Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Държавен план-прием на ученици за учебната 2024/2025 година

Планиране на държавния прием в VIII клас и на допълнителния държавен прием в XI клас

Обобщена справка „Държавен план-прием на ученици в VІІІ клас за учебните 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024 години“ /публ. на 28.12.2023 г./

Предварителен разчет на броя на броя паралелки за прием в VІІІ клас за учебната 2024/2025 година спрямо броя ученици, обучаващи се в VІІ клас през учебната 2023/2024 година. /публ. на 28.12.2023 г./

Брой на учениците, обучаващи се в VII клас по общини

Брой на учениците от X клас в обединените училища, разпределени по общини и по профили/специалности от професии.

Планирана целева стойност на местата за професионална подготовка в проценти , планирана целева стойност на местата в STEM профили и професии и максимален брой паралелки в VIII клас.

Списък на STEM професиите

Списък на STEM профилите

Образци на заявление от работодатели за осъществяване на държавен прием по професии и специалности:

Oбучение чрез работа (дуална система на обучение)

Дневна форма на обучение

С писмо изх. № РД21-1471/07.12.2023 г. е изпратена покана до териториалните дирекции “Бюро по труда” в област Шумен да предоставят информация за трайно търсени на пазара на труда специалности от професии.

С писмо изх. № РД21-1467/07.12.2023 г. е изпратена информация за правилата за планиране и покана до национално представителните организации на работодателите и техните териториални и браншови структури за предоставяне на  заявки за обучение по специалности от професии, включително дуална форма на обучение.

С писмо изх. № РД21-1506/15.12.2023 г. е изпратена информация за правилата за планиране и покана до областната и общинските администрации за представяне на предварителни становища за прием по специалности от професии, основаващи се на стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта.

Публ. на 19.12.2023 г.

Skip to content