Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Държавен план прием за учебната 2021-2022 г.

Държавен план-прием в училищата в област Шумен за учебната 2021 – 2022 г. утвърден със Заповед № РД06-110/29.04.2021 г. на началника на Регионалното управление на образованието – Шумен

Заповед № РД06-110/29.04.2021 г. за утвърждаване на държавния план-прием в училищата в област Шумен за учебната 2021-2022г.

Утвърден държавен план-прием в V клас за учебната 2021/2022 г. в Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”, гр. Шумен – Приложение № 1

Утвърден държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен, след завършено основно образование – дневна форма на обучение и дуална система на обучение – Приложение № 2

Утвърден държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в професионалните гимназии в област Шумен, след завършено основно образование – задочна форма на обучение – Приложение № 3

Заповед № РД06-252/06.07.2021г. за изменение на заповед № РД06-110/29.04.2021г.

Допълнителен държавен план-прием в училищата в област Шумен за учебната 2021/2022 г. утвърден със Заповед № РД06-111/29.04.2021 г. на началника на Регионалното управление на образованието – Шумен

Заповед № РД06-111/29.04.2021 г. за утвърждаване на допълнителния план-прием в училищата в област Шумен за учебната 2021-2022г.

Утвърден допълнителен държавен план-прием след завършен първи гимназиален етап – в XI клас, дневна форма на обучение

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

(определен със Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката)

Вид дейностСрок
Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите27 – 28 май 2021 г.
Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способноститедо 07 юни 2021 г.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:изобразително изкуствомузикаспорт 21 юни 2021 г.22 юни 2021 г.23 – 24 юни 2021 г.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способноститедо 25 юни 2021 г.
Получаване на служебна бележка с оценките от изпитите за проверка на способноститедо 01 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.05 – 07 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиранедо 13 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиранедо 16 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиранедо 20 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиранедо 22 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране26 – 27 юли 2021 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране29 юли 2021 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране30 юли 2021 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиранедо 02 август 2021 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записванеопределя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-приемдо 14 септември 2021 г. вкл.

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА, КОИТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗПУО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Училище
Община Велики Преслав
1СУ „Черноризец Храбър“ – гр. Велики Преслав
2Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ – гр. Велики Преслав
3Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Велики Преслав
Община Венец
4СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Венец
Община Върбица
5Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бяла река
6СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Върбица
Община Каолиново
7СУ „Геoрги Стойков Раковски“ – гр. Каолиново
8Обединено училище „Йордан Йовков“ – с. Браничево
9Обединено училище „Панайот Волов“ – с. Тодор Икономово
Община Каспичан
10СУ „Панайот Волов“ – гр. Каспичан
11Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Каспичан
12Обединено училище „Пенчо П. Славейков“ – с. Марково
13Обединено училище „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска
Община Никола Козлево
14СУ „Цанко Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево
Община Нови пазар
15СУ „Васил Левски“ – гр. Нови пазар
16СУ „Хан Исперих“ – гр. Нови пазар
17Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нови пазар
18Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Нови пазар
Община Смядово
19СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово
Община Хитрино
20СУ „Д-р Петър Берон“ – с. Хитрино
Община Шумен
21Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Друмево
22Обединено училище „Христо Ботев“ – с. Ивански
23СУ „Сава Доброплодни“ – гр. Шумен
24СУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен
25СУ „Йоан Екзарх Български“ – гр. Шумен
26СУ „Васил Левски“ – гр. Шумен
27СУ „Трайко Симеонов“ – гр. Шумен
28Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ – гр. Шумен
29Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Шумен
30Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен
31Професионална гимназия по икономика – гр. Шумен
32Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Шумен
33Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – гр. Шумен
34Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – гр. Шумен

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища

Прогнозни целеви стойности

Предварителен разчет на броя паралелки за прием в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година спрямо броя на учениците, обучаващи се в VІІ клас през учебната 2020/2021 година

Планиран и реализиран държавен прием на ученици в VIII клас за учебните 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 години

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година STEM профили

Прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година STEM професии

Брой на завършващите X клас в обединени училища през учебната 2020/2021 година ученици по паралелки и места за записване в XI клас за учебната 2021/20222 година при запазване на изучавания профил и задължителни профилиращи предмети или запаване на изучаваната специалност от професия

Skip to content