГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ учител без стаж
  БЕЙХАН РЕДЖЕБ 27.06.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ИСТОРИЯ безработен учител
  БЕНЕЛИН БЕНЕВ 14.04.2009 НИКОЛА КОЗЛЕВО, ПЕТ МОГИЛИ, ВЪЛНАРИ НУП безработен учител
  БИЛЯНА БОНЕВА 09.12.2015 ОБЩИНА ШУМЕН И ГРАД ШУМЕН БЪЛГАТСКА ФИЛОЛОГИЯ, НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  БИЛЯНА БОЙЧЕВА 02.02.2023 ГРАД ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ работещ учител
  БИЛЯНА БОРИСОВА-СТОЯНОВА 20.09.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН ИКОНОМИСТ друго
  БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА 06.02.2014 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН БАКАЛАВЪР ПО ПОИИ, МАГИСТЪР ПО ПОПИ безработен учител
  БИЛЯНА БОНЕВА 29.07.2010 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  БИНАЗ НИЯЗИ 22.07.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН ПУНУП безработен учител
  БИСТРА ТОДОРОВА 18.01.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ – МАГИСТЪР друго
  БОЖАН КОЛОВ 17.01.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ, ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА безработен учител
  БОЖИДАР КОЛЕВ 13.09.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ШУМЕНСКА ОБЛАСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  БОНКА НИКОВА 15.02.2013 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  БОРИСЛАВ БОРИСОВ 12.11.2013 3 ОУ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”, 2 ОУ “ПЕТЪР БЕРОН”, НУ “КНЯЗ БОРИС” МАГИСТЪР “ЛОГОПЕДИЯ”, БАКАЛАВЪР “УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА” безработен учител
  БОРИСЛАВ БОТЕВ 26.08.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МАШИНЕН ИНЖЕНЕР пенсиониран учител
  БОРИСЛАВА АРСОВА 16.10.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП друго
  БОРЯНА ДИЧЕВА 08.02.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – ЛОГОПЕД безработен учител
  БОРЯНА ЙОРДАНОВА 30.09.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ безработен учител
  БОРЯНА БОГДАНОВА 21.07.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
 • ВАЛЕНТИН МИЛЕВ 03.07.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ВАЛЕНТИН ИВАНОВ 19.08.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА безработен учител
  ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА 29.11.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ВАЛЕНТИНА ВЪЛЕВА 28.08.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ВАЛЕНТИНА ВЪЛЕВА 05.03.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП безработен учител
  ВАЛЕНТИНА ДЕСОВА 15.08.2016 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН, ОБЩ. ШУМЕН, НОВИ ПАЗАР, КАСПИЧАН, ХИТРИНО МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФОРМАТИКА – II КЛАС КВАЛИФИКАЦИЯ пенсиониран учител
  ВАЛЕНТИНА ЗАГОРОВА 28.01.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА 27.06.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НА НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ безработен учител
  ВАЛЕРИЯ КОСТАДИНОВА 13.02.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  ВАЛЯ БАЛИНОВА 17.05.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  ВАНЯ ТЕНЕВА 06.03.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ВАНЯ ГОЧЕВА 23.08.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ВАСИЛ АРГИРОВ 29.01.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  ВАСИЛ ПЕТРОВ 04.09.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА АРХЕОЛОГИЯ безработен учител
  ВАСИЛ ПЕЕВ 02.07.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ друго
  ВАСКО МИЛКОВ 04.11.2013 УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН И ОБЩИНА ШУМЕН БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ пенсиониран учител
  ВЕЛИСЛАВА НИКОЛОВА 05.08.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПУНУП безработен учител
  ВЕНЕТА АТАНАСОВА 23.06.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН БАКАЛАВЪР-ПСИХОЛОГИЯ, МАГИСТЪР- СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  ВЕНЕТА ПЕТРОВА 31.08.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ пенсиониран учител
  ВЕРА ДИМИТРОВА 16.09.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ВЕСЕЛИНА ДЕЧЕВА 14.12.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА, УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА безработен учител
  ВЕСЕЛИНКА ВЕЛЕВА 26.08.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПЕДАГОГИКА, ИСТОРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  ВЕСКА ИЛИЕВА 09.06.2016 ГРАД ШУМЕН БЪЛГРАСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА; ПНУП безработен учител
  ВИКТОР ВАСИЛЕВ 07.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ВИОЛЕТА ИЛИЕВА 27.10.2021 ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ВИОЛЕТА ЛЮЦКАНОВА-СТАТЕВА 04.03.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТРУД И ТЕХНИКА безработен учител
  ВИОЛЕТА КЪНЕВА 10.04.2009 ВСИЧКИ НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ И СОУ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН ПУНУП безработен учител
  ВИОЛЕТКА ИВАНОВА 05.10.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА УЧИТЕЛ ПО ПРАКТИКА ЕЛЕКТРОНИКА пенсиониран учител
  ВИОЛИН ТРИФОНОВ 03.10.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НУП безработен учител
  ВИОЛИН ТРИФОНОВ 16.09.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НУП безработен учител
  ВЯРА ВЛАДИМИРОВА 29.08.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – ЛОГОПЕДИЯ друго
  ВЯРА ТОТЕВА 11.01.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
 • ГАЛЕНА ВЪРБЕВА 11.03.2014 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА студент
  ГАЛЕНА ВЪРБЕВА 10.02.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН ПУНУП МАГИСТЪР безработен учител
  ГАЛИНА ЛАЗАРОВА 03.02.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН &nbsp; безработен учител
  ГАЛИНА ТАБАКОВА 07.12.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ГАЛЯ НАКОВА 08.12.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ безработен учител
  ГАЛЯ ДИМИТРОВА 15.03.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН НУП безработен учител
  ГЕОРГИ РУСЕВ 11.07.2014 СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА студент
  ГЕОРГИ РУСЕВ 25.11.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА друго
  ГЕРГАНА ИВАНОВА-АТАНАСОВА 21.09.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН, НОВИ ПАЗАР, ХИТРИНО, СМЯДОВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЕНЕЦ МАТЕМАТИКА 5-8 КЛАС студент
