Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Закрити и преобразувани ДГ, училища, ЦПЛР и обслужващи звена

Община

Населено място

Наименование

Статут

 • Велики Преслав

  Имренчево

  Начално училище "Св. Св. Кирил и Методий"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-171 от 29 май 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Велики Преслав, решение № 46 по протокол № 7 от 26.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Велики Преслав, становище с вх. № 0527-78 от 3.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Имренчево, община Велики Преслав, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Велики Преслав.

  3. Учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Имренчево, община Велики Преслав, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Черноризец Храбър” - гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Имренчево, община Велики Преслав, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Черноризец Храбър” - гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.55 от 17.06.2008 г. на ДВ

 • Велики Преслав

  Миланово

  Начално училище "Кирил и Методий"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-170 от 29 май 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Велики Преслав, решение № 45 по протокол № 7 от 26.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Велики Преслав, становище с вх. № 0527-78 от 3.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам НУ “Кирил и Методий” - с. Миланово, община Велики Преслав, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Велики Преслав.

  3. Учениците от НУ “Кирил и Методий” - с. Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Кирил и Методий” - с. Миланово, община Велики Преслав, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.55 от 17.06.2008 г. на ДВ

 • Велики Преслав

  Троица

  Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-38 от 29 април 2010 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Велики Преслав, решение № 290 по протокол № 27 от 29.ІХ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Велики Преслав, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.ІV.2010 г., поради намаляване броя на учениците, невъзможност за осигуряване на условия за качествен образователен процес и необходимост от оптимизиране на училищната мрежа, считано от 1.VІІ.2010 г. закривам ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Велики Преслав.

  3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен, да се пренасочат към СОУ „Черноризец Храбър“ – гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен, да се съхранява в СОУ „Черноризец Храбър“ – гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: С. Игнатов

  Извадка от Неофициален раздел бр.38 от 21.05.2010 г. на ДВ

 • Велики Преслав

  Кочово

  Основно училище "Св. Кирил и Методий"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-169 от 29 май 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Велики Преслав, решение № 44 по протокол № 7 от 26.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Велики Преслав, становище с вх. № 0527-78 от 3.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Велики Преслав.

  3. Учениците от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Кочово, община Велики Преслав, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Троица, община Велики Преслав, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.55 от 17.06.2008 г. на ДВ

 • Велики Преслав

  Велики Преслав

  Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Иван Къндев"

  преобразувано

  ЗАПОВЕД № РД-14-110 от 21 юни 2006 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 1 и 3 ППЗНП и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, преобразувам Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника “Иван Къндев”, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, и Професионална техническа гимназия “Симеон Велики”, гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област Шумен, в Професионална техническа гимназия “Симеон Велики”, гр. Велики Преслав, ул. Любен Каравелов 53, община Велики Преслав, област Шумен, считано от 1.IХ.2006 г.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

  2. Правоприемникът на недвижимото и движимото имущество, активите и пасивите на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника “Иван Къндев”, гр. Велики Преслав, и Професионална техническа гимназия “Симеон Велики”, гр. Велики Преслав, е Професионална техническа гимназия “Симеон Велики”, гр. Велики Преслав, ул. Любен Каравелов 53, община Велики Преслав, област Шумен.

  3. Задължителната документация на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника “Иван Къндев”, гр.Велики Преслав, и Професионална техническа гимназия “Симеон Велики”, гр. Велики Преслав, да се приеме и съхранява в преобразуваната Професионална техническа гимназия “Симеон Велики”, гр. Велики Преслав, ул. Любен Каравелов 53, община Велики Преслав, област Шумен .

  4. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.54 от 04.07.2006 г. на ДВ

 • Велики Преслав

  Велики Преслав

  Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

  преобразувано

  Няма информация

 • Велики Преслав

  Мокреш

  Целодневна детска градина "Здравец"

  закрито

  Община Велики Преслав Велики Преслав брой: 31, от дата 19.4.2016 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.62 Заповед № 155 от 6 април 2016 г.

  ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  ЗАПОВЕД № 155 от 6 април 2016 г.
  На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА и Решение № 78 по протокол № 8 от 22.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Велики Преслав, във връзка с чл. 10 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 ППЗНП закривам Целодневна детска градина „Здравец“ – с. Мокреш, община Велики Преслав, област Шумен, БУЛСТАТ 000925519.

  1. Задължителната документация на Целодневна детска градина „Здравец“ – с. Мокреш, община Велики Преслав, област Шумен, да се съхранява в ЦДГ „Славейче“ – с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен.

  2. Имуществото на закритата детска градина ще се стопанисва от ЦДГ „Славейче“ – с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

  Кмет: А. Горчев 2768

 • Велики Преслав

  Мокреш

  Целодневна детска градина "Здравец"

  преобразувано

  ЗАПОВЕД № 382 от 29 октомври 2008 г.

  На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА и Решение № 144 по протокол № 14 от 21.Х.2008 г ., чл. 10, ал. 6 и 7 ЗНП и чл. 15, ал. 1 и 2 ППЗНП считано от 1.ХI.2008 г. нареждам да се преобразува Целодневна детска градина “Здравец”, с. Мокреш, община Велики Преслав, в Полудневна детска градина “Здравец”, с. Мокреш, община Велики Преслав, при следните условия:

  1. Определям численост на персонала две щатни бройки.

  2. Трудовите правоотношения с персонала да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

  Кмет: Д. Бодуров

  Извадка от Неофициален раздел бр.99 от 18.11.2008 г. на ДВ

 • Венец

  Осеновец

  Начално училище "Христо Смирненски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-82 от 11 юли 2005 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Венец въз основа на решение № 103, отразено в протокол № 12 от 15.02.2005 г. на Общинския съвет - с. Венец, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, считано от 1.09.2005 г. закривам НУ “Христо Смирненски” - с. Осеновец, община Венец, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Венец.

  3. Учениците от НУ “Христо Смирненски” - с. Осеновец, община Венец, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Христо Смирненски” - с. Осеновец, община Венец, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.61 от 26.07.2005 г. на ДВ

 • Венец

  Дренци

  Начално училище "Христо Ботев"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-81 от 11 юли 2005 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Венец въз основа на Решение № 103, отразено в протокол № 12 от 15.02.2005 г. на Общинския съвет - с. Венец, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, считано от 1.09.2005 г. закривам НУ “Христо Ботев” - с. Дренци, община Венец, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Венец.

  3. Учениците от НУ “Христо Ботев” - с. Дренци, община Венец, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Христо Ботев” - с. Дренци, община Венец, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.61 от 26.07.2005 г. на ДВ

 • Венец

  Борци

  Основно училище "Св. Паисий Хилендарски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-59 от 14 май 2007 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Венец, решение № 213 по протокол № 26 от 26.II.2007 г. на Общинския съвет - Венец, становище с вх. № 0527-52 от 29.III.2007 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-2042 от 27.ХII.2006 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, считано от 15.IХ.2007 г. закривам ОУ “Св. Паисий Хилендарски” - с. Борци, община Венец, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Венец.

