Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Държавен план-прием за учебната 2022-2023 г.

Справка за броя на записаните ученици и за свободите места по паралелки – допълнителен държавен план-прием в ХІ клас

Свободни места по училища и паралелки за заемане след III етап на класиране

Свободни места по паралелки за III етап на класиране Подаване на заявления – 26 и 27 юли 2022 г.

Минимален и максимален бал в паралелките в област Шумен след втори етап на класиране

Минимален и максимален бал в паралелките в област Шумен след първи етап на класиране

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В VІІІ КЛАС

Онлайн-ръководство за кандидатстване след VІІ клас

В дните 5, 6 и 7 юли 2022 г. (вторник, сряда и четвъртък) се подават заявления за участие в І етап на класиране – прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година. В приема могат да участват завършилите основно образование през настоящата учебна година, както и лица, не по-възрастни от 17 години (навършвани през 2022 календарна година), непродължили образованието си след успешно завършено основно образование.

            Заявлението за участие в класиране с подредени желания (паралелки) може да бъде подадено:

– от родител – в електронната платформа https://infopriem.mon.bg (с входящия номер и кода за достъп, отпечатани на служебната бележка на ученика);

– от ученик, придружен от родител или настойник – в някое от определените със заповед на началника на РУО – Шумен училища, изброени в приложения списък.

            Подредбата на желанията в заявлението следва да бъде добре обмислена и да съответства в най-голяма степен на желанията и възможностите на ученика, подкрепени от неговите родители.

Училища, разположени извън общинските центрове и обучаващи седмокласници, могат да оказват съдействие на свои ученици за подаване на заявления по електронен път – когато такова съдействие бъде поискано от ученик, придружен от родител.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. За да се кандидатства в училища, разположени на територията на различни административни области, е необходимо да се подадат отделни заявления – пред съответното регионално управление на образованието.  Приемането в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от съответния изпит за проверка на способностите.

За участие в приема се подава Заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания.

            Освен заявлението може да се изискват и копия на някои от изброените документи (оригиналите се представят само за сверяване):

 • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (когато се кандидатства за прием в професионални паралелки)
 • Свидетелството за завършено основно образование (когато основно образование е придобито преди годината на кандидатстване)
 • Удостоверение за признаване на основно образование (издава се от РУО на ученици от училища в чужди държави)

Приемането на заявления на хартиен носител ще се осъществява в изброените по-долу училища по общини:

1. Община Велики Преслав – Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. Велики Преслав

2. Община Венец – Средно училище „Никола Й. Вапцаров“, с. Венец

3. Община Върбица – Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица

4. Община Каолиново:

4.1 Средно училище „Георги Ст. Раковски“, гр. Каолиново

4.2 Обединено училище „Панайот Волов“, с. Тодор Икономово

5. Община Каспичан – Средно училище „Панайот Волов“, гр. Каспичан

6. Община Никола Козлево – Средно училище „Цанко Б. Церковски“, с. Никола Козлево

7. Община Нови пазар – Средно училище „Хан Исперих“, гр. Нови пазар

8. Община Смядово – Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово

9. Община Хитрино – Средно училище „Д-р Петър Берон“, с. Хитрино

10. Община Шумен:

10.1 Професионална гимназия по икономика, гр. Шумен

10.2 Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Шумен

10.3 Обединено училище „Христо Ботев“, с. Ивански

Работното време на комисиите в училищата е от 08.00 до 18.00 ч. – без прекъсване. Заявленията (по образец) се попълват от ученик и родител на работното място на комисията. Необходимите за кандидатстване документи се представят в оригинал и копие – копието остава в документацията на комисията, а оригиналът, след сверяване на данните, се връща на кандидата.

                 Резултатите от І етап на класиране ще бъдат обявени до 12.07.2022 г. (вторник).