  ГЕРГАНА ЙОТОВА 04.10.2013 БЕЗ ПРЕДПОЧИТАНИЯ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА 06.10.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ безработен учител
  ГИНКА НИКОЛОВА 24.08.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ГИНКА ПАРЧЕВА 17.07.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ОДК В ГР. ШУМЕН ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  ГРЕТА ДЯКОВА 18.09.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ГЬОНЮЛ СЕИДАХМЕД 02.07.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  ГАБРИЕЛА КАЛАЙДЖИЙСКА 05.04.2022 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ безработен учител
 • ДАНАИЛ ИВАНОВ 16.02.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  ДАНАИЛ НИКОЛОВ 06.02.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА безработен учител
  ДАНАИЛ НИКОЛОВ 16.06.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА безработен учител
  ДАНИЕЛА ВЪЛЧЕВА 01.12.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  ДАНИЕЛА ИВАНОВА 22.08.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  ДАНИЕЛА ИВАНОВА 01.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  ДАНИЕЛА ВЕЛИКОВА 24.10.2012 ВСИЧКИ ЦДГ В ГР. ШУМЕН И БЛИЗКИТЕ СЕЛА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА РАБОТИ И КАТО ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ В ЦДГ ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ДАРИНА ДИМИТРОВА 09.09.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  ДАРИНА НЕДЕВА 01.10.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИША В ОБЛАСТ ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ пенсиониран учител
  ДАРИНКА ВЪЛКОВА 20.08.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  ДАРИЯ ГРИГОРОВА 02.09.2013 УЧИТЕЛ ИЛИ ВЪЗПИТАТЕЛ В УЧИЛИЩАТА В ГРАД НОВИ ПАЗАР БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА друго
  ДАФИНКА ДИМИТРОВА-СТОЯНОВА 06.04.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ХИМИЯ И ФИЗИКА безработен учител
  ДЕНИС МЕХМЕДОВ 12.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН ПНУП безработен учител
  ДЕНИЦА ВЕЛИКОВА 24.06.2016 ГРАД ШУМЕН И БЛИЗКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК безработен учител
  ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА 22.06.2009 СОУ “П. ВОЛОВ”, СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, СОУ “САВА ДОБРОПЛОДНИ”, ПМГ “НАНЧО ПОПОВИЧ”, ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА 17.10.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ безработен учител
  ДЕСИСЛАВА МАРИНОВА 29.10.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ безработен учител
  ДЕСИСЛАВА САВОВА 25.02.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ безработен учител
  ДЕСПИНА АБАДЖИЕВА 09.02.2010 3 ОУ “Д. БЛАГОЕВ”, СОУ “Й. Е. БЪЛГАРСКИ”, СОУ “С. ДОБРОПЛОДНИ”, ПМГ “Н. ПОПОВИЧ” БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ДЖЕЛИЛ ДЖЕЛИЛ 07.12.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ВЪВ ВЪРБИЦА И ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ НУП безработен учител
  ДЖЕМИЛЕ АХМЕД 25.02.2019 УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНИТЕ ВЕНЕЦ, НИКОЛА КОЗЛЕВО, ШУМЕН ТУРСКА ФИЛОЛОГИЯ, НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ДИАНА ЦВЕТКОВА 02.03.2011 ГРАД ШУМЕН, НЕ ОТХВЪРЛЯ КАТЕГОРИЧНО ЗАМЕСТВАЕНЕ И В УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН МАГИСТЪР БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  ДИАНА ДАНОВА 26.10.2009 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН И ВЕНЕЦ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ДИАНА ДАНОВА 05.09.2013 УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ДИАНА ИВАНОВА 29.10.2009 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА пенсиониран учител
  ДИЛЯНА МИХАЙЛОВА 26.03.2012 ГРАД ШУМЕН ФРЕНСКИ ЕЗИК, ПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  ДИЛЯНА ГЕОРГИЕВА 15.05.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ДИМИТРИЙКА СТОЯНОВА 12.03.2014 ГР. ШУМЕН БЪЛГАСКИ И РУСКИ ЕЗИК, ПУНУП пенсиониран учител
  ДИМИТРИНКА ДЯНКОВА 26.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, РУСКИ ЕЗИК, ИСТОРИЯ безработен учител
  ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА 01.04.2009 ВСИЧКИ ОУ И СОУ В ОБЛАСТ ШУМЕН МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА безработен учител
  ДИМИТЪР ЗАНКОВ 14.08.2012 В УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЩИНИ НОВИ ПАЗАР И КАСПИЧАН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ 23.08.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ДИМИТЪР БОШНАКОВ 11.09.2012 В УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА ШУМЕН АНГЛИЙСКИ ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 24.02.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ИСТОРИЯ, ТРУД И ТЕХНИКА безработен учител
  ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 05.06.2018 ОБЩИНА ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  ДИЯНА КАРАИВАНОВА 04.06.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН ХИМИЯ студент
  ДОНКА ЧАКЪРОВА 09.11.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ; ГЕОГРАФИЯ,ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТРУДОВО ОБУЧЕНИЕ пенсиониран учител
  ДОНКА БЕЛЧЕВА 19.09.2013 ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В V-XII КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА пенсиониран учител
 • ЕВГЕНИ ЕНЧЕВ 29.03.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЕВГЕНИ ЕНЧЕВ 09.12.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЕВГЕНИЯ ЛЕОПОЛДОВА 25.06.2010 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЕДИЯ ИСМАИЛ 25.08.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НУПЧЕ – РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ЕДИЯ ИСМАИЛ 29.06.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НУПЧЕ – РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ЕЛЕНА ЙОНОВА 22.10.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН МАТЕМАТИКА пенсиониран учител
  ЕЛЕНА КРУМОВА 10.09.2013 СОУ “ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ”, 2 ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, 3 ОУ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ” И ДРУГИ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ безработен учител
  ЕЛЕНА РАДУШЕВА 21.06.2019 ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГР.ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ЕЛИС ЯХОВА 27.08.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  ЕЛИС САЛИМ 28.08.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПУНУП безработен учител
  ЕЛИСАВЕТА ВЕЛИКОВА 23.07.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПРАВО безработен учител