  3. Учениците от ОУ “Св. Паисий Хилендарски” - с. Борци, община Венец, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Н.Й.Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Св. Паисий Хилендарски” - с. Борци, община Венец, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Н.Й.Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.44 от 05.06.2007 г. на ДВ

 • Венец

  Капитан Петко

  Основно училище " Христо Ботев"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-172 от 29 май 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Венец, решение № 37 по протокол № 4 от 25.III.2008 г. на Общинския съвет - с. Венец, становище с вх. № 0527-90 от 11.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам ОУ “Христо Ботев” - с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Венец.

  3. Учениците от ОУ “Христо Ботев” - с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Христо Ботев” - с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.55 от 17

 • Венец

  Боян

  Основно училище "Васил Левски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-82 от 2 юли 2009 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Венец, решение № 143 по протокол № 14 от 21.V.2009 г. на Общинския съвет - Венец, становище от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-54 от 13.I.2009 г., поради недостатъчен брой ученици съгласно изискванията на Наредба № 7 от 29.ХII.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена считано от 1.IХ.2009 г. закривам ОУ “Васил Левски” - с. Боян, община Венец, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Венец.

  3. Учениците от ОУ “Васил Левски” - с. Боян, община Венец, област Шумен, да се пренасочат към СОУ “Никола Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Васил Левски” - с. Боян, община Венец, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Никола Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.56 от 21.07.2009 г. на ДВ

 • Венец

  Черноглавци

  Основно училище "Васил Левски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-173 от 29 май 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Венец, решение № 37 по протокол № 4 от 25.III.2008 г. на Общинския съвет - с. Венец, становище с вх. № 0527-89 от 11.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам ОУ “Васил Левски” - с. Черноглавци, община Венец, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Венец.

  3. Учениците от ОУ “Васил Левски” - с. Черноглавци, община Венец, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Васил Левски” - с. Черноглавци, община Венец, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Венец, община Венец, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.55 от 17.06.2008 г. на ДВ

 • Венец

  Габрица

  Детска градина "Здравец"

  преобразувано

  Заповед № 230 от 11 септември 2017 г.

  ОБЩИНА С. ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН
  ЗАПОВЕД № 230 от 11 септември 2017 г.
  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 321, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решение № 260 по протокол № 19 от 28.08.2017 г. на Общинския съвет – с. Венец, нареждам:

  1. Преобразувам Детска градина „Здравец“, с. Габрица, с официален адрес – с. Габрица, община Венец, област Шумен, ул. Васил Левски № 5, във филиал на Детска градина „Щастливо детство“, с. Черноглавци, с официален адрес – с. Черноглавци, община Венец, област Шумен, ул. Васил Левски № 5.

  2. Отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата, посещаващи ДГ „Здравец“, с. Габрица, да се провеждат в същата сграда както до преобразуването й – с една смесена група, без директор, с две учителки.

  3. Адресите на сградите, в които ще се провежда обучението са, както следва:
  – с. Черноглавци, община Венец, област Шумен, ул. Васил Левски № 5;
  – с. Габрица, община Венец, област Шумен, ул. Васил Левски № 5.

  4. Задължителната документация съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование да се предаде за съхранение на директора на ДГ „Щастливо детство“, с. Черноглавци.

  5. Сградният фонд, наличният инвентар и дидактическите материали да се предадат за стопанисване и управление на директора на ДГ „Щастливо детство“, с. Черноглавци.

  6. Организацията на предучилищното образование е целодневна.

  7. Финансиращият орган по преобразуването е Община Венец.

  8. Трудовите правоотношения с персонала на преобразуваната детска градина да се уредят по чл. 123 от Кодекса на труда.

  На основание чл. 320, ал. 3 ЗПУО заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. Заповедта да се доведе до знанието на директорите на преобразуваната и приемащата детска градина за изпълнение.

  Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Фатме Сали – зам.-кмет на община Венец. Кмет: Н. Ахмедова 6735

 • Венец

  Боян

  Целодневна детска градина "Снежанка"

  закрито

  ЗАПОВЕД № 226 от 18 септември 2013 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 от Закона за народната просвета и Решение № 186 по протокол № 16 от 10.09.2013 г. на Общинския съвет – с. Венец, считано от 1.10.2013 г. закривам Целодневна детска градина „Снежанка“, с. Боян, община Венец, област Шумен.

  1. Брой деца в ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, за учебната 2013/2014 г. – 3 деца.

  2. Децата от Целодневна детска градина „Снежанка“, с. Боян, община Венец, област Шумен, да бъдат пренасочени към Целодневна детска градина „Мир“, с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен.

  3. Общинската администрация – с. Венец, да осигури безплатен транспорт за децата от ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, до ЦДГ „Мир“, с. Капитан Петко, и обратно.

  4. Задължителната документация на ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, да се приеме и съхранява в ЦДГ „Мир“, с. Капитан Петко, при условията на чл. 15, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

  5. Фондът от учебни помагала и дидактически материали на ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, да се съхранява и използва по предназначение в ЦДГ „Мир“, с. Капитан Петко, община Венец.

  6. Движимото и недвижимото имущество на закритата ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Венец.

  7. Трудовите правоотношения с щатния персонал в ЦДГ „Снежанка“, с. Боян, да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

  Кмет: Н. Ахмедова
  7086
  Извадка от Неофициален раздел бр.84 от 27.09.2013 г. на ДВ

 • Венец

  Капитан Петко

  Детска градина "Мир"

  закрито

  ЗАПОВЕД № 252 от 3 август 2022 г.
  На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3, чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решение № 315 по протокол № 26 от 25.07.2022 г. от заседание на Общинския съвет – с. Венец, нареждам:
  1. Закрива се Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен, считано от 1.09.2022 г.
  2. Мотиви за необходимостта от закриване: Брой деца в Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, за учебната 2022 – 2023 година – 6 деца.
  3. Официален адрес на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко: с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен, ул. Победа № 26.
  4. Организацията на предучилищното образование в Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, е целодневна.
  5. Децата от Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, община Венец, област Шумен, да бъдат пренасочени към Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец, община Венец, област Шумен, като организацията на предучилищното образование е целодневна.
  6. Официален адрес на Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец: с. Венец, община Венец, област Шумен, ул. Кирил и Методий № 40.
  7. Община Венец осигурява безплатен транспорт за децата от Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, до приемащата Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец, и обратно.
  8. Задължителната документация на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, съгласно Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование да се приеме и съхранява в Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец.
  9. Фондът от учебни помагала и дидактически материали на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, да се предаде за съхраняване и използване по предназначение в Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец, община Венец.
  10. Движимото и недвижимото имущество на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Венец.
  11. Трудовите правоотношения с персонала на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, да се уредят по чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. На основание чл. 320, ал. 3 от ЗПУО заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
  Заповедта да се доведе до знанието на директора на Детска градина „Мир“ – с. Капитан Петко, и приемащата Детска градина „Щастливо детство“ – с. Венец, за изпълнение.
  Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Фатме Сали – заместник-кмет в община Венец.
  Кмет: Н. Ахмедова

  Извадка от Неофициален раздел бр.64 от 09.08.2022 г. на ДВ

 • Върбица

  Нова бяла река

  Начално училище "Христо Смирненски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-217 от 10 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Върбица, решение № 1-1 по протокол № 3 от 19.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Върбица, становище с изх. № РД-21-1559 от 31.III.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам НУ “Христо Смирненски” - с. Нова Бяла река, община Върбица, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Върбица.

