Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Декларация за достъпност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ
РАЗДЕЛ 1
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ШУМЕН
се ангажира да осигури достъп до: официалната си интернет страница в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (изм. и доп. ДВ. бр. 66 от 1 август 2023 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 47 от 24 юни 2022 г.)
Настоящата декларация за достъпност се отнася до: уебсайт https://ruo-shumen.bg
Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:
○ EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Статус на съответствие
частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и/или изключенията, посочени по-долу
Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)
Описание и посочване на несъответствието:възможности за избор:
Алтернативно представяне на записаните аудиоматериали.Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не се публикуват записи с аудиоматериали.
Аудиопредставяне на видеосъдържанието.Изискване 9.1.2.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не се публикуват записи с видеоматериали.
Субтитри за аудио- и/или видеоизлъчвания на живо.Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не се осъществява видеоизлъчване в реално време.
Синхронизирано аудиопредставяне на видеосъдържанието.Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не се публикуват видеозаписи
Ако на уеб страницата има аудио, което се възпроизвежда автоматично за повече от 3 секунди, е осигурен механизъм за пауза или спиране на възпроизвеждането, или е наличен механизъм за контрол на силата на звука независимо от общото ниво на силата на звука.Изискване 9.1.4.2. от EN 301 549 V 2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не се публикуват аудиозаписи, които се възпроизвеждат като фон или се стартират автоматично.
Когато има заложени времеви ограничения, те могат да бъдат настройвани според нуждите на потребителя.Изискване 9.2.2.1. от EN 301 549 V 2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не са заложени времеви ограничения.
За всяка движеща се, мигаща или плъзгаща се информация, която (1) се стартира автоматично, (2) продължава повече от пет секунди и (3) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм, чрез който потребителят може да прекъсне, да спре или скрие информацията освен ако движението, мигането или плъзгането не са от съществено значение.Изискване 9.2.2.2.1. от EN 301 549 V 2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не се публикува информация, съдържаща подвижни компоненти от потребителския интерфейс.
За всяка информация, която се актуализира автоматично (без участието на потребителя), която (1) се стартира автоматично и (2) се представя паралелно с друго съдържание, има механизъм чрез който потребителят да прекъсне, да спре или скрие информацията или да контролира честотата на актуализация, освен ако осъвременяването е от съществено значение.Изискване 9.2.2.2.2. от EN 301 549 V 2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не се публикува информация, съдържаща компоненти, които се актуализират автоматично.
Ако уеб страница включва изпълнение на действия в стъпки, чиято последователност влияе на смисъла и функционалността, навигационните компоненти са подредени в последователност, която запазва смисъла и функционалността на съдържанието.Изискване 9.2.4.З. от EN 301 549 V 2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не се публикува информация, чието съдържание да изисква изпълнението на действия в последователни стъпки.
Цялата функционалност, която използва многоточков курсор или е базирана на пътя на курсора, може да се управлява с единичен курсор или да не бъде базирана на пътя на курсора, освен ако не е от съществено значение.Изискване 9.2.5.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо. На сайта на РУО – Шумен не е налична функционалност, която да изпълзва многоточков курсор.
Функционалността, която може да се управлява от движение на устройството или движението на потребителя, може да се управлява и от компоненти на потребителския интерфейс и реакцията на движението може да бъде деактивирана, за да се предотврати случайно задействане.Изискване 9.2.5.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо. Не се използват функционалности, управлявани от движението на устройството или потребителя.
Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо. Няма страници със смесено съдържание на различни езици.
Ако бъде установено несъответствие в данни, въведени от потребителя и е възможно да се отправят предложения за корекция, то предложенията се предоставят на потребителите, освен ако това не застрашава сигурността или е в разрез с предназначението на въведената информация.Изискване 9.3.3.3. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо. Няма установени такива случаи.
Ако въвеждането на информация води до правни последици, финансови транзакции, промяна в състоянието на потребителски данни съхранявани в масиви от данни или записване на резултати от тестове на потребителя, важи поне едно от следните: Действието на въвеждане на данни е обратимо. Данните, въведени от потребителя, се проверяват за несъответствия при въвеждане и на потребителя се предоставя възможност да ги коригира. Наличен е механизъм за преглед, потвърждаване и коригиране на информация преди финализиране на подаването.Изискване 9.3.3.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо. Чрез сайта не се извършват действия, водещи до правно или финансово обвързване на потребителите.
Дата на първоначално изготвяне на декларацията:12.09.2023 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:12.09.2023 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:12.09.2023 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията:Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение
Обратна информация и данни за контакт (механизмът се използва за уведомяване на отговорните лица за неспазване на изискванията за достъпност (сигнали) и за искане на алтернативи на недостъпно съдържание от гражданите)
Aдрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:За обратна информация и предложения относно достъпността на сайта на РУО – Шумен Ви предоставяме следния адрес: mail@ruo-shumen.bg  
Връзка към форма за заявление за обратна връзка:активен линк за форма за връзка
Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация:Светомир Денев, старши експерт ИО, тел. +359 878 950 153 Росица Стойкова, старши експерт АИ, тел. +359 879 162 351
Процедура по прилагане
В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г. от ЗЕУ и съобразно утвърдените вътрешни правила в РУО – Шумен е утвърдена следната процедура по разглеждане на сигнали: Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на РУО – Шумен, се подават всеки работен ден от 9,00 часа до 17.30 часа на адрес: гр. Шумен, ул. “Цар Калоян“ 1 или се изпращат по електронен път на mail@ruo-shumen.bg. Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно. Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали, се подават до председателя на Държавна агенция “Електронно управление”  
Данни за контакт с длъжностно(-и) лице(-а), отговарящо(-и) за достъпността и обработването на жалбите в Държавна агенция „Електронно управление“:Жалбите могат да се подават по следните начини: на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“; чрез деловодството на ДАЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София;чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000
РАЗДЕЛ 2
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ШУМЕН   Регионалното управление на образованието – Шумен се ангажира да увеличава цифровата достъпност до своята интернет страница за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Активно да работи за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържа към наличните стандарти и добри практики. Ако срещате затруднения, докато работите с  интернет страницата на Регионалното управление на образованието – Шумен или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема. Toва ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато. Регионалното управление на образованието – Шумен се ангажира да осигури достатъчно висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на официалната си интернет страница и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация. Изключения
Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до страници в интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност са неприложими.  
Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:13.09.2023 г.
Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:13.09.2023 г.
Skip to content