Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

АРХИВ ДЗИ

Модели за провеждане на задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование. Моделите имат за цел да представят систематизирано и достъпно начините на провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор:

Вариант 1: Писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

Вариант 2: Писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията);

Вариант 3: Защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част.

Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ

Заповеди за учебната 2020/2021 година

Заповед № РД09-1261/17.06.2021 г. на министъра на образованието и науката за изменение на Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. относно промяна на графика на дейностите за ДЗИ, сесия август-септември 2021 година (публ. 05.07.2021 г.)

Заповед № РД09-1039/ 07.05.2021 г. за определяне на датите за държавните зрелостни изпити по желание за сесия май-юни, 2021 г. (публ. 10.05.2021 г.)

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)

Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (публ. 31.08.2020 г.)


НАРЕДБА № 3 от 17.05. 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(обн. – ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г.; ….отм., бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.,
продължава да се прилага през … учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО)
Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – (Oбн. в ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. продължава да се прилага през … учебната 2018 – 2019 г., учебната 2019 – 2020 г. и през учебната 2020 – 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Skip to content