  3. Учениците от НУ “Христо Смирненски” - с. Нова Бяла река, община Върбица, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Бяла река, община Върбица, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Христо Смирненски” - с. Нова Бяла река, община Върбица, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Бяла река, община Върбица, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.59 от 01.07.2008 г. на ДВ

 • Върбица

  Маломир

  Начално училище "Св. св. Кирил и Методий"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-218 от 10 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Върбица, решение № 1-1 по протокол № 3 от 19.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Върбица, становище с изх. № РД-21-1559 от 31.III.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Маломир, община Върбица, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Върбица.

  3. Учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Маломир, община Върбица, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Св. Паисий Хилендарски” - гр. Върбица, община Върбица, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Маломир, община Върбица, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Св. Паисий Хилендарски” - гр. Върбица, община Върбица, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.59 от 01.07.2008 г. на ДВ

 • Върбица

  Тушовица

  Основно училище "Христо Ботев"

  закрито

  Заповед № РД-14-82 от 18 юли 2018 г.

  ЗАПОВЕД № РД-14-82
  от 18 юли 2018 г.
  На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от ЗПУО във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение от кмета на община Върбица след Решение № 5 по протокол № 4 от 25.04.2018 г. на Общинския съвет – гр. Върбица, становище от Регионалното управление на образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително обучение и формиране на паралелки под нормативно установения минимум закривам Основно училище „Христо Ботев“ със седалище и официален адрес: с. Тушовица, община Върбица, област Шумен.

  1. Учениците от Основно училище „Христо Ботев“ – с. Тушовица, община Върбица, област Шумен, да се насочат за обучение към Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бяла река, община Върбица, област Шумен, при условията на чл. 12 от ЗПУО.

  2. Задължителната документация на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Тушовица, община Върбица, област Шумен, да се съхранява в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Бяла река, община Върбица, област Шумен.

  3. Имуществото на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Тушовица, община Върбица, област Шумен, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Върбица.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването ù в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: Кр. Вълчев
  7326В

 • Върбица

  Ловец

  Основно училище "Христо Ботев"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-18

  от 26 април 2016 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Върбица, Решение № 7 по протокол № 6 от 2.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Върбица, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради намаляване броя на учениците под нормативно определения минимум, считано от 1.07.2016 г. закривам ОУ „Христо Ботев“ – с. Ловец, община Върбица, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Върбица.

  3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Ловец, община Върбица, област Шумен, да се насочат за обучение към ОУ „Васил Левски“ – с. Иваново, община Върбица, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ „Христо Ботев“ – с. Ловец, община Върбица, област Шумен, да се съхранява в ОУ „Васил Левски“ – с. Иваново, община Върбица, област Шумен. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на Националния архивен фонд, които са описани в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в Централния държавен архив. Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

 • Върбица

  Менгишево

  Основно Училище "Никола Йонков Вапцаров"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-219 от 10 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Върбица, решение № 1-1 по протокол № 3 от 19.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Върбица, становище с изх. № РД-21-1559 от 31.III.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам ОУ “Н. Вапцаров” - с. Менгишево, община Върбица, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Върбица.

  3. Учениците от ОУ “Н. Вапцаров” - с. Менгишево, община Върбица, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Св. Паисий Хилендарски” - гр. Върбица, община Върбица, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Н. Вапцаров” - с. Менгишево, община Върбица, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Св. Паисий Хилендарски” - гр. Върбица, община Върбица, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  30443
  Извадка от Неофициален раздел бр.59 от 01.07.2008 г. на ДВ

 • Върбица

  Методиево

  Основно училище "Христо Ботев"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-216 от 10 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Върбица, решение № 1-1 по протокол № 3 от 19.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Върбица, становище с изх. № РД-21-1559 от 31.III.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам ОУ “Христо Ботев” - с. Методиево, община Върбица, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Върбица.

  3. Учениците от ОУ “Христо Ботев” - с. Методиево, община Върбица, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Васил Левски” - с. Иваново, община Върбица, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Христо Ботев” - с. Методиево, община Върбица, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Васил Левски” - с. Иваново, община Върбица, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.59 от 01.07.2008 г. на ДВ

 • Върбица

  Методиево

  Целодневна детска градина "Детелина"

  закрито

  Няма информация

 • Върбица

  Конево

  Детска градина "Миша"

  преобразувано

  брой: 73, от дата 4.9.2018 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.44

  Заповед № 1489 от 27 август 2018 г.

  ОБЩИНА ВЪРБИЦА
  ЗАПОВЕД № 1489 от 27 август 2018 г.
  На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1 и чл. 321, ал. 1 от ЗПУО, чл. 12, ал. 1 от ЗОС, чл. 60, ал. 1 от АПК и Решение № 4, прието с протокол № 7 от 30.07.2018 г. на Общинския съвет – гр. Върбица, нареждам:

  1. Да се преобразува ДГ „Миша“ – с. Конево, с административен адрес: с. Конево, община Върбица, област Шумен, ул. Мир № 1, чрез вливане в ДГ „Детелина“ – с. Ловец, с административен адрес: с. Ловец, община Върбица, област Шумен, ул. Свобода № 4, считано от 1.09.2018 г.

  2. Наименованието, седалището и официалният адрес на детската градина са: ДГ „Детелина“ – с. Ловец, община Върбица, област Шумен, ул. Свобода № 4. Адресите на сградите, в които ще се провежда обучението, са: с. Ловец, община Върбица, област Шумен, ул. Свобода № 4, и втора сграда: с. Конево, община Върбица, област Шумен, ул. Мир № 1.

  3. Отглеждането, възпитаването, социализацията и обучението на децата да продължат в сградата на детската градина, която посещават преди вливането, като организацията на предучилищното образование в преобразуваните детски градини да се извършва съгласно раздел ІІІ, глава V от ЗПУО.

  4. Сградният фонд на ДГ „Миша“ – с. Конево, прилежащите й терени, публична общинска собственост, както и наличният инвентар да се предоставят за управление и стопанисване на ДГ „Детелина“ – с. Ловец, община Върбица.

  5. Задължителната документация да се съхранява в сградите на ДГ „Детелина“ с адрес: с. Ловец, община Върбица, ул. Свобода № 4, и втора сграда с адрес: с. Конево, община Върбица, ул. Мир № 1.

  6. Трудовите правоотношения със служителите на преобразуваната детска градина да се уредят при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.

  7. Финансиращ орган е Община Върбица като първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси, от чийто бюджет се финансират дейностите в детската градина.

  8. След влизане в сила на настоящата заповед да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваната чрез вливане Детска градина „Миша“ – с. Конево, община Върбица, и да се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи.

  Заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

  Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Бейсим Мустафа – зам.-кмет на община Върбица, област Шумен.

  Кмет: М. Байрям

  8122

 • Върбица

  Станянци

  Детска градина “Слънце”

  закрито

  ОБЩИНА ВЪРБИЦА
  ЗАПОВЕД № 825
  от 31 май 2021 г.

