9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Структура на РУО – Шумен

Началник на Регионално управление на образованието
СВЕТЛАНА МИЛЕВА

Отдел “Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

Началник на отдел – ДРАГОМИР МИХАЙЛОВ
eл. поща: d.mihaylov@ruo-shumen.bg

Главен счетоводител – ЛИЛИЯ ИВАНОВА
eл. поща: l.ivanova@ruo-shumen.bg

Главен юрисконсулт
eл. поща:

Главен специалист – човешки ресурси – МАРИЯ ДЖИНОВСКА
eл. поща: m.djinovska@ruo-shumen.bg

Старши експерт по информационно осигуряване – ЮЛИЯН ТОДОРОВ
eл. поща: yu.todorov@ruo-shumen.bg

Старши експерт по анализ на информацията – ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
eл. поща: g.dimitrov@ruo-shumen.bg

Главен специалист – РУМЯНА АЛЕКСИЕВА
eл. поща: r.alexieva@ruo-shumen.bg

Шофьор – домакин

СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВ

Отдел “Организационно-методическа дейност и контрол“

Началник на отдел – АЛБЕНА ТОДОРИНОВА
eл. поща: a.todorinova@ruo-shumen.bg

Старши експерт по организация на средното образование – ЕМИЛИЯ ЧАПКЪНОВА-КОЛЕВА
eл. поща: e.chapkanova@ruo-shumen.bg

Старши експерт по организация на средното образование – ДРАГОМИР ЯНКОВ
eл. поща: d.yankov@ruo-shumen.bg

Старши експерт по български език и литература – МАРИЯ ЕФТИМОВА
eл. поща:  m.eftimova@ruo-shumen.bg

Старши експерт по чужд език и по майчин език – ДАРИНКА БОЙЧЕВА
eл. поща: d.boycheva@ruo-shumen.bg

Старши експерт по математика – ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА
eл. поща: d.borisova@ruo-shumen.bg

Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия – НИКОЛАЙ РУСЕВ
eл. поща: n.rusev@ruo-shumen.bg

Старши експерт по природни науки и екология –
eл. поща:

Старши експерт по приобщаващо образование – ТАНЯ БОЯНОВА
eл. поща: t.boianova@ruo-shumen.bg

Старши експерт за обучението в начален етап – ДЕНКА СЕЙКОВА
eл. поща: d.seikova@ruo-shumen.bg

Старши експерт по професионално образование и обучение –
eл. поща:

Старши експерт по предучилищно образование – СНЕЖКА ЖЕКОВА
eл. поща: s.jekova@ruo-shumen.bg

Изпълнителна агенция “Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” – Главна дирекция “Верификация”

Старши експерт – отдел “Техническа верификация” – ИВАН ИВАНОВ
eл. поща: ivan.ivanov@mon.bg


Skip to content