Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Държавен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година. Актуална информация

Информация в табличен вид за свободните места по паралелки за попълване след  четирите етапа на класиране.

Публ. на 16.08.2023 г.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА. ПРОВЕЖДАНЕ НА ІV ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

На официалната електронна страница на РУО – Шумен на 03.08.2023 г. в раздел “НОВИНИ” са обявени свободните места за ІV етап на класиране. Същата информация е предоставена на училищата, в които се подават документи за участие в класиране.

Този етап е последният, в който учениците могат да кандидатстват със списък от желания, вкючващ паралелки от различни училища.

Заявления за участие в ІV етап на класиране се подават в първите два дни от следващата седмица – 7 и 8 август 2023 година (понеделник и вторник). Също както на І или на ІІІ етап заявлението може да бъде подадено:

  • от родителите на ученика чрез електронна платформа на адрес https://infopriem.mon.bg
  • в определените от началника на съответното Регионално управление на образованието училища, в които да се приемат документи за участие в класирането.

Освен попълването на заявление за участие в класиране, учениците следва да подготвят (когато това е необходимо) и някои от следните документи – представят се в оригинал, прилага се сканирано копие:

  • свидетелство за завършено основно образование (ако образованието е придобито в предходна година);
  • медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (когато в списъка с желания са включени и професионални паралелки);
  • удостоверение за признато основно образование (за учениците от училища в чужди държави).

Резултатите от ІV етап на класиране ще бъдат обявени не по-късно от 10 август. Записването на приетите ученици ще бъде в дните 11 и 14 август (петък и понеделник).

Повече информация относно приема на ученици и свободните места за IV етап на класиране в VIII клас за учебната 2023 / 2024 г. може да бъде намерена:

ТУК

Обл. комисия по приемане на учениците

Публ. на 03.08.2023 г.

Информация за максимален и минимален бал по паралелки на III етап на класиране

Публ. на 31.07.2023 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ІІІ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ (ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ НА 26 И 27 ЮЛИ 2023 ГОДИНА)

Публ. на 25.07.2023 г.

Информация за максимален и минимален бал по паралелки на II етап на класиране

Публ. на 19.07.2023 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ І ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС И ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ (ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ІІ ЕТАП)

            При обявяване на резултатите от І етап на класиране 1359 ученици са приети за учебната 2023/2024 година в училище, осъществяващо държавен прием в VІІІ клас. 32 ученици не са класирани на първия етап и ще очакват обявяване на резултатите от ІІ етап (до 19 юли).

            Приетите ученици разполагат с три работни дни (13, 14 и 17 юли), за да се запишат в паралелката, в която са класирани. Записването става с оригинала на свидетелството за основно образование, а в професионална паралелка – и с оригинал на медицинското удостоверение, издадено от личния лекар.

            Учениците, които са класирани не по първо, а по някое следващо желание, могат да се запишат в училището, в което са приети, или – пак там – да подадат заявление за участие във ІІ етап на класиране. При подадено заявление изчакват обявяването на резултатите (19 юли) и се записват след ІІ етап в периода 20-24 юли 2023 г..

Класираните на І етап, но пропуснали срока за записване губят мястото си. Следващата възможност за участие е на ІІІ етап на класиране, за което заявления ще се подават на 26 и 27 юли 2023 година.

Информация за минималния бал по паралелки на I етап на класиране

Информация за максималния бал по паралелки на I етап на класиране

Публ. на 12.07.2023 г.

Прием на ученици в VIII клас

Публ. на 04.07.2023 г.

Детайлна статистика за НВО в VII клас:

Публ. на 03.07.2023 г.

СПИСЪК на училищатa, в които ще се приемат заявления за участие в класиране на места по държавния план-прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година (публ. на 16.06.2023 г.)

Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VІІІ клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища

Планиран и реализиран държавен план-прием на ученици в VІІІ клас в училищата от област Шумен през предходните три години (2020 – 2022 г.)

Предварителен разчет на броя паралелки за прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година спрямо броя на учениците, обучаващи се в VII клас през учебната 2022/2023 година

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием на ученици в V клас и в VIII клас за учебната 2023/2024 година в област Шумен (публикуван на 28.03.2023 г.)

Утвърждаване на държавен план-прием за държавните и общинските спортни училища за учебната 2023/2024 година (публикуван на 19.04.2023 г.)

Прием на ученици с насочване (в VІІІ клас или в ХІ клас) за учебната 2023/2024 година. (публикуван на 28.04.2023 г.)

Държавен план-прием (в V клас и в VIII клас) за учебната 2023/2024 година. (публикуван на 02.05.2023 г.)

Допълнителен държавен план-прием в IX клас в средни училища и професионални гимназии за 2023/2024 година (публикувано на 02.05.2023 г.)

Държавен план-прием за учебната 2023/2024 година в неспециализираните училища с национално значение след завършено основно образование. (публикувано на 09.05.2023 г.)

На вниманието на учениците, завършващи основно образование – изпити за проверка на способностите (публикувано на 19.05.2023 г.)

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите (публикувано на 22.05.2023 г.)

Skip to content