Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат лица, учили и завършили IV клас в училище на чужда държава или в училище от системата на Европейските училища и кандидатстват в V клас на места, определени с държавния план-прием.

Заявление за издаване на служебна бележка може да се подава от следните лица:

  • от родител, настойник, попечител, представител на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила – с документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • от други граждани – с писмено нотариално заверено пълномощно.

Повече може да прочетете във файла УКАЗАНИЯ – Издаване на служебна бележка

УКАЗАНИЯ – Издаване на служебна бележка

ОБРАЗЕЦ – Заявление

ОБРАЗЕЦ – Протокол

Получаване на дубликата служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас:

Документът може да бъде получен:

  1. на място в РУО – Шумен от звеното за административно обслужване с адрес гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 1;
  2. чрез лицензиран пощенски оператор:

– като вътрешна препоръчана пощенска пратка за сметка на заявителя/получателя. Цената на пощенската услуга се заплаща от заявителя/получателя при доставяне на пратката; 

– с международна препоръчана пощенска пратка или международна куриерска услуга на адрес, посочен в заявлението, след предплащане на цената на пощенските услуги от заявителя към РУО – Шумен. 

Цени на Български пощи за вътрешни пратки

Цени на Български пощи за международни пратки

Заплащане:
Услугата не се заплаща

Skip to content