Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Мотивирано искане – декларация за еднократно допълнително трудово възнаграждение съгласно т. 4, б. „и“ от Правилата за определяне на работните заплати на директорите за 2021 г.

Мотивирано искане – декларация  за еднократно допълнително трудово възнаграждение съгласно т. 4, б. “б” и “в” от Правилата за определяне на работните заплати на директорите за 2021 г.

Заявка за задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за края на учебната 2021/2022 година

Заявка за документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за началото на учебната 2021 – 2022 година.

Заявление за отпуск

Skip to content