Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Видеонаблюдение ДЗИ

Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ), както и осигуряване на информационната сигурност при работа с изпитните документи и на надеждна среда за провеждане на изпитите, Министерството на образованието и науката (МОН) извършва видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Видеонаблюдението представлява действие по обработване на лични данни по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. На основание чл. 4, ал. 1, т. 5 от ЗЗЛД: „обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес“. От своя страна обективното и честно провеждане на изпитите неминуемо поражда засилен обществен интерес, поради което видеонаблюдението в изпитните зали е една от мерките за противодействие на манипулиране на резултатите.

Министерството на образованието и науката:

  1. Спазва всички свои задължения произтичащи от чл. 2, ал. 2, т. 1 и 2 на ЗЗЛД при използването на технически средства за видеонаблюдение като прилага принципите за адекватност и пропорционалност при обработване на лични данни чрез видеонаблюдение.
  2. Използва технически средства за видеонаблюдение единствено за целите на държавните зрелостни изпити.
  3. Достъп до информацията събрана с технически средства за видеонаблюдение имат единствено длъжностни лица ангажирани с дейностите по провеждане на държавните зрелостни изпити.
  4. Е администратор на лични данни по смисъла на Закона за предучилищното и училищно образование.
  5. След постигане на целите за държавните зрелостни изпити съгласно чл. 25 от ЗЗЛД администраторът ще унищожи цялата информация събрана чрез използването на технически средства за видеонаблюдение.

Публ. на 15.11.2023 г.

Skip to content