  На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 322, ал. 1 от ЗПУО, чл. 60, ал. 1 от АПК и в изпълнение на Решение № 16, прието с протокол № 21 от 26.05.2021 г. на Общинския съвет – Върбица, нареждам:

  1. Да се закрие Детска градина „Слънце“, с. Станянци, с административен адрес: с. Станянци, община Върбица, област Шумен, ул. Пирин № 1, считано от 1.06.2021 г.
  2. Условия и ред за пренасочване на децата:
  Отглеждането, възпитаването, социализацията и обучението на децата да се осъществяват в сградата на Детска градина „Младост“, с. Чернооково, община Върбица, област Шумен, ул. Н. Вапцаров № 4, като организацията на предучилищното образование в приемащата детска градина да се извършва съгласно раздел III, глава V от ЗПУО.
  На пътуващите деца до Детска градина „Младост“, с. Чернооково, да се осигури общински превоз.
  3. Условия и ред за съхраняване на задължителната документация:
  Задължителната документация да се съхранява в сградата на Детска градина „Младост“, с. Чернооково, община Върбица, ул. Никола Вапцаров № 4.
  4. Условия и ред за разпределяне на имуществото, определяне на правоприемник на имуществото, собственост на закритата детска градина:
  Сградният фонд на Детска градина „Слънце“, с. Станянци, прилежащите и́ терени, публична общинска собственост, както и наличният инвентар да се предоставят за управление и стопанисване на кмета на кметство с. Станянци, община Върбица.
  5. Трудовите правоотношения със служителите на закритата детска градина да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
  6. Финансиращ орган е Община Върбица като първостепенен разпоредител с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси, от чийто бюджет се финансират дейностите в детската градина.
  След влизане в сила на настоящата заповед да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на закритата Детска градина „Слънце“ – с. Станянци, община Върбица, и да се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи. Настоящата заповед да се обнародва в „Държавен вестник“.
  Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Бейсим Мустафа – зам.-кмет на община Върбица.

  Кмет:
  М. Байрям

  Извадка от Неофициален раздел бр. 48 от 08.06.2021 г. на ДВ

 • Каолиново

  Долина

  Начално училище"Иван Вазов"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-290 от 25 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 46 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище с вх. № 0527-85 от 7.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, закривам НУ “Иван Вазов” - с. Долина, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от НУ “Иван Вазов” - с. Долина, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Никола Вапцаров” - с. Лятно, община Каолиново, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Иван Вазов” - с. Долина, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Никола Вапцаров” - с. Лятно, община Каолиново, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.65 от 22.07.2008 г. на ДВ

 • Каолиново

  Гусла

  Начално училище "Св. Паисий Хилендарски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-292 от 25 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 46 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище с вх. № 0527-85 от 7.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, закривам НУ “Св. Паисий Хилендарски” - с. Гусла, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от НУ “Св. Паисий Хилендарски” - с. Гусла, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Христо Смирненски” - с. Пристое, община Каолиново, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Св. Паисий Хилендарски” - с. Гусла, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Христо Смирненски” - с. Пристое, община Каолиново, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.65 от 22.07.2008 г. на ДВ

 • Каолиново

  Наум

  Начално училище "Георги Бенковски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-297 от 25 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 46 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище с вх. № 0527-85 от 7.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, закривам НУ “Георги Бенковски” - с. Наум, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от НУ “Георги Бенковски” - с. Наум, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Г. С. Раковски” - с. Климент, община Каолиново, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Георги Бенковски” - с. Наум, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Г. С. Раковски” - с. Климент, община Каолиново, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.65 от 22.07.2008 г. на ДВ

 • Каолиново

  Дойранци

  Начално Училище "Св. св. Кирил и Методий"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-291 от 25 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 46 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище с вх. № 0527-85 от 7.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, закривам НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Панайот Волов” - с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Дойранци, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Панайот Волов” - с. Тодор Икономово, община Каолиново, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.65 от 22.07.2008 г. на ДВ

 • Каолиново

  Средковец

  Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-293 от 25 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 47 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище с вх. № 0527-85 от 7.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, закривам ОУ “Никола Вапцаров” - с. Средковец, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от ОУ “Никола Вапцаров” - с. Средковец, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Йордан Йовков” - с. Браничево, община Каолиново, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Никола Вапцаров” - с. Средковец, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Йордан Йовков” - с. Браничево, община Каолиново, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.65 от 22.07.2008 г. на ДВ

 • Каолиново

  Сини вир

  Основно училище "Йордан Йовков"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-296 от 25 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 47 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище с вх. № 0527-85 от 7.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, закривам ОУ “Йордан Йовков” - с. Сини вир, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от ОУ “Йордан Йовков” - с. Сини вир, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Никола Вапцаров” - с. Лятно, община Каолиново, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Йордан Йовков” - с. Сини вир, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Никола Вапцаров” - с. Лятно, община Каолиново, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.65 от 22.07.2008 г. на ДВ

 • Каолиново

  Тъкач

  Основно училище "Панайот Волов"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-295 от 25 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 47 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище с вх. № 0527-85 от 7.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, закривам ОУ “Панайот Волов” - с. Тъкач, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от ОУ “Панайот Волов” - с. Тъкач, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Г. С. Раковски” - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Панайот Волов” - с. Тъкач, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Г. С. Раковски” - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.65 от 22.07.2008 г. на ДВ

 • Каолиново

  Каолиново

  Основно училище "Васил Левски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД 14-208 от 29 ноември 2006 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на кмета на община Каолиново въз основа на решение № 58 по протокол № 7 от 26.IХ.2006 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, закривам ОУ “Васил Левски” - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от ОУ “Васил Левски” - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Г. С. Раковски” - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Васил Левски” - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Г. С. Раковски” - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.101 от 15.12.2006 г. на ДВ

 • Каолиново

  Загориче

  Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-294 от 25 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 47 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище с вх. № 0527-85 от 7.IV.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, закривам ОУ “Никола Вапцаров” - с. Загориче, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от ОУ “Никола Вапцаров” - с. Загориче, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Йордан Йовков” - с. Браничево, община Каолиново, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Никола Вапцаров” - с. Загориче, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Йордан Йовков” - с. Браничево, община Каолиново, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.65 от 22.07.2008 г. на ДВ

 • Каолиново

  Каолиново

  Център за работа с деца

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-510 от 29 август 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Каолиново, Решение № 48 по протокол № 5 от 27.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Каолиново, становище от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради недостатъчни финансови средства за обезпечаване на дейностите му с оглед изпълнението на Решение № 20 от 21.I.2008 г. на Министерския съвет закривам Център за работа с деца - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото обслужващо звено е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каолиново.

  3. Учениците от Център за работа с деца - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, да бъдат пренасочени към извънкласните дейности в училищата, в които се обучават.

  4. Задължителната документация на Център за работа с деца - гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, да се съхранява в община Каолиново.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училищата, от които са учениците на закритото обслужващо звено.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.82 от 19.09.2

 • Каолиново

  Каолиново

  Детска градина №3 "Щастливо детство"

  преобразувано

  Заповед № РД-15-251 от 25 септември 2020 г.

  ОБЩИНА КАОЛИНОВО
  ЗАПОВЕД № РД-15-251 от 25 септември 2020 г.

