Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Структура на РУО – Шумен

Началник на Регионално управление на образованието
КРЕМЕНА МАРИНОВА
тел: 054 / 800 373

Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

Началник на отдел – Юлиян Тодоров
телефон: 0878 950 157
eл. поща: y.todorov@ruo-shumen.bg

Главен счетоводител – ЛИЛИЯ ИВАНОВА
телефон: 0878 950 159
eл. поща: l.ivanova@ruo-shumen.bg

Главен юрисконсулт

Главен специалист – човешки ресурси – ЕЛИЦА ЙОРДАНОВА
телефон: 0878 490 108
eл. поща: e.petkova@ruo-shumen.bg

Старши експерт по информационно осигуряване – СВЕТОМИР ДЕНЕВ
телефон: 0878 950 153
eл. поща: s.denev@ruo-shumen.bg

Старши експерт по анализ на информацията – РОСИЦА СТОЙКОВА
телефон: 0879 162 351
eл. поща: r.stoykova@ruo-shumen.bg

Главен специалист – РУМЯНА АЛЕКСИЕВА
телефон: 0878 963 087
eл. поща: r.alexieva@ruo-shumen.bg

Шофьор – домакин
СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ

Отдел “Организационно-методическа дейност и контрол“

Началник на отдел – АЛБЕНА ТОДОРИНОВА
телефон: 0878 963 082
eл. поща: a.todorinova@ruo-shumen.bg

Старши експерт по организация на средното образование


Старши експерт по организация на средното образование


Старши експерт по български език и литература – ПЛАМЕНА НЕДЕЛЧЕВА
телефон: 0878 950 161
eл. поща:  p.nedelcheva@ruo-shumen.bg

Старши експерт по чужд език и по майчин език – ДАРИНКА БОЙЧЕВА
телефон: 0878 963 089
eл. поща: d.boycheva@ruo-shumen.bg

Старши експерт по математика – ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА
телефон: 0879 541 602
eл. поща: d.borisova@ruo-shumen.bg

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия – НИКОЛАЙ РУСЕВ
телефон: 0878 950189
eл. поща: n.rusev@ruo-shumen.bg

Старши експерт по природни науки и екология


Старши експерт по приобщаващо образование – ТАНЯ БОЯНОВА
телефон: 0878 950 162
eл. поща: t.boianova@ruo-shumen.bg

Старши експерт за обучението в начален етап


Старши експерт по професионално образование и обучение – д-р САЛИХ САЛИЕВ
телефон: 0879 541 603
eл. поща: s.saliev@ruo-shumen.bg

Старши експерт по предучилищно образование – СНЕЖКА ЖЕКОВА
телефон: 0878 950 152
eл. поща: s.jekova@ruo-shumen.bg

Изпълнителна агенция “Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” – Главна дирекция “Верификация”

Старши експерт – отдел “Техническа верификация” – ИВАН ИВАНОВ
eл. поща: ivan.ivanov@mon.bg


Skip to content