  ЕМИЛИЯ ГАНЧЕВА 29.06.2010 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА 07.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  ЕМИЛИЯ НЕДЕВА 12.02.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ студент
  ЕМИНЕ ИСУФ 12.08.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  ЕМИНЕ АХМЕДОВА 28.01.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ХИМИЯ И ФИЗИКА безработен учител
  ЕМИНЕ АХМЕДОВА 12.04.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ХИМИЯ И ФИЗИКА безработен учител
  ЕМНЕ ОСМАН 23.10.2012 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН, ВЕНЕЦ И ХИТРИНО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА безработен учител
  ЕРГЮЛ СТОЯНОВА 26.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ безработен учител
 • ЖЕНЯ НИКОЛОВА 01.02.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК пенсиониран учител
  ЖЕНЯ АЛЕКСАНДРОВА 27.05.2022 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ЖИВКА ИЛИЕВА 20.12.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ безработен учител
  ЖУЛИЕТА ЖЕЛЯЗКОВА 17.11.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
 • ЗАХАРИ ДАКОВ 07.01.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЗАХАРИ ДАКОВ 02.07.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЗЕЛИХА АБТРАМАНОВА 01.09.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЗЛАТКА ДРАГОЕВА 12.09.2016 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН, ОБЩИНА КАСПИЧАН НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА пенсиониран учител
  ЗЛАТКО ПОПЗЛАТЕВ 05.11.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ друго
  ЗОРНИЦА КАЗАКОВА 30.04.2018 ВСИЧКИ ДГ ПУП безработен учител
  ЗОРНИЦА БАРАКОВА 13.10.2015 УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН ИСТОРИЯ безработен учител
 • ИВАНКА ДИМИТРОВА 05.07.2024 ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА студент IV курс
  ИВАЙЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА 06.02.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ИВАЙЛА ОЖЕРЕЛЬЕВА 27.09.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ИВАЙЛО ДИМИТРОВ 02.10.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ 16.04.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ИВАЙЛО ИЛИЕВ 11.07.2017 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН ХИМИЯ друго
  ИВАЙЛО ЦАНКОВ 01.02.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ИВАЙЛО М. ЦАНКОВ 16.01.2023 г. ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ДГ БАКАЛАВЪР – БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, МАГИСТЪР – РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ безработен учител
  ИВАЛИНА ЙОРДАНОВА 05.03.2014 ПГ ПО ИКОНОМИКА, ПГССХТ, ГР. ШУМЕН ИКОНОМИКА безработен учител
  ИВАЛИНА ИВАНОВА 11.09.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ЕКОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ друго
  ИВАНА БОЯРОВА-ЛИТИТАРИС 18.01.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ИВАНКА МИЛОШЕВА 13.10.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГР. ШУМЕН И В ОБЛАСТ ШУМЕН С ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ИВАНКА ЖЕРЕВА 20.07.2009 ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ В ОБЛАСТ ШУМЕН ФИНАНСИ И КРЕДИТ, УЧИТЕЛ ПО ИКОНОМИКА безработен учител
  ИВЕЛИНА НИКИФОРОВА 14.09.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ИВЕЛИНА ИВАНОВА 27.01.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ГРАД ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  ИВЕЛИНА ИВАНОВА 16.10.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ДГ ПНУП безработен учител
  ИКЛИМЯ ИБРЯМОВА 18.09.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП безработен учител
  ИЛИЯ СТЕФАНОВ 07.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ безработен учител
  ИЛИЯ СТЕФАНОЯ 21.08.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ безработен учител
  ИЛИЯН ИВАНОВ 01.07.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ИЛИЯН ИЛИЕВ 05.09.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ безработен учител
  ИЛИЯНА ВЕЛЕВА 07.09.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА безработен учител
  ИЛИЯНА МИНЧЕВА 06.10.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ИЛИЯНА ИЛИЕВА 18.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ студент
  ИЛИЯНА ИСАЕВА 19.04.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НУП безработен учител
  ИЛИЯНА АНГЕЛОВА 09.07.2019 ОБЩИНА ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  ИЛИЯНА ВЕЛЕВА 30.08.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  ИЛИЯНА ДИМИТРОВА 13.06.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  ИЛИЯНА ДИМИТРОВА 14.09.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  ИНЖ. ЙОРДАН РАДЕВ 26.02.2010 ПГМЕТТ “ХР. БОТЕВ”, ПГСАГ, СОУ “САВА ДОБРОПЛОДНИ” КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ безработен учител
  ИРЕНА КАСПАРЯН 16.10.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ друго
  ИРИНА ИЛИЕВА-КОЛЕВА 05.10.2023 ГРАД ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  ИСКРА ТОДОРОВА 30.08.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА 10.10.2022 ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
 • ЙОАННА КАТЕЛИЕВА 13.07.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ЙОАННА КАТЕЛИЕВА 14.01.2019 ОБЩИНА ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ЙОВАНА БОНЧЕВА 31.01.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  ЙОЗЛЯМ ЮСУФ 06.11.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОКОЛНОСТ НА ГР. ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ФИЗИКА безработен учител
  ЙОНКА ТОДОРОВА 14.01.2014 УЧИЛИЩА ВЪВ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, НОВИ ПАЗАР, ШУМЕН ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ЙОРДАН РУСЕВ 20.07.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  ЙОРДАНКА ВЛАДИМИРОВА 13.01.2012 ЦДГ В ОБЩИНА ШУМЕН ПУП/ДЕТСКИ УЧИТЕЛ безработен учител
 • КАДРИЕ ИБРАХИМ 05.02.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ФИЗИКА безработен учител
  КАДРИЕ НИЯЗИ 16.10.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  КАЛИНА ЙОРДАНОВА 30.09.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  КАЛИНКА ЖЕКОВА 23.08.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  КАЛОЯН СТОЯНОВ 11.08.2023 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР.ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  КАЛУШКА ДИМИТРОВА 13.04.2009 ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”, СОУ “САВА ДОБРОПЛОДНИ”, СОУ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ” ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ пенсиониран учител