  На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, чл. 321, ал. 1 от ЗПУО, чл. 12, ал. 1 от ЗОС и в изпълнение на Решение № 89, прието с протокол № 12 от 28.08.2020 г. на Общинския съвет – Каолиново, нареждам:

  1. Да се преобразува Детска градина № 3 „Щастливо детство“, кв. Кус, с административен адрес: гр. Каолиново, кв. Кус, община Каолиново, област Шумен, ул. Дружба № 2, чрез вливане във филиал на Детска градина № 1 „Снежанка“, гр. Каолиново, с административен адрес: гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, ул. Миньор № 4, считано от 1.10.2020 г.

  2. Наименованието, седалището и официалният адрес на детската градина са: Детска градина № 1 „Снежанка“, гр. Каолиново, с административен адрес: гр. Каолиново, община Каолиново, област Шумен, ул. Миньор № 4.

  3. Отглеждането, възпитаването, социализацията и обучението на децата да продължат в сградата на детската градина, която посещават преди вливането, като организацията на предучилищното образование в преобразуваните детски градини да се извършва съгласно раздел ІІІ, глава V от ЗПУО. Обучението и възпитанието на децата от кв. Кус да се извършва с целодневна организация и да се осъществява в сградата на Детска градина № 3 „Щастливо детство“, кв. Кус.

  4. Сградният фонд, наличният инвентар, дидактическите материали и задължителната документация да се предоставят за управление и стопанисване на директора на Детска градина № 1 „Снежанка“, гр. Каолиново.

  5. Трудовоправните отношения на педагогическия и непедагогическия персонал на преобразуваната детска градина да се уредят по чл. 123 от Кодекса на труда.

  6. Финансиращ орган е Община Каолиново като първостепенен разпоредител с бюджет, от чийто бюджет се финансират дейностите в детската градина.

  7. След влизане в сила на настоящата заповед да се извърши инвентаризация на наличната материално-техническа база на преобразуваната чрез вливане Детска градина № 3 „Щастливо детство“, кв. Кус, и да се изготвят необходимите приемно-предавателни протоколи.

  Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение.

  Кмет: Н. Ахмедов
  7099

 • Каспичан

  Златна нива

  Начално училище "Св. Климент Охридски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-25 от 26 април 2011 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на Община Каспичан, Решение № 687 по протокол № 45 от 22.02.2011 г. на Общинския съвет – Каспичан, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците под нормативно определения минимум, считано от 01.07.2011 г. закривам НУ „Св. Климент Охридски“ – с. Златна нива, община Каспичан, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на Община Каспичан.

  3. Учениците от НУ „Св. Климент Охридски“ – с. Златна нива, община Каспичан, област Шумен, да се пренасочат към ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска, община Каспичан, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ „Св. Климент Охридски“ – с. Златна нива, община Каспичан, област Шумен, да се съхранява в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска, община Каспичан, област Шумен.

  На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите – обект на Националния архивен фонд, които са описани в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учр

 • Каспичан

  Косово

  Начално училище "Васил Левски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-24 от 26 април 2011 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на Община Каспичан, Решение № 688 по протокол № 45 от 22.02.2011 г. на Общинския съвет – Каспичан, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците под нормативно определения минимум, считано от 01.07.2011 г. закривам НУ „Васил Левски“ – с. Косово, община Каспичан, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на Община Каспичан.

  3. Учениците от НУ „Васил Левски“ – с. Косово, община Каспичан, област Шумен, да се пренасочат към ОУ „П. П. Славейков“ – с. Марково, община Каспичан, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ „Васил Левски“ – с. Косово, община Каспичан, област Шумен, да се съхранява в ОУ „П. П. Славейков“ – с. Марково, община Каспичан, област Шумен.

  На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите – обект на Националния архивен фонд, които са описани в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в Централния дър

 • Каспичан

  Кюлевча

  Основно училище "д-р Петър Берон"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-40 от 11 април 2007 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Каспичан, решение № 472 по протокол № 32 от 16.II.2007 г. на Общинския съвет - гр. Каспичан, и становище с вх. № 0527-41 от 19.III.2007 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, считано от 1.IХ.2007 г. закривам ОУ “Д-р Петър Берон” - с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каспичан.

  3. Учениците от ОУ “Д-р Петър Берон” - с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “П.П.Славейков” - с. Марково, община Каспичан, област Шумен, и СОУ “Панайот Волов” - Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Д-р Петър Берон” - с. Кюлевча, община Каспичан, област Шумен, да се съхранява в ОУ “П.П. Славейков” - с. Марково, община Каспичан, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.35 от 27.04.2007 г. на ДВ

 • Каспичан

  Върбяне

  Прогимнaзиално училище "д-р Петър Берон"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД 14-32 от 25 април 2006 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по предложение на кмета на община Каспичан въз основа на решение № 282 от 5.ХII.2005 г. на Общинския съвет - Каспичан, и мотивирано становище от Регионален инспекторат по образование - Шумен, закривам Прогимназиално училище “Д-р Петър Берон” - с. Върбяне, община Каспичан, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Каспичан.

  3. Учениците от Прогимназиално училище “Д-р Петър Берон” - с. Върбяне, община Каспичан, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Паисий Хилендарски” - Плиска, община Каспичан, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на Прогимназиално училище “Д-р Петър Берон” - с. Върбяне, община Каспичан, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Паисий Хилендарски” - Плиска, община Каспичан, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.40 от 16.05.2006 г. на ДВ

 • Каспичан

  Каспичан

  Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа

  преобразувано

  Няма информация

 • Каспичан

  Каспичан

  Целодневна детска градина

  закрито

  Няма информация

 • Каспичан

  Кюлевча

  Целодневна детска градина "Червена шапчица"

  закрито

  ЗАПОВЕД № 25-1225 от 20 декември 2005 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 ЗНП във връзка с решение № 281 от 5.ХII.2005 г. на Общинския съвет - гр. Каспичан, закривам Целодневна детска градина “Червената шапчица”, с. Кюлевча, считано от 12.I.2006 г. На персонала на детското заведение да се изплати обезщетение по чл. 220 КТ в размер две брутни работни заплати. В срок до 12.I.2006 г. да се предприемат действия относно предаване на материалната база и наличния инвентар на комисия от общинската администрация.

  Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-кмета на община Каспичан.

  Кмет: В. Вълков

  2326

  Извадка от Неофициален раздел бр.5 от 17.01.2006 г. на ДВ

 • Никола Козлево

  Ружица

  Начално училище "Васил Левски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД 14-83 от 3 юни 2004 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Никола Козлево въз основа на решение № 38, т. 1, от 15.III.2004 г. на Общинския съвет - с. Никола Козлево, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, считано от 1.IХ.2004 г. закривам НУ “В. Левски” - с. Ружица, община Никола Козлево, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Никола Козлево.

  3. Учениците от НУ “В. Левски” - с. Ружица, община Никола Козлево, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “В. Левски” - с. Хърсово, община Никола Козлево, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “В. Левски” - с. Ружица, община Никола Козлево, област Шумен, да се съхранява в ОУ “В. Левски” - с. Хърсово, община Никола Козлево, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.52 от 18.06.2004 г. на ДВ

 • Никола Козлево

  Каравелово

  Начално училище "Отец Паисий"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД 14-84 от 3 юни 2004 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Никола Козлево въз основа на решение № 38, т. 2, от 15.III.2004 г. на Общинския съвет - с. Никола Козлево, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, считано от 1.IХ.2004 г. закривам НУ “Отец Паисий” - с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Никола Козлево.