Обл. комисия по приемане на учениците

Държавен план-прием в училищата в област Шумен за учебната 2022 – 2023 г. утвърден със Заповед № РД06 – 241/29.04.2022 г. на началника на Регионално управление на образованието – Шумен

Приложение № 1

Утвърден държавен план-прием в V клас за учебната 2022 – 2023 г. в Профилирана природоматематическа гимназия “Нанчо Попович”, гр. Шумен

Приложение № 2

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022 – 2023 г. в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен, след завършено основно образование – дневна форма на обучение и дуална система на обучение

Приложение № 3

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022 – 2023 г. в професионалните гимназии в област Шумен, след завършено основно образование – вечерна и задочна форма на обучение

Заповед № РД06 – 242/29.04.2022 г. за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2022 – 2023 г. в XI клас в професионални гимназии в област Шумен

Приложение № 1

Утвърден допълнителен държавен план-прием в XI клас за учебната 2022 – 2023 г. за учениците от обединените училища по профили и професии в профилираните и в професионалните гимназии и в средните училища

Регионално управление на образованието – Шумен организира Панорама на средното образование в област Шумен на 31.05.2022 г. от 10 часа във Военен клуб, гр. Шумен

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Ученици, които желаят да кандидатстват за прием в VІІІ клас в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ или „Физическо възпитание и спорт“, следва да положат изпит за проверка на способностите по съответния учебен предмет.

Изпити за проверка на способностите се организират само за учениците,  които писмено са заявили желание да ги положат. Заявлението – по образец, утвърден от министъра на образованието и науката – се подава  в училището, в което ученикът завършва в VІІ клас. Важно е да бъде спазен срокът за подаване – 26 и 27 май 2022 година.

Съгласно график, утвърден със Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката, изпитите за проверка на способностите ще се проведат на следните дати:

 • 21.06.2022 г. – по изобразително изкуство
 • 22.06.2022 г. – по музика
 • 23.06. – 24.06.2022 г. – по физическо възпитание и спорт

Мястото за полагане на изпита ще бъде указано в служебната бележка на ученика.

Областна комисия по приемане на учениците в VІІІ клас

Списък на училища към Министерството на културата, които осъществяват прием след завършен VII клас

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ ЗА НАСОЧВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 95, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ НАРЕДБА № 10/01.09.2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 140, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ДВ БР. 86/27.10.2017 Г.)

 1. В работните дни от 3 май до 21 май Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни уврежданияс работно мястов сградата на Регионално управление на образованието – гр. Шумен (ул. „Цар Калоян“ № 1) приема документи за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, ученици от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за участие в приема в VІІІ клас.

            Съгласно изискванията по Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, учениците по т. 1 подават следните документи:

 • заявление по образец с подредени желания (бланката се изтегля от сайта на РУО – Шумен или се предоставя за попълване на място от комисията);
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия (при хронични заболявания и/или физически и сензорни увреждания);
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо);
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето (ако е приложимо).

Насочването на учениците се извършва по списъци (на заболявания), утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

 • Родителите на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО (ученици, които се обучават по индивидуална учебна програма) подават документите съгласно чл. 140, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование в работните дни от 3 май до 21 май 2022 г. до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Шумен (ул. „Милан Борисов“ № 16) за изготвяне на становище за продължаване на обучението им в VІІІ клас в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

            Съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование, за изготвянето на становище за насочване родителите на учениците по т. 2 подават следните документи:

 • заявление за насочване за обучение в профили или по специалности от професии;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

При възникнала необходимост и/или писмено изразено желание от страна на родителя, се извършва насочване за продължаване на обучението им в профили или по специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние и на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен Х клас.

Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 година.

Приложение № 1 към Проект на заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием за учебната 2022/2023 година.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани към Албена Тодоринова – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” на e-mail: a.todorinova@ruo-shumen.bg в срок до 29.04.2022 включително

(публикувано на 30.03.2022 г.)

Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната

Приложение № 1 към Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2022/2023 година.

Приложение № 2 към Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2022/2023 година.

Приложение № 3 към Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2022/2023 година.

Бележки, становища и предложения по проекта на заповедта могат да бъдат изпращани към Албена Тодоринова – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол” на e-mail: a.todorinova@ruo-shumen.bg в срок до 29.04.2022 включително

(публикувано на 30.03.2022 г.)

Предварителен разчет на броя паралелки за прием в VІІІ клас за учебната 2022 – 2023 година спрямо броя на учениците, обучаващи се в VІІ клас през учебната 2021/2022 година

Възможни схеми за продължаване образованието на учениците, завършващи Х клас в обединени училища през учебната 2021/2022 година в ХІ клас през учебната 2022 – 2023 година (в случай, че не бъде утвърден допълнителен държавен план-прием в ХІ клас)

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища

Прогнозни целеви стойности

Списък на STEM професиите и на STEM профилите

Skip to content