  КАМЕЛИЯ КОЛЕВА-ИВАНОВА 25.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЛОЛОГ, УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  КАМЕЛИЯ РАДЕВА 01.09.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПЕДАГОГИКА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ друго
  КАРОЛИНА НИКОЛОВА 19.07.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ безработен учител
  КАТЯ ДИМИТРОВА 27.06.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ – МАГИСТЪР безработен учител
  КАТЯ ДОЧЕВА 11.08.2023 ОБЩИНА ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГРОГРАФИЯ – БАКАЛАВЪР; ИКОНОМИСТ-ФИНАНСИСТ И СЧЕТОВОДИТЕЛ – МАГИСТЪР безработен учител
  КАТЯ СТОЯНОВА 10.02.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН НУП безработен учител
  КЕНАН БЕКИР 17.09.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НУП безработен учител
  КЕРИМЕ БИЛЯЛОВА 06.08.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  КИТКА МАРИНОВА 26.08.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН РУСКИ ЕЗИК пенсиониран учител
  КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ 20.09.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  КРАСИМИР ДИМИТРОВ 29.10.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  КРАСИМИРА КРЪСТЕВА 17.07.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА безработен учител
  КРЕМЕНА КРУМОВА 19.07.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ИСТОРИЯ безработен учител
  КРЕМЕНА РАДОСЛАВОВА 03.01.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА 22.07.2014 IX ОУ “П. ВОЛОВ”, ГР. ШУМЕН III ОУ “Д. БЛАГОЕВ” ШУМЕН, ПМГ “НАНЧО ПОПОВИЧ” ШУМЕН VI ОУ “ЕНЬО МАРКОВСКИ” ШУМЕН, ГПЧЕ ШУМЕН ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ безработен учител
  КРИСТИНА КРЪСТЕВА 02.10.2013 СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ДИСЦИПЛИНИ ОТ ФИЛОСОФСКИЯ ЦИКЪЛ безработен учител
  КРИСТИНА ЖЕКОВА 24.07.2014 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ безработен учител
  КРИСТИНА ДИМИТРОВА 23.06.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  КРИСТИЯН ДИМИТРОВ 28.09.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАДОВЕТЕ ШУМЕН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, НОВИ ПАЗАР И КАСПИЧАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК друго
  КРИСТИНА ЙОРДАНОВА 09.06.2023 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРИЛОЖНА ГЕРМАНИСТИКА И ПЕДАГОГИКА друго

   

   

 • ЛИДИНКА ВЪЛЧАНОВА 01.10.2009 ПГХТД “ПРОФ. Д-Р А. ЗЛАТАРОВ”, УЧИЛИЩА ИЗВЪН ОБЩИНА ХИТРИНО, УЧИЛИЩА, ДО КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПЪТУВА БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЛИДИЯ КРУМОВА 03.12.2018 ВСИЧКИ ДГ И УЧИЛИЩА ПУНУП безработен учител
  ЛИЛЯНА ВЕЛИКОВА 15.04.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА БЕЗ IX ОУ ГР. ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЛИЛЯНА ВЕЛИКОВА 27.12.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА, ПРЕДПОЧИТА КАТО ВЪЗПИТАТЕЛ ИЛИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ЛОРА РАШКОВА 18.09.2015 , ОУ И СОУ ИКОНОМИКА безработен учител
  ЛЮБОМИР ДЕЛЕВ 08.03.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
 • МАГДА ДИМИТРОВА 25.11.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ХИМИЯ И ФИЗИКА безработен учител
  МАЛИНА КОЙНАРСКА 07.11.2011 ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  МАРГАРИТА ЧАНКОВА-ТРАКИЙСКА 13.11.2009 УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  МАРГАРИТА ЧАНКОВА-ТРАКИЙСКА 28.09.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА пенсиониран учител
  МАРИАНА ИВАНОВА 18.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА 1. РУСКА ФИЛОЛОГИЯ; 2. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  МАРИАНА ЙОРДАНОВА 20.06.2018 ОБЩИНА ШУМЕН ДЕТСКА УЧИТЕЛКА,ПОЛУВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ безработен учител
  МАРИАНА ВЛАДИМИРОВА-НЕДЕЛЧЕВА 02.09.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – ПДИН безработен учител
  МАРИАНА АНГЕЛОВА 20.08.2018 В ОБЩИНА ШУМЕН СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, НЕМСКИ ЕЗИК друго
  МАРИЕЛА КОЛЕВА 19.11.2009 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ХИТРИНО И ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  МАРИНА ВАСИЛЕВА 16.10.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ХИМИЯ друго
  МАРИНА ПЕРСЕНГИЕВА 21.10.2021 г. ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИНЖЕНЕР ДИЗАЙНЕР, ИЗКУСТВОВЕД безработен учител
  МАРИНА МИХАЛЕВА 28.08.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ШУМЕН ИСТОРИЯ пенсиониран учител
  МАРИНЕЛА ПЕТРОВА 08.09.2017 ОБЩИНИ ШУМЕН, НОВИ ПАЗАР И КАСПИЧАН ПУНУП безработен учител
  МАРИЯ ЖЕКОВА 19.08.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ безработен учител
  МАРИЯ БАЙКОВА 20.09.2016 ДГ В ГР. ШУМЕН ИЛИ В БЛИЗОСТ ДО ГРАДА ПУП пенсиониран учител
  МАРИЯ ХРИСТОВА 24.03.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ безработен учител
  МАРИЯ ГИНЕВА 07.09.2010 ВСИЧКИ ОСНОВНИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  МАРИЯ НЕВЯНОВА 24.09.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  МАРИЯ МАРАНГОЗОВА 11.09.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ безработен учител
  МАРИЯ МИЛЕВА 04.01.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  МАРИЯНА КУЗМАНОВА 08.10.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП безработен учител
  МАРИЯНА ИВАНОВА 03.10.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  МЕГЛЕНА ДИМИТРОВА 02.09.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ пенсиониран учител
  МЕЛИН МЕХМЕДОВА 24.10.2019 ГР. ШУМЕН НУПЧЕ студент
  МЕЛИН МЕХМЕДОВА 02.12.2019 II ОУ, III ОУ НУПЧЕ безработен учител
  МЕЛИН РЕМЗИ 06.06.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БИЛОГИЯ И ФИЗИКА безработен учител
  МЕТИН АДЕМ 21.06.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  МЕХМЕД МЕХМЕД 03.09.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА АВТОМОБИЛИ И ТРАКТОРИ безработен учител
  МИХАИЛ МАРЧЕВ 25.10.2023 УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ безработен учител
  МИГЛЕНА СТОЯНОВА 19.08.2019 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  МИЛЕН БЕДЖЕВ 19.02.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН НУП пенсиониран учител
  МИЛЕНА ИЛИЕВА 05.02.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ХИМИЯ И ФИЗИКА безработен учител
  МИЛЕНА ИЛИЕВА 24.07.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  МИЛЕНКА РАДЕВА 09.09.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ пенсиониран учител
  МИЛИО ГАНЧЕВ 18.11.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН МАТЕМАТИКА безработен учител