  3. Учениците от НУ “Отец Паисий” - с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Св. Кл. Охридски” - с. Пет могили, община Никола Козлево, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Отец Паисий” - с. Каравелово, община Никола Козлево, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Св. Кл. Охридски” - с. Пет могили, община Никола Козлево, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.52 от 18.06.2004 г. на ДВ

 • Никола Козлево

  Цани Гинчево

  Начално училище "Васил Евстатиев Априлов"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-44 от 15 април 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Никола Козлево, решение № 37 по протокол № 2 от 28.02.2008 г. на Общинския съвет - Никола Козлево, становище с вх. № 0527-65/21.03.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193/30.01.2008 г., поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.06.2008 г. закривам НУ “Васил Априлов” - с. Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Никола Козлево.

  3. Учениците от НУ “Васил Априлов” - с. Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Цанко Церковски” - с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Васил Априлов” - с. Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Цанко Церковски” - с. Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от публикуването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 13.05.2008 г. на ДВ

 • Никола Козлево

  Хърсово

  Основно училище "Васил Левски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-289 от 3 декември 2007 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение на вр. и. д. кмет на община Никола Козлево, упълномощен със заповед № РД-15-153/11.10.2007 г. на зам.-областния управител на област Шумен, решение № 55 по протокол № 9 от 27.09.2007 г. на Общинския съвет - Никола Козлево, становище с вх. № 0527-171/11.10.2007 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД 09-2042/27.12.2006 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и отсъствие на ученици, които желаят да се обучават за учебната 2007/2008 г., закривам ОУ “Васил Левски” - с. Хърсово, община Никола Козлево, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Никола Козлево.

  3. Учениците от ОУ “Васил Левски” - с. Хърсово, община Никола Козлево, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Христо Ботев” - с. Църквица, община Никола Козлево, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Васил Левски” - с. Хърсово, община Никола Козлево, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Христо Ботев” - с. Църквица, община Никола Козлево, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.109 от 20.12.2007 г. на ДВ

 • Никола Козлево

  Цани Гинчево

  Целодневна детска градина "Детелина"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-15 от 12 януари 2010 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с решение № 81 по протокол № 12 от 17.ХІІ.2009 г. на Общинския съвет – с. Никола Козлево, нареждам:

  1. Да се закрие ЦДГ „Детелина“, с. Цани Гинчево, считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“ на заповедта.

  2. Трудовите правоотношения с персонала на ЦДГ „Детелина“, с. Цани Гинчево, да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  3. Децата да бъдат пренасочени към най-близкото учебно заведение в общината – ЦДГ „Зорница“, с. Никола Козлево.

  4. Приемането и съхранението на задължителната училищна документация и архива на ЦДГ „Детелина“, с. Цани Гинчево, да се извърши от директора ЦДГ „Зорница“, с. Никола Козлево.

  Кмет: Т. Каракаш

  1519

  Извадка от Неофициален раздел бр.16 от 26.02.2010 г. на ДВ

 • Никола Козлево

  Хърсово

  Целодневна детска градина "Първи юни"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-187 от 13 август 2012 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП във връзка с Решение № 104 по протокол № 10 от 26.07.2012 г. на Общинския съвет – с. Никола Козлево, нареждам:

  1. Да се закрие ЦДГ „Първи юни“ – с. Хърсово, считано от 1.09.2012 г.

  2. Трудовите правоотношения с персонала на ЦДГ „Първи юни“ – с. Хърсово, да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  3. Децата да бъдат пренасочени към най-близкото учебно заведение в общината ЦДГ „Пролет“ – с. Ружица.

  4. Приемането и съхранението на задължителната училищна документация и архива на ЦДГ „Първи юни“ – с. Хърсово, да се извърши от директора на ЦДГ „Пролет“ – с. Ружица.

  Кмет: Т. Каракаш

  7908

  Извадка от Неофициален раздел бр.65 от 24.08.2012 г. на ДВ

 • Нови пазар

  Избул

  Начално училище “Св. св. Кирил и Методий”

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД 14-82 от 3 юни 2004 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Нови пазар въз основа на решение № 37-2 от 16.III.2004 г. на Общинския съвет - гр. Нови пазар, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, закривам НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Избул, община Нови пазар, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Нови пазар.

  3. Учениците от НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Избул, община Нови пазар, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Паисий Хилендарски” - с. Войвода, община Нови пазар, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Избул, община Нови пазар, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Паисий Хилендарски” - с. Войвода, община Нови пазар, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.52 от 18.06.2004 г. на ДВ

 • Нови пазар

  Войвода

  Основно училище "Паисий Хилендарски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-223 от 10 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Нови пазар, решение № 75-7 от 20.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Нови пазар, становище с изх. № РД-21-1575 от 31.III.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам ОУ “Паисий Хилендарски” - с. Войвода, община Нови пазар, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Нови пазар.

  3. Учениците от ОУ “Паисий Хилендарски” - с. Войвода, община Нови пазар, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Хан Исперих” - гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Паисий Хилендарски” - с. Войвода, община Нови пазар, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Хан Исперих” - гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.59 от 01.07.2008 г. на ДВ

 • Нови пазар

  Нови пазар

  Професионална гимназия по селско стопанство

  преобразувано

  ЗАПОВЕД № РД-14-29 от 11 април 2012 г.
  На основание чл. 10, ал. 6 и чл. 14, ал. 2, т. 2 ППЗНП след подписване на приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нови пазар, чрез бюджета на Община Нови пазар, подписан от министъра на земеделието и храните и от кмета на Община Нови пазар, писмо с изх. № 04-23-55 от 05.03.2012 г. от министъра на финансите за извършване на корекция по бюджета на Министерството на земеделието и храните и на Община Нови пазар за 2012 г. и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № 09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, считано от 01.02.2012 г. определям Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, със статут на общинско училище по смисъла на чл. 10, ал. 4 ЗНП.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: С. Игнатов

  4235

  Извадка от Неофициален раздел бр.33 от 27.04.2012 г. на ДВ

 • Нови пазар

  Стан

  Начално помощно училище "Петко Рачев Славейков"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-168 от 12 юни 2007 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 1 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган № 80-150 от 30.III.2007 г. и становище на началника на Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, вх. № 0527-46 от 26.III.2007 г., и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2042 от 27.ХII.2006 г. на министъра на образованието и науката, поради намаляване броя на учениците, довел до невъзможност за формиране на паралелки в съответствие с нормативните изисквания и амортизирана материално-техническа база, неотговаряща на изискванията за обучение и възпитание на деца със специални образователни потребности, считано от 1.VII.2007 г. Начално помощно училище “П. Р. Славейков”, с. Стан, община Нови пазар, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото Начално помощно училище “П. Р. Славейков” - интернат, с. Стан, община Нови пазар, област Шумен, се предоставя на Помощно училище “Станата”, гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен.

