Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Държавен план-прием на ученици за учебната 2024/2025 година

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ученици, които желаят да кандидатстват за прием в VІІІ клас в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ или „Физическо възпитание и спорт“, следва да положат изпит за проверка на способностите по съответния учебен предмет.

Изпитите за проверка на способностите се организират само за учениците,  които писмено са заявили желание да ги положат. Заявлението – по образец, утвърден от министъра на образованието и науката – се получава от класния ръководител и се подава  чрез директора на училището, в което ученикът завършва в VІІ клас. Важно е да бъде спазен срокът за подаване – в работните дни от 21 до 31 май 2024 година включително.

Съгласно график, утвърден със Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, изпитите за проверка на способностите ще се проведат на следните дати:

 • 24.06.2024 г. – по Изобразително изкуство
 • 25.06.2024 г. – по Музика
 • 25.06. – 26.06.2024 г. – по Музика и физическо възпитание и спорт /в област Шумен не се провежда, тъй като не е свързан с държавния план-прием на училищата/
 • 26.06. – 27.06.2024 г. – по Физическо възпитание и спорт

Мястото за полагане на изпита ще бъде указано в служебната бележка на ученика.

Областна комисия по приемане на учениците в VІІІ клас

Публ. на 20.05.2024 г.

ПРИЕМ В VІІІ КЛАС ИЛИ В ХІ КЛАС С НАСОЧВАНЕ

(ЗА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ; С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ; УЧЕНИЦИ ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП; УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА)

 1. В работните дни от 7 май до 21 май 2024 г. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, с работно място в сградата на Регионално управление на образованието – гр. Шумен (ул. „Цар Калоян“ № 1) приема документи за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства, за приемане в VІІІ клас (или в ХІ клас).

            Съгласно изискванията по Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, учениците по т. 1 подават следните документи:

 • заявление по образец с подредени желания (бланката се изтегля от сайта на РУО – Шумен или се предоставя за попълване на място от комисията);
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването (или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия) – за  ученици с  хронични заболявания и/или физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в център за настаняване от семеен тип (когато е приложимо);
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето (когато е приложимо).

При подаване на документите учениците представят и документ за самоличност.

Насочването на учениците се извършва по списъци (на заболявания), утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

2. Родителите на ученици със специални образователни потребности (СОП) по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (ученици, които се обучават по индивидуална учебна програма) съгласно чл. 140, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование в работните дни от 7 май до 21 май 2024 г. подават документи до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Шумен (ул. „Милан Борисов“ № 16) за изготвяне на становище за продължаване на обучението на децата в VІІІ клас в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

            Съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование, за изготвянето на становище за насочване родителите на учениците по т. 2 подават следните документи:

 • заявление за насочване за обучение в профили или по специалности от професии;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

            При подаване на документите учениците представят и документ за самоличност.

Забележка: При възникнала необходимост и/или писмено изразено желание от страна на родителя, се извършва насочване за продължаване на обучението в ХІ клас (в профили или по специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние) на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен Х клас.

Областна комисия по приемане на учениците при РУО – Шумен

Публ. на 02.05.2024 г.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием на ученици в V клас и в VІІІ клас за учебната 2024/2025 година

Заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием на ученици в ХІ клас за учебната 2024/2025 година.

Публ. на 29.04.2024 г.

Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V и в VIII клас за учебната2024/2025 година

Приложение № 1 към Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в V клас за учебната 2024/2025 година.

Приложение № 2 към Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година.

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в XI клас в средни училища и професионални гимназии в област Шумен – съгласно Приложението.

Приложение към Проект на заповед за допълнителен държавен план-прием за учебната 2024/2025 година

Бележки, становища и предложения по приложенията могат да бъдат изпращани, чрез формата за контакт: ТУК или на e-mail: mail@ruo-shumen.bg  в срок до 24.04.2024 г. включително.

Публ. на 25.03.2024 г.

Планиране на държавния прием в VIII клас и на допълнителния държавен прием в XI клас

Обобщена справка „Държавен план-прием на ученици в VІІІ клас за учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години“ /публ. на 28.12.2023 г./

Предварителен разчет на броя на броя паралелки за прием в VІІІ клас за учебната 2024/2025 година спрямо броя ученици, обучаващи се в VІІ клас през учебната 2023/2024 година. /публ. на 28.12.2023 г./

Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини

Брой на учениците от X клас в обединените училища, разпределени по общини и по профили/специалности от професии.

Планирана целева стойност на местата за професионална подготовка в проценти , планирана целева стойност на местата в STEM профили и професии и максимален брой паралелки в VIII клас.

Списък на STEM професиите

Списък на STEM профилите

Образци на заявление от работодатели за осъществяване на държавен прием по професии и специалности:

Oбучение чрез работа (дуална система на обучение)

Дневна форма на обучение

С писмо изх. № РД21-1471/07.12.2023 г. е изпратена покана до териториалните дирекции “Бюро по труда” в област Шумен да предоставят информация за трайно търсени на пазара на труда специалности от професии.

С писмо изх. № РД21-1467/07.12.2023 г. е изпратена информация за правилата за планиране и покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури за предоставяне на  заявки за обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение.

С писмо изх. № РД21-1506/15.12.2023 г. е изпратена информация за правилата за планиране и покана до областната и общинските администрации за представяне на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта.

Публ. на 19.12.2023 г.

Skip to content