  МИЛКА ЖЕЧЕВА 15.03.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ЦДГ НУП, ЛОГОПЕД безработен учител
  МИНКА КОЛЕВА 12.08.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  МИРАБЕЛА ЛАЗАРОВА 16.09.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН ХИМИЯ И ФИЗИКА, ФВС безработен учител
  МИРОСЛАВ КОЛЕВ 20.08.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ безработен учител
  МЛАДЕН СПИРИДОНОВ 29.05.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
 • НАДЕЖДА НЕДЕЛЧЕВА 14.04.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ПУНУП студент
  НАДЕЖДА СОТИРОВА 13.09.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ИСТОРИЯ друго
  НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА-ЦАНЕВА 18.09.2012 ПУ “СТАНАТА”-ГР. НОВИ ПАЗАР, УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН, КАТО РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ И ПУ”В. ДРУМЕВ”-ГР. ШУМЕН НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ – ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА безработен учител
  НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА-ЦАНЕВА 18.09.2012 ПОМОЩНИ УЧИЛИЩА, РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ В ОБЩИНА КАСПИЧАН ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА безработен учител
  НАДЕЖДА БОРИСОВА 14.07.2014 ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН И ОКОЛНОСТТА ДЕТСКИ И НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ – ПУНУП безработен учител
  НАДЕЖДА НИКОВА 15.04.2021 ВСИЧКИ УЧИЛЩА В ГР. ШУМЕН ЛОГОПЕД, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ безработен учител
  НАДЕЖДА БОРИСОВА 26.06.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ безработен учител
  НАДЯ БОРИСОВА 15.07.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ студент
  НАДЯ БОРИСОВА 04.01.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ студент
  НАЗМИЕ ОСМАНОВА 29.07.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА МАТЕМАТИКА безработен учител
  НАРГЮЛ ТОДОРОВА 15.04.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  НАТАЛИЯ НЕДЯЛКОВА 05.08.2010 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  НАТАЛИЯ ПЕТКОВА 15.03.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  НАТАЛИЯ ДРАГАНОВА 03.08.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН И ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  НАТАЛИЯ МАТЕЕВА 17.03.2010 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН, С. ДИБИЧ НУП безработен учител
  НЕДЯЛКА МИТИЧ 10.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  НЕЗИХА ЧУФАДАР 02.11.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН И ОБЛАСТ ШУМЕН ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  НЕЛИ ДАНЕВА 17.07.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ безработен учител
  НЕЛИ БОРИСОВА 09.11.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ безработен учител
  НЕЛИ ПЕТРОВА 14.11.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН НАЧАЛНА ПЕДАГОГИКА пенсиониран учител
  НЕНКА НИКОЛОВА 15.05.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ пенсиониран учител
  НЕШЕ САЛИ 09.10.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НУПЧЕ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК безработен учител
  НИГЯР САДУЛОВА 13.12.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ безработен учител
  НИГЯР МЕХМЕД 06.08.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 13.12.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  НИКОЛАЙ СЛАДКАРОВ 18.07.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ШУМЕН ИСТОРИЯ безработен учител
  НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ 05.02.2010 УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАТИКА безработен учител
  НИКОЛАЙ ЧАКЪРОВ 19.10.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ безработен учител
  НИКОЛАЙ ЧАКЪРОВ 27.10.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА пенсиониран учител
  НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ 12.06.2018 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ студент
  НИКОЛЕТА ПЕТРОВА 02.09.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  НИНА ПЕТРОВА 20.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА БЕЗ ОБЩИНА ВЪРБИЦА. УЧИЛИЩА ДО КОИТО СЕ ПЪТУВА ЕЖЕДНЕВНО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  НИНА БОГДАНОВА 23.01.2023 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТТА ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  НИНА ДИМИТРОВА 18.02.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА безработен учител
  НУРШЕН МУСТАФА 18.03.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА безработен учител
 • ОЛГА ВЕЛИКОВА 26.08.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН НУП безработен учител
 • ПАВЛИНА ПОПОВА 07.11.2012 УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА ШУМЕН И СМЯДОВО ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО ХИМИЯ С ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ ФИЗИКА безработен учител
  ПАВЛИНА ЛЮБЕНОВА 28.08.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН, УЧИТЕЛ, БИБЛИОТЕКАР, АДМИНИСТРАТОР БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ПАРАШКЕВА ПЕТРОВА 17.07.2009 ВСИЧКИ ОУ И СОУ С ПАРАЛЕЛКИ 5-8 КЛ. В ОБЛАСТ ШУМЕН ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ безработен учител
  ПЕНКА НИКОЛОВА 14.03.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ПЕНКА МИХАЙЛОВА 19.09.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНИ НОВИ ПАЗАР И ШУМЕН ФИЗИК С ВТОРА СПЕЦИАЛНОСТ МАТЕМАТИКА пенсиониран учител
  ПЕНЧО ВАСИЛЕВ 01.09.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ студент
  ПЕНЧО ВАСИЛЕВ 28.09.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ студент
  ПЕТИНА ГАВРАИЛОВА 17.11.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ПЕТИНКА ЦОНЕВА 13.08.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ПЕТРАНКА КАЛЧЕВА 08.11.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ безработен учител
  ПЕТРАНКА ЯНКОВА 04.10.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ПЕТЪР СТЕФАНОВ 16.10.2012 ПУ “СТАНАТА” – ГР. НОВИ ПАЗАР ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, РУСКИ ЕЗИК – НАЧАЛЕН ЕТАП безработен учител
  ПЕТЪР ПЕТРОВ 02.01.2014 СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” И ДРУГИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ФВ безработен учител
  ПЕТЯ АСЕНОВА 04.06.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, ПНУП безработен учител
  ПЛАМЕН ПЕТКОВ 31.07.2012 ВСИЧКИ ПРОФИЛИРАНИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН И ОБЛАСТТА ПЕДАГОГИКА НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО безработен учител
  ПЛАМЕН ПАВЛОВ 03.12.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  ПЛАМЕН КАЛИНОВ 08.01.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ПЛАМЕН ПЕТКОВ 18.09.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛ ПО ПРЕДМЕТИ ОТ ФИЛОСОФСКИЯ ЦИКЪЛ безработен учител
  ПЛАМЕН ПЕТКОВ 04.12.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  ПРАВДИНА НИКОЛОВА 03.04.2009 ПГМЕТТ “ХР. БОТЕВ”, ПГСАГ, ПГМ – ШУМЕН, ПТГ “С. ВЕЛИКИ” ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА безработен учител
 • РАДИНА ПЕНЧЕВА 28.09.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ безработен учител
  РАДИНА ИВАНОВА 24.07.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ студент
  РАДКА МАЛИНОВА 20.09.2012 УЧИЛИЩАТА В ГР. ШУМЕН, С. ДРАГОЕВО, С. ЗЛАТАР И ГР. В. ПРЕСЛАВ ПРПОДАВАТЕЛ ПО ФИЗИКА. МАТЕМАТИКА безработен учител
  РАДОСВЕТА ПОПОВА 21.09.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА УЧИТЕЛ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК; ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ-МЕНИДЖЪР; УЧИТЕЛ ТЕОЛОГ безработен учител
  РАДОСВЕТА РАЧЕВА 27.06.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  РАДОСЛАВА ПЕТКОВА 28.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  РАДОСТИНА НЕДЯЛКОВА 12.04.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА 15.10.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК друго
  РАДОСТИНА ВАСИЛЕВА-ЦАНКОВА 24.08.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ХИМИЯ друго
  РАДОСТИНА ИЛИЕВА 03.09.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  РАДОСТИНА СТОЙКОВА ДИМИТРОВА-ИЛИЕВА 26.07.2022 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ безработен учител
  РЕНЕТА МАРИНОВА 17.08.2021 ПЕГ, ППМГ, СУ С. ДОБРОПЛОДНИ, СУ Й. ЕКЗАРХ, 2 ОУ, 3 ОУ, СУ В. ЛЕВСКИ, НУ К. БОРИС, НУ И. БЛЪСКОВ, ПГИ ПРЕВОДАЧ – ЛИНГВИСТ С НЕМСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК безработен учител
  РЕФИЕ ТАТАРОВА 25.07.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  РОЗА ПАНОВА 13.09.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА НУП пенсиониран учител
  РОСИЦА БОЯНОВА 21.09.2020 ОБЩИНА ШУМЕН, НОВИ ПАЗАР, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ВЪРБИЦА, ВЕНЕЦ, ХИТРИНО ПУНУП безработен учител
  РОСИЦА БУТАНСКА 21.06.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ безработен учител
  РОСИЦА СТЕФАНОВА 09.09.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ХИМИЯ И ФИЗИКА – МАГИСТЪР безработен учител
  РУМЯНА ВЪЛЧЕВА 05.09.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН РУСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК безработен учител
  РУМЯНА НИКОЛОВА 15.03.2010 СОУ “В. ЛЕВСКИ”, СОУ “П. ВОЛОВ”, СОУ “С. ДОБРОПЛОДНИ”, СОУ “ТР. СИМЕОНОВ”, ПГОХХТ “ПРОФ. Д-Р А. ЗЛАТАРОВ”, ПГССХТ, ПГМЕТТ “ХР. БОТЕВ” МАТЕМАТИКА безработен учител
  РУМЯНА ГЕОРГИЕВА 19.08.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  РУМЯНА РАДЕВА 17.06.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА ИСТОРИЯ безработен учител
  РУСЛАНА АНТОНОВА 03.07.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
 • САИМЕ ГЬОЧ-ЗЕКЕРИ 03.02.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ЦДГ ПУНУП безработен учител
  САМУИЛ ИВАНОВ 15.04.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ВЕНЕЦ, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, КАСПИЧАН, НОВИ ПАЗАР, СМЯДОВО, ХИТРИНО, ШУМЕН ФИЛОЛОГ, УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА друго
  САРА САНДОВА 10.12.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  СВЕТЛА ТОДОРОВА 09.10.2009 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН И БЛИЗКИТЕ СЕЛА ИСТОРИЯ безработен учител
  СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВА 22.01.2024 УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРЯТА НА ГР. ШУМЕН, ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ГР.ПЛИСКА И БЛИЗКИТЕ СЕЛА ФИЛОСОФ УЧИТЕЛ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЯ онлайн работа към школи
  СВЕТЛАНА СТАНЧЕВА 05.06.2019 ГР. ШУМЕН ПСИХОЛОГ безработен учител
  СВЕТЛАНА СТРАТИЕВА 22.10.2009 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА безработен учител
  СВЕТЛАНА ЗЛАТКОВА 29.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ – МАГИСТЪР безработен учител
  СВЕТЛАНА ПЕТКОВА 20.09.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ГЕОГРАФИЯ-ТУРИЗЪМ; СОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ ИПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  СВЕТЛАНА КОНСТАНТИНОВА 09.07.2019 ГР. ШУМЕН Предучилищна и начална училищна педагогика безработен учител
  СВЕТЛАНА ЦАНЕВА 31.01.2023 г. В ГР. ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  СВЕТЛИН СТЕФАНОВ 08.09.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ПЕДАГОГИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ безработен учител
  СВЕТЛИН КОСТАДИНОВ 29.09.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  СВЕТОМИРА НИКОЛОВА 16.10.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ друго
  СВЕТОСЛАВ ДИМОВ 07.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ безработен учител
  СВЕТОСЛАВ ЙОРДАНОВ 14.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН И ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОЛГИЯ безработен учител
  СВИЛЕН ПЕТРОВ 23.08.2021 ОБЛАСТ ШУМЕН УЧИТЕЛ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  СВИЛЕН КОЛЕВ 11.05.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ студент
  СЕВГИ АЛИ 18.08.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  СЕВДЖАН РЕМЗИ 07.12.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПУНУП безработен учител
  СЕВДЖАН РЕМЗИ 27.08.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП безработен учител
  СЕВДЖАН РЕМЗИ 06.04.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП безработен учител
  СЕВДЖАН ХАСАНОВА 29.10.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  СЕВДЖАН ХАСАНОВА 30.08.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  СЕВДЖАН ХАСАНОВА 02.09.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  СЕВДЖИХАН ХАСАНОВА 27.04.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  СЕВДИЕ МЕХМЕДОВА 30.09.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП безработен учител
  СЕВЕРИНА МАЛЧЕВА 27.04.2009 ВСИЧКИ НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ УЧИЛИЩА, СОУ В ГР. ШУМЕН МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  СЕВЕРИНА МАЛЧЕВА 08.01.2013 ДЕТСКИ ГРАДИНИ, НУ, ОУ И СОУ В ГРАД ШУМЕН ПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  СЕВЕРИНА ГАЗДОВА 23.10.2009 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН, КАСПИЧАН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ПЛИСКА, ПАМУКЧИ, СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ, ЦЪРКВИЦА, МИРОВЦИ БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  СЕВНУР МЕХМЕД 03.10.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА С ПЕДАГОГИЧЕСКА КВАЛИФИКАЦИЯ безработен учител
