Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ

Име, длъжност, номер и дата на декларацията

Айнур Юмер Ахмед, директор в ОбУ “Христо Ботев” – с. Друмево

РД 28-00-3 от 04.09.2018 г.

Атанаска Йорданова Начева, дирекрор в СУ “Черноризец Храбър” – гр. Велики Преслав

РД 28-00-32 от 22.03.2023 г.

Веселина Здравкова Николова, директор в III ОУ “Димитър Благоев” – гр. Шумен

РД 28-00-26 от 29.09.2022 г.

Веска Василева Илиева, директор в ОУ “Христо Ботев” – с. Янково

РД 28-00-19 от 12.08.2020 г.

Гюлсевер Раимова Тефикова, директор в ОУ “Васил Априлов” – с. Риш

РД 28-00-13 от 22.11.2019 г.

Даниела Иванова Ангелова, директор в СУ “Васил Левски” – гр. Нови пазар

РД 28-00-8 от 01.08.2019 г.

Даниела Трендафилова Александрова, директор в IX ОУ “Панайот Волов” – гр. Шумен

РД 28-00-20 от 11.09.2020 г.

Детелина Русанова Василева, директор в ОУ “Христо Ботев” – с. Памукчии

РД 28-00-12 от 05.09.2019 г.

Диана Тончева Георгиева, директор в IX ОУ “Панайот Волов” – гр. Шумен

РД 28-00-24 от 12.04.2022 г.

Димка Михайлова Колева, директор на ОУ “Христо Ботев” – с. Памукчии

РД 28-00-34 от 11.08.2023 г.

Димо Чавдаров Георгиев, директор в ПЕГ “Никола Йонков Вапцаров” – гр. Шумен

РД 28-00-11 от 05.09.2019 г.

Евгени Евгениев Янакиев, директор в ОУ “Христо Ботев” – с. Памукчии

РД 28-00-28 от 29.09.2022 г.

Елена Николаева Маринова, директор в ОУ “Никола Йонков Вапцаров” – с. Лятно

РД 28-00-5 от 21.09.2018 г.

Елис Хасанова, директор в ОУ “Христо Ботев” – с. Памукчии

РД 28-00-2 от 03.09.2018 г.

Емилия Цветанова Минчева, директор в СУ “Цанко Бакалов Церковски” – с. Никола Козлево

РД 28-00-25 от 23.09.2022 г.

Жулиета Дончева Нешкова, директор в ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Пет могили

РД 28-00-1 от 29.06.2018 г.

Златина Атанасова Таскова, директор в ЦСОП “Хела” – гр. Нови Пазар

РД 28-00-7 от 15.02.2019 г.

Ирина Свиленова Стефанова, директор в НУ “Илия Рашков Блъсков” – гр. Шумен

РД 28-00-30 от 14.11.2022 г.

Йовка Иванова Балабанова, директор в Професионална гимназия по икономика – гр. Шумен

РД 28-00-35 от 12.09.2023 г.

Красимира Петрова Александрова, директор на ОбУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр.Плиска

РД 28-00-37 от 15.09.2023 г.

инж. Машка Вълчкова Крумова, директор в ПГМЕТТ “Христо Ботев” – гр. Шумен

РД 28-00-23 от 01.09.2021 г.

Мариана Маринова Иванова, директор в НУ “Илия Рашков Блъсков” – гр. Шумен

РД 28-00-21 от 12.07.2021 г.

Мариела Вълчева Жекова, директор в ЦСОП “Хела” – гр. Нови Пазар

РД 28-00-16 от 28.04.2020 г.

Мария Антонова Джиновска, главен специалист “Човешки ресурси” в РУО – гр. Шумен

РД 28-00-14 от 07.03.2020 г.

Махия Мехмедова Куру, директор в ОУ “Христо Ботев” – с. Янково

РД 28-00-4 от 14.09.2018 г.

Милена Стоянова Мерсинкова – Йорданова, директор в СУ “Св. Паисий Хилендарски” – гр.Върбица

РД 28-00-30 от 12.09.2023 г.

Николинка Стефанова Герчева, директор в ЦСОП – гр. Шумен

РД 28-00-20 от 05.09.2019 г.

Няргюл Фахрединова Тодорова, директор в ОУ “Васил Левски” – с. Мировци

РД 28-00-15 от 28.04.2020 г.

Росина Стойчева Инджева, директор в СУ “Панайот Волов” – гр. Шумен

РД 28-00-18 от 12.08.2020 г.

Рукие Ахмедова Дурлева, директор в ОбУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Бяла река

РД 28-00-31 от 12.01.2023 г.

Семра Кабилова Сейфула, директор в ОУ “Христо Смирненски” – с. Пристое

РД 28-00-29 от 29.09.2022 г.

Симеон Върбанов Сейков, директор на ПГСС – гр. Нови пазар

РД 28-00-33 от 30.06.2023 г.

Татяна Иванова Дакова, директор в ОУ “Христо Смирненски” – с. Янково

РД 28-00-17 от 12.08.2020 г.

Теодора Димитрова Иванова, директор в ОУ “Христо Ботев” – с. Църквица

РД 28-00-27 от 29.09.2022 г.

Тюркян Мюмюн Сюрмели, директор в ОбУ “Йордан Йовков” – с. Браничево

РД 28-00-22 от 07.03.2021 г.

Цветелина Димитрова Антонова, директор в ЦПЛР Средношколско общижите №2 – гр. Шумен

РД 28-00-9 от 05.08.2019 г.

Явор Цеков Якимов, директор в СУ “Панайот Волов” – гр. Каспичан

РД 28-00-6 от 12.12.2018 г.

Skip to content