9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Структура на РУО – Шумен

Началник на Регионално управление на образованието
СВЕТЛАНА МИЛЕВА
тел: 054 / 800 373

Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

Началник на отдел – ДРАГОМИР МИХАЙЛОВ
телефон: 0878 963 083
eл. поща: d.mihaylov@ruo-shumen.bg

Главен счетоводител – ЛИЛИЯ ИВАНОВА
телефон: 0878 950 159
eл. поща: l.ivanova@ruo-shumen.bg

Главен юрисконсулт – ЗОРНИЦА КОСТАДИНОВА
телефон: 0878 950 157
eл. поща: z.kostadinova@ruo-shumen.bg

Главен специалист – човешки ресурси – МАРИЯ ДЖИНОВСКА
телефон: 0878 490 108
eл. поща: m.djinovska@ruo-shumen.bg

Старши експерт по информационно осигуряване – СВЕТОМИР ДЕНЕВ
телефон: 0878 950 153
eл. поща: s.denev@ruo-shumen.bg

  Старши експерт по анализ на информацията – РОСИЦА СТОЙКОВА
  телефон: 0879 162 351
  eл. поща: r.stoykova@ruo-shumen.bg

  Главен специалист – РУМЯНА АЛЕКСИЕВА
  телефон: 0878 963 087
  eл. поща: r.alexieva@ruo-shumen.bg

  Шофьор – домакин
  СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ

  Отдел “Организационно-методическа дейност и контрол“

  Началник на отдел – АЛБЕНА ТОДОРИНОВА
  телефон: 0878 963 082
  eл. поща: a.todorinova@ruo-shumen.bg

  Старши експерт по организация на средното образование – ЕМИЛИЯ ЧАПКЪНОВА-КОЛЕВА
  телефон: 0878 963 084
  eл. поща: e.chapkanova@ruo-shumen.bg

  Старши експерт по организация на средното образование – ДРАГОМИР ЯНКОВ
  телефон: 0878 950 188
  eл. поща: d.yankov@ruo-shumen.bg

  Старши експерт по български език и литература
  телефон:
  eл. поща:  

  Старши експерт по чужд език и по майчин език – ДАРИНКА БОЙЧЕВА
  телефон: 0878 963 089
  eл. поща: d.boycheva@ruo-shumen.bg

  Старши експерт по математика – ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА
  телефон: 0879 541 602
  eл. поща: d.borisova@ruo-shumen.bg

  Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия – НИКОЛАЙ РУСЕВ
  телефон: 0878 950189
  eл. поща: n.rusev@ruo-shumen.bg

  Старши експерт по природни науки и екология
  eл. поща:

  Старши експерт по приобщаващо образование – ТАНЯ БОЯНОВА
  телефон: 0878 950 162
  eл. поща: t.boianova@ruo-shumen.bg

  Старши експерт за обучението в начален етап – ТАТЯНА РАДЕВА
  телефон: 0879 541 603
  eл. поща: t.radeva@ruo-shumen.bg

  Старши експерт по професионално образование и обучение
  eл. поща:

  Старши експерт по предучилищно образование – СНЕЖКА ЖЕКОВА
  телефон: 0878 950 152
  eл. поща: s.jekova@ruo-shumen.bg

  Изпълнителна агенция “Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” – Главна дирекция “Верификация”

  Старши експерт – отдел “Техническа верификация” – ИВАН ИВАНОВ
  eл. поща: ivan.ivanov@mon.bg


  Skip to content