  3. Учениците от Начално помощно училище “П. Р. Славейков”, с. Стан, община Нови пазар, област Шумен, се пренасочват за интегрирано обучение в общообразователните училища по местоживеене или към други помощни училища при условията на чл. 9 ЗНП във връзка с чл. 50, ал. 4 и 7 ППЗНП.

  4. Задължителната документация на закритото Начално помощно училище “П. Р. Славейков” - интернат, с. Стан, община Нови пазар, област Шумен, да се приеме и съхранява в Помощно училище “Станата”, гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в Помощно училище “Станата”, гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.51 от 26.06.2007 г. на ДВ

 • Нови пазар

  Нови пазар

  Помощно училище "Станата"

  преобразувано

  Министерство на образованието и науката София
  брой: 61, от дата 28.7.2017 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.55

  Заповед № РД-14-246 от 20 юли 2017 г.

  ЗАПОВЕД № РД-14-246 от 20 юли 2017 г.
  На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1, т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано предложение от кмета на община Нови пазар след Решение № 289 по протокол № 25 от 28.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Нови пазар, становище от Регионалното управление на образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради привеждане статута на помощното училище в съответствие с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Станата“ – гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, в Център за специална образователна подкрепа „ХЕЛА“ – гр. Нови пазар, община Нови пазар, област Шумен, с официален адрес: ул. Цар Освободител № 26.

  1. Центърът за специална образователна подкрепа може да осъществява дейностите по чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.

  2. Трудовите правоотношения се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

  3. Учениците от преобразуваното помощно училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.

  4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното управление на образованието – Шумен.

  5. Финансиращ орган: Община Нови пазар.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: Кр. Вълчев
  5479

 • Смядово

  Веселиново

  Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-96 от 20 юли 2010 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Смядово, Решение № 233 по протокол № 14 от 28.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Смядово, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и ста­новище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците под нормативно определения минимум и невъзможност за оси­гуряване на условия за качествен образователен процес закривам ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, община Смядово, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Смядово.

  3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, община Смядово, област Шумен, да се пренасочат към СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, община Смядово, област Шумен, да се съхранява в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово, община Смядово, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в учи­лището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: С. Игнатов

  Извадка от Неофициален раздел бр.62 от 10.08.2010 г. на ДВ

 • Смядово

  Смядово

  Детски комплекс

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-97 от 20 юли 2010 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Смядово, Решение № 219 по протокол № 12 от 24.02.2010 г. на Общинския съвет – гр. Смядово, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и ста­новище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.ІV.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради липса на достатъчно средства за финансиране и преминаване на извънучилищните дейности на обслужващото звено към извънкласни дейности към СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смя­дово, община Смядово, област Шумен, считано от 01.09.2010 г. закривам Детски комплекс – гр. Смя­дово, община Смядово, област Шумен.

  Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ. Имуществото на закритото обслужващо звено е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Смядово.
  Учениците от Детски комплекс – гр. Смя­дово, община Смядово, област Шумен, да бъдат пренасочени към извънкласните дейности в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово, община Смядово, област Шумен. Задължителната документация на Детски комплекс – гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, да се съхранява в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово, община Смядово, област Шумен.
  Фондът от учебници да се съхранява в училищата, от които са учениците на закритото обслужващо звено.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: С. Игнатов

  Извадка от Неофициален раздел бр.62 от 10.08.2010 г. на ДВ

 • Смядово

  Веселиново

  Целодневна детска градина "Детелина"

  закрито

  ДВ брой: 54, от дата 15.7.2016 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.83

  ОБЩИНА СМЯДОВО
  ЗАПОВЕД № 333 от 24 юни 2016 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 10, ал. 8 ЗНП и във връзка с Решение № 84 по протокол № 5 от 26.05.2016 г. на Общинския съвет – гр. Смядово, закривам Целодневна детска градина „Детелина“, с. Веселиново, с административен адрес с. Веселиново, община Смядово, област Шумен, ул. Рила 1, считано от 1.07.2016 г.

  Кмет: Ив. Петрова
  5408

 • Хитрино

  Близнаци

  Начално училище "Н. Й. Вапцаров"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД 14-85 от 3 юни 2004 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Хитрино въз основа на решение № 11 от 17.III.2004 г. на Общинския съвет - с. Хитрино, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, считано от 1.IХ.2004 г. закривам НУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Близнаци, община Хитрино, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Хитрино.

  3. Учениците от НУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Близнаци, община Хитрино, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Д-р П. Берон” - с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Близнаци, община Хитрино, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Д-р П. Берон” - с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.52 от 18.06.2004 г. на ДВ

 • Хитрино

  Висока поляна

  Начално училище "Христо Ботев"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-181 от 28 август 2002 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4, 6 и 8 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Хитрино въз основа на решение по протокол № 4 на Общинския съвет - Хитрино, и мотивирано становище на Инспектората по образование - Шумен, закривам НУ “Христо Ботев” - с. Висока поляна, община Хитрино, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимо имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  3. Учениците от НУ “Христо Ботев” - с. Висока поляна, община Хитрино, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Васил Левски” - с. Студеница, община Хитрино, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в ОУ “Васил Левски” - с. Студеница, община Хитрино, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което е приело учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Вл. Атанасов

  Извадка от Неофициален раздел бр.85 от 05.09.2002 г. на ДВ

 • Хитрино

  Звегор

  Начално училище "Д-р Петър Берон"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-135 от 12 август 2003 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Хитрино, Решение № 34 от 10.Х.2002 г. на Общинския съвет - с. Хитрино, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, закривам НУ “Д-р Петър Берон” - с. Звегор, община Хитрино, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Хитрино.

  3. Учениците от НУ “Д-р Петър Берон” - с. Звегор, община Хитрино, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Т. Г. Влайков” - с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Д-р Петър Берон” - с. Звегор, община Хитрино, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Т. Г. Влайков” - с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: И. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.75 от 26.08.2003 г. на ДВ

 • Хитрино

  Трем

  Основно училище "Н. Й. Вапцаров"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-98 от 20 юли 2010 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Хитрино, Решение № 30 по протокол № 4 от 29.04.2010 г. на Общинския съвет – с. Хитрино, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и ста­новище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците под нормативно определения минимум и невъзможност за оси­гуряване на условия за качествен образователен процес закривам ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Трем, община Хитрино, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е об­щинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Хитрино.

  3. Учениците от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Трем, община Хитрино, област Шумен, да се пренасо­чат към СОУ „Д-р Петър Берон“, с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Трем, община Хитрино, об­ласт Шумен, да се съхранява в СОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в учи­лището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: С. Игнатов

  Извадка от Неофициален раздел бр.62 от 10.08.2010 г. на ДВ

 • Хитрино

  Каменяк

  Основно училище "Христо Ботев"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-143 от 12 юни 2007 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Хитрино, Решение № 10 по протокол № 3 от 17.IV.2007 г. на Общинския съвет - Хитрино, становище с вх. № 0527-70 от 27.IV.2007 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2042 от 27.ХII.2006 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, считано от 1.IХ.2007 г. закривам ОУ “Христо Ботев” - с. Каменяк, община Хитрино, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Хитрино.

