Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

BG05M2OP001-3.019 – ПОДКРЕПА НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА ДОСТЪП ДО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На 05.01.2022 г. Управляващият орган на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г. обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Допустими кандидати по цитираната процедура са училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, а допустими партньори са училища от средното образование, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.

Допълнителна информация

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content