Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Проекти на документи

Проект на Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2021/2022 г.

  1. Приложение № 1: Държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически“ или Природни науки“ в област Шумен
  2. Приложение № 2: Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Шумен, след завършено основно образование – дневна форма на обучение и дуална система на обучение
  3. Приложение № 3: Държавен план-прием за учебната 2021/2022 г. в професионалните гимназии в област Шумен, след завършено основно образование – задочна форма на обучение

Проект на Заповед за утвърждаване на допълнителен държавен план-прием след завършен първи гимназиален етап – в XI клас, дневна форма на обучение:

  1. Приложение № 1

Бележки, становища и предложения по проектите на заповедите могат да бъдат изпращани към Албена Тодоринова – началник на отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ на e-mail: a.todorinova.ruo@gmail.com в срок до 30.04.2021 включително

(публикувано на 30.03.2021 г.)

Skip to content