  3. Учениците от ОУ “Христо Ботев” - с. Каменяк, община Хитрино, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Д-р Петър Берон” - с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Христо Ботев” - с. Каменяк, община Хитрино, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Д-р Петър Берон” - с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.51 от 26.06.2007 г. на ДВ

 • Хитрино

  Студеница

  Основно училище "Васил Левски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-80 от 11 юли 2005 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Хитрино въз основа на Решение № 54, отразено в протокол № 7 от 14.09.2004 г. на Общинския съвет - Хитрино, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, считано от 1.09.2005 г. закривам ОУ “Васил Левски” - с. Студеница, община Хитрино, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Хитрино.

  3. Учениците от ОУ “Васил Левски” - с. Студеница, община Хитрино, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Трайко Симеонов” - Шумен, община Шумен, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Васил Левски” - с. Студеница, община Хитрино, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Трем, община Хитрино, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.61 от 26.07.2005 г. на ДВ

 • Хитрино

  Тервел

  Основно училище "П. Р. Славейков"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД 14-86 от 3 юни 2004 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Хитрино въз основа на решение № 12 от 17.III.2004 г. на Общинския съвет - с. Хитрино, и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, считано от 1.IХ.2004 г. закривам ОУ “П. Р. Славейков” - с. Тервел, община Хитрино, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Хитрино.

  3. Учениците от ОУ “П. Р. Славейков” - с. Тервел, община Хитрино, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Трем, община Хитрино, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “П. Р. Славейков” - с. Тервел, община Хитрино, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Трем, община Хитрино, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на настоящата заповед за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.52 от 18.06.2004 г. на ДВ

 • Хитрино

  Тимарево

  Основно училище "Любен Каравелов"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-251 от 23 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Хитрино, Решение № 5 по протокол № 1 от 26.II.2008 г. на Общинския съвет - гр. Хитрино, становище от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на системата на делегираните бюджети, закривам ОУ “Любен Каравелов” - с. Тимарево, община Хитрино, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Хитрино.

  3. Учениците от ОУ “Любен Каравелов” - с. Тимарево, община Хитрино, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Д-р Петър Берон” - гр. Хитрино, община Хитрино, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Любен Каравелов” - с. Тимарево, община Хитрино, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Д-р Петър Берон” - гр. Хитрино, община Хитрино, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  865

  Извадка от Неофициален раздел бр.64 от 18.07.2008 г. на ДВ

 • Хитрино

  Развигорово

  Основно училище "Тодор Влайков"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-90 от 18 юни 2012 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на заместник-кмета на Община Хитрино (съгласно Заповед № 1019 от 15.11.2011 г. на кмета на Община Хитрино), Решение № 33 по протокол № 3 от 24.04.2012 г. на Общинския съвет – с. Хитрино, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците, довело до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам ОУ „Тодор Генчев Влайков“ – с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен, при следните условия:

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на Община Хитрино.

  3. Учениците от ОУ „Тодор Генчев Влайков“ – с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен, да се пренасочат към СОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на учениците от ОУ „Тодор Генчев Влайков“ – с. Развигорово, община Хитрино, област Шумен, да се съхранява в СОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен.

  На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на Националния архивен фонд, които са описани в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в Централния държавен архив.

  Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: С. Игнатов

  6201

 • Хитрино

  Живково

  Основно училище „Панайот Волов"

  закрито

  МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

  ЗАПОВЕД № РД-14-71 от 30 септември 2021 г.

  На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 322, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предло­жение от кмета на община Хитрино след Решение № 48, отразено в протокол № 5 от 3.09.2021 г. на Общинския съвет – Хитрино, становище от Регио­налното управление на образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-107 от 21.05.2021 г. на министъра на образованието и науката, поради липса на уче­ници в училището за учебната 2021/2022 година закривам ОУ „Панайот Волов" – с. Живково, община Хитрино, област Шумен.

  1. Учениците от ОУ „Панайот Волов" – с. Живково, община Хитрино, област Шумен, да продължат обучението си след VII клас при условията на чл. 12 от ЗПУО.

  2. Задължителната документация на ОУ „Па­найот Волов" – с. Живково, община Хитрино, област Шумен, да се съхранява в СУ „Д-р Петър Берон" – с. Хитрино, община Хитрино, област Шумен.

  3. Имуществото на ОУ „Панайот Волов" – с. Живково, община Хитрино, област Шумен, което е общинска собственост, се предоставя за управление със заповед на кмета на община Хитрино.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" пред Върховния административен съд.

  Министър: Н. Денков

  Извадка от Неофициален раздел бр.84 от 08.10.2021 г. на ДВ

 • Хитрино

  Каменяк

  Целодневна детска градина "Пролет"

  закрито

  ЗАПОВЕД № 68 от 2 февруари 2009 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 и 7 ЗНП във връзка с чл. 15, ал. 2 - 5 ППЗНП и в изпълнение на Решение № 15, прието от ОбС - Хитрино, с протокол № 1 на 23.I.2009 г., нареждам:

  1. Закривам ЦДГ “Червената шапчица”, с. Тимарево.

  2. Закривам ЦДГ “Пролет” - с. Каменяк.

  3. Възпитанието и обучението на децата от закритите детски градини се пренасочва и следва да се осъществява в ЦДГ “Първи юни”, с. Хитрино.

  4. Задължителната документация на детските градини да се предаде за съхранение на директора на ЦДГ “Първи юни”, с. Хитрино.

  5. Наличният инвентар, сграден фонд и дворните площадки да се съхраняват от кметовете на кметства Тимарево и Каменяк, община Хитрино.

  6. На основание чл. 60 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с оглед защита на важни обществени интереси - осигуряване на възпитанието и обучението на децата в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Кмет: Н. Исмаил

  Извадка от Неофициален раздел бр.14 от 20.02.2009 г. на ДВ

 • Хитрино

  Тимарево

  Целодневна детска градина "Червената шапчица"

  закрито

  ЗАПОВЕД № 68 от 2 февруари 2009 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 и 7 ЗНП във връзка с чл. 15, ал. 2 - 5 ППЗНП и в изпълнение на Решение № 15, прието от ОбС - Хитрино, с протокол № 1 на 23.I.2009 г., нареждам:

  1. Закривам ЦДГ “Червената шапчица”, с. Тимарево.

  2. Закривам ЦДГ “Пролет” - с. Каменяк.

  3. Възпитанието и обучението на децата от закритите детски градини се пренасочва и следва да се осъществява в ЦДГ “Първи юни”, с. Хитрино.

  4. Задължителната документация на детските градини да се предаде за съхранение на директора на ЦДГ “Първи юни”, с. Хитрино.

  5. Наличният инвентар, сграден фонд и дворните площадки да се съхраняват от кметовете на кметства Тимарево и Каменяк, община Хитрино.

  6. На основание чл. 60 АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с оглед защита на важни обществени интереси - осигуряване на възпитанието и обучението на децата в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Кмет: Н. Исмаил

  Извадка от Неофициален раздел бр.14 от 20.02.2009 г. на ДВ

 • Хитрино

  Звегор

  Целодневна детска градина "Славейче"

  закрито

  Няма информация

 • Хитрино

  Развигорово

  Целодневