Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА МОБИЛНА ГРУПА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Във връзка с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция от 15.03.2010 г. със Заповед № РД09-4308/13.09.2022 г., изменена със Заповед № РД09-1456/10.07.2023 г. на министъра на образованието и науката, се определя съставът и дейността на Националната мобилна група за психологическа подкрепа. Дейността си Националната мобилна група за психологическа подкрепа осъществява посредством координиране на 6 центъра – регионални управления на образованието – София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Варна и Бургас. Определено е център Варна да обслужва обл. Шумен и населените места в нея – Шумен, Велики Песлав, Върбица, Каолиново, Тодор Икономово и Нови пазар от следните членове на мобилната група:

Ана Атанасова – училищен психолог в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Варна;

Дарина Маркова – училищен психолог в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – гр. Варна;

Траяна Добрева – училищен психолог в I ОУ „Княз Борис I“ – гр. Варна.

Посочените специалисти имат задължението да участват като представители на образователната система в мултидисциплинарните екипи за кризи по силата на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция на местно ниво, особена в районите, където няма такива специалисти. Те подпомагат институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за създаване на програми от грижи за деца в риск и да провеждат периодичен мониторинг на реализирането на тези програми при заявка.

Публ. на 18.07.2023 г.

Skip to content