9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Държавен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година. Актуална информация

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VІІІ клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища

Планиран и реализиран държавен план-прием на ученици в VІІІ клас в училищата от област Шумен през предходните три години (2020 – 2022 г.)

Предварителен разчет на броя паралелки за прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година спрямо броя на учениците, обучаващи се в VII клас през учебната 2022/2023 година

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием на ученици в V клас и в VIII клас за учебната 2023/2024 година в област Шумен (публикуван на 28.03.2023 г.)

Утвърждаване на държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2023/2024 година (публикуван на 19.04.2023 г.)

Прием на ученици с насочване (в VІІІ клас или в ХІ клас) за учебната 2023/2024 година. (публикуван на 28.04.2023 г.)

Държавен план-прием (в V клас и в VIII клас) за учебната 2023/2024 година. (публикуван на 02.05.2023 г.)

Допълнителен държавен план-прием в IX клас в средни училища и професионални гимназии за 2023/2024 година (публикувано на 02.05.2023 г.)

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в неспециализираните училища с национално значение след завършено основно образование. (публикувано на 09.05.2023 г.)

На вниманието на учениците, завършващи основно образование – изпити за проверка на способностите (публикувано на 19.05.2023 г.)

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите (публикувано на 22.05.2023 г.)

Skip to content