Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Училищен план-прием

Училищен план-прием е приемът на ученици в І клас и в V клас във всички неспециализирани училища, осъществяващи обучение в начален етап и/или в прогимназиален етап, с изключение на приема в V клас в профилирани гимназии с профил Математически или Природни науки.

За въведените общински правила за организиране приема на ученици в І клас може да се информирате на уеб-страниците на общини с повече от едно училище, разположено в общинския център. Информация за приема на ученици в І клас и в V клас може да намерите и на уеб-страницата на избраното от Вас училище с обучение в начален етап и/или в прогимназиален етап.

Община Велики Преслав

Община Нови пазар

Община Шумен

Skip to content