Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Междуинституционален механизъм за обхващане и включване на децата в училище

Правителството прие постановление за създаване на постояннодействащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Причина за въвеждането му е необходимостта от интегрирана политика и ангажираност на всички ведомства и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и учениците в България. Целта на механизма е да се подобри междуинституционалното взаимодействие и да се определят функциите и задълженията на всички отговорни страни.

Със създаването на Механизма ще се подкрепи изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), която е разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020” за повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, а делът на преждевременно напусналите образователната система до 2020 г. да не надвишава 11 на сто. Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, залегнали в Националната стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020 г.) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.

Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

Инструмент за оценка на потребностите на дете в риск – карта за оценка на потребностите

Методика за прилагане на инструмент за оценка на потребностите на дете в риск

Презентация – Инструмент за оценка на потребностите на дете в риск

Телефонна линия за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

0800 10 112

Електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

obhvat@mon.bg

Skip to content