  СЕЗГИН ВАКЛЕВ 24.03.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ВЪРБИЦА МАТЕМАТИКА И ИКОНОМИКА безработен учител
  СЕМА ХАЛИЛ 15.11.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ФИЗИКА, НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ безработен учител
  СЕНАЙ ЯХОВ 21.08.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БИОЛОГИЯ И ФИЗИКА друго
  СЕРГЕЙ ИВАНОВ 09.11.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО КОИТО ИМА ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ; ИСТОРИЯ безработен учител
  СЕРХАН КАБИЛ 19.06.2012 ОБЩИНА КАОЛИНОВО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  СЕЧГЮЛ ХАЛИЛОВА 17.05.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  СИБЕЛ МУСТАФОВА 29.03.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН И ОБЩИНА ШУМЕН БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  СИБЕЛ МУСТАФОВА 14.03.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  СИБЕЛ МУСТАФОВА 21.10.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК друго
  СИБЕЛ АХМЕДОВА 06.11.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОКОЛНОСТ НА ГР. ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  СИДЕР АНТОНОВ 11.01.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  СИЛВИЯ МАРИНОВА 04.10.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ безработен учител
  СИЛВИЯ МАНОЛОВА 21.08.2018 В ОБЩИНА ШУМЕН ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ безработен учител
  СИЛВИЯ МАНОЛОВА 21.08.2018 УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ШУМЕН ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ безработен учител
  СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА 28.08.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ДГ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА друго
  СИЛВИЯ СТОЯНОВА 29.01.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ИСТОРИЯ безработен учител
  СЛАВКА ГЕОРГИЕВА 24.02.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  СНЕЖАНА АНДРЕЕВА 06.10.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК безработен учител
  СНЕЖАНА НИКОЛОВА 17.06.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  СНЕЖАНА НИКОЛОВА 02.11.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН И ОБЛАСТ ШУМЕН ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  СНЕЖАНА ДАНЕВА 24.02.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН С ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ МУЗИКА безработен учител
  СНЕЖАНА ДАНЕВА 30.06.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН МУЗИКА безработен учител
  СНЕЖАНА ДАНЕВА 25.09.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЛАСТ ШУМЕН МУЗИКА безработен учител
  СНЕЖАНА РУСЕВА 26.08.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МУЗИКА безработен учител
  СНЕЖАНА РУСЕВА 09.10.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МУЗИКА безработен учител
  СНЕЖАНА ПАВЛОВА 26.08.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН МАТЕМАТИКА безработен учител
  СНЕЖАНКА КОСТОВА 28.12.2011 ГРАД ШУМЕН И ОБЛАСТТА ПУНУП – МАГИСТРАТУРА безработен учител
  СНЕЖКА АНДРЕЕВА 09.09.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  СРЕБРИНА ПАНЕВА 24.07.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП безработен учител
  СТАНИСЛАВА ВЕЛЕВА 01.07.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА студент
  СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА 07.05.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ студент
  СТАНИСЛАВА ВАСИЛЕВА 15.10.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ безработен учител
  СТАНКА СТОЯНОВА 20.09.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН ХИМИЯ И ФИЗИКА пенсиониран учител
  СТЕЛИАНА НЕДЕЛЧЕВА 12.02.2010 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН, НОВИ ПАЗАР, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, СОУ “САВА ДОБРОПЛОДНИ”, СОУ “Й. Е. БЪЛГАРСКИ”, 2 ОУ “Д-Р П. БЕРОН”, 3 ОУ “Д. БЛАГОЕВ” НУП, ТРУДОВО ОБУЧЕНИЕ безработен учител
  СТЕЛКА МАРИНОВА 13.09.2013 ПГМЕТТ “ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. ШУМЕН, УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ПЪРВИ – ОСМИ КЛАС СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА безработен учител
  СТЕФАН СТЕФАНОВ 16.08.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА студент
  СТЕФАН БЕЛЧЕВ 17.09.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА друго
  СТЕФАН БЕЛЧЕВ 14.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  СТИЛИЯН НИКОЛОВ 23.11.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  СТИЛЯНА ИВАНОВА 03.09.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП, БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ друго
  СТОЯН БОРИСОВ 15.11.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА НУП безработен учител
  СТОЯН МЕТОДИЕВ 18.09.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ друго
  СТОЯН СТОЯНОВ 17.05.2022 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН, НОВИ ПАЗАР, КАСПИЧАН, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  СТОЯН СТОЯНОВ 01.09.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ безработен учител
  СТОЯНКА ДИМИТРОВА 09.09.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ПУНУП безработен учител
  СТОЯНКА ЛАЗАРОВА 11.01.2021 ОБЩ. ШУМЕН, ОБЩ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ, ОБЩ. ВЪРБИЦА НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ безработен учител
  СТОЯНКА НИКОЛОВА 13.09.2010 ПГМЕТТ “ХРИСТО БОТЕВ”, ПГСАГ КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ безработен учител
  СТОЯНКА КРЪСТЕВА 13.04.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  СУНАЙ ЯХОВ 19.10.2018 ГРАД ШУМЕН ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  СЪБКА ПЕТКОВА 18.09.2019 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН НУП безработен учител
  СЕЛИХА ТЕРЗИЙСКА 25.01.2022 СУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, ГР. ВЪРБИЦА

  ОБУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, С. БЯЛА РЕКА

  ПУНУП безработен учител

   

 • ТАТЯНА ЙОРДАНОВА 30.09.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ безработен учител
  ТАТЯНА ГРИГОРОВА 05.07.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ТАТЯНА ТРИФОНОВА 11.08.2017 УЧИЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ШУМЕН НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ, ИСТОРИК УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ безработен учител
  ТЕОДОРА ВЕЛИКОВА 21.09.2020 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА 28.02.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ безработен учител
  ТЕОДОРА ХРИСТОВА 04.07.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПУНУП, ПЕДАГОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ друго
  ТЕОДОРА АНГЕЛОВА 13.04.2009 III ОУ, СОУ “ПАНАЙОТ ВОЛОВ”, ОУ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ШУМЕН БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ТИХОМИРА КИРИЛОВА 24.07.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА СОЦИАЛЕН ПЕДАГОГ безработен учител
  ТЮРКЯН МУСТАФА 06.07.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА РУСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ТУРСКИ ЕЗИК безработен учител
 • ФАДЛИЕ ХЮСЕИН 10.01.2014 ЗАМЕСТВАНЕ НА ВЪЗПИТАТЕЛИ/ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ, ВСЛУЧАЙ НА ВЪЗМОЖНОСТ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КЪДЕ – ОУ, СОУ, НУ, ПГ ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ФАТМЕ МУСТАФА 22.10.2010 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО И НОВИ ПАЗАР ТУРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ФАТМЕ ХАБИЛ 09.08.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГРАД ШУМЕН ТУРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ФАТМЕ АХМЕДОВА 15.11.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТТА УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА безработен учител
  ФИГЯН ТАСИН 19.04.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИНФОРМАТИКА безработен учител
  ФИЛИЗ МАХРЕМ 26.08.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
 • ХАТИДЖЕ ТАБАКЧИЕВА29.12.2022ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКАбезработен учител

  ХАВА КАРА 18.11.2009 ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГР. ШУМЕН И ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ХАЛИСЕ МУСТАФА 22.12.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ безработен учител
  Хасибе КЕЛСАЛИ 14.06.2017 ОБЩИНА ХИТРИНО; ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ПУНУП безработен учител
  ХАТИДЖЕ АЛИ 18.10.2017 ГР. ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ИНОВАЦИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ друго
  ХАТИДЖЕ АЛИ 29.07.2019 ГР. ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ХАТИДЖЕ ТАБАКЧИЕВА 11.11.2022 ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
  ХРИСИМИРА ЦАНЕВА 29.03.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА МУЗИКА безработен учител
  ХРИСКА ПЕТРОВА 12.01.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ФРЕНСКИ ЕЗИК, МУЗИКА безработен учител
  ХРИСТИНА НЯГОЛОВА 10.06.2010 УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН НУП безработен учител
  ХРИСТИНА БАЛАБАНОВА 23.08.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ИСТОРИЯ безработен учител
  ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА 16.12.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА 08.08.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО безработен учител
  ХРИСТО МИХАЙЛОВ 23.12.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА безработен учител
  ХУЛИСИЯ МЕХМЕД 15.12.2009 НОВИ ПАЗАР, КАСПИЧАН, НИКОЛА КОЗЛЕВО НУП пенсиониран учител
 • ЦВЕТА ЖЕЛЯЗКОВА 07.05.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩАВ ОБЛАСТ ШУМЕН ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО друго
  ЦВЕТОМИРА КОЛЕВА 13.08.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ЦВЕТОМИРА КОЛЕВА 24.01.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ЦВЕТОМИРА КОЛЕВА 13.09.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР И ШУМЕН БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ друго
  ЦВЕТОМИРА ИВАНОВА 04.05.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ЦВЕТОСЛАВА ГЕРГОВСКА 30.03.2015 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЦЕНКО СТОЯНОВ 17.09.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА – ЛОГОПЕДИЯ безработен учител
  ЦОНКО ЦОНЕВ 25.11.2020 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ безработен учител
 • ШАЗИЕ БАСРИ 16.03.2021 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА безработен учител
  ШЕНГЮН ИБРЯМОВА 23.06.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН МАГИСТЪР-ЛОГОПЕДИЯ безработен учител
  ШИРИН МЕХМЕДОВА 31.07.2019 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА безработен учител
 • ЮЛИАНА БОНЕВА 11.08.2015 УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА ШУМЕН ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА – ФРЕНСКИ И ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК безработен учител
  ЮЛИАНА РАДЕВА 03.09.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН О ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ ТРУД И ТЕХНИКА безработен учител
  ЮЛИЯ ЖЕЛЕВА 25.11.2009 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ПСИХОЛОГИЯ безработен учител
  ЮЛИЯ ИВАНОВА 09.11.2012 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН ХИМИЯ И ФИЗИКА, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК безработен учител
  ЮЛИЯ СТАНЕВА 31.01.2013 УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ДО 20 КМ. ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА пенсиониран учител
  ЮЛИЯ СТАНЕВА 27.10.2016 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА пенсиониран учител
  ЮЛИЯ СТАНЕВА 03.10.2018 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА пенсиониран учител
  ЮЛИЯ ДАНАИЛОВА 02.09.2011 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ безработен учител
  ЮЛИЯНА ЙОРДАНОВА 29.10.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ безработен учител
 • ЯНА ИВАНОВА 24.02.2017 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ безработен учител
  ЯНА ТОТЕВА 21.06.2013 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ШУМЕН БЪЛГАРСКИ И РУСКИ ЕЗИК безработен учител
  ЯНИКА ЯКИМОВА 04.06.2020 ШУМЕН, ИВАНСКИ, ДРАГОЕВО, ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА ПДИН безработен учител
  ЯНКА ГЕОРГИЕВА 02.08.2017 УЧИЛИЩАТА В ГРАД ШУМЕН И БЛИЗКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ГЕОГРАФИЯ – БИОЛОГИЯ безработен учител
  ЯНКА ГЕОРГИЕВА 07.02.2014 УЧИЛИЩАТА В ШУМЕНСКА ОБЛАСТ ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  ЯНКА ГЕОРГИЕВА 02.09.2014 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ безработен учител
  ЯРОСЛАВ ЙОРДАНОВ 21.01.2010 ВСИЧКИ УЧИЛИЩА ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ безработен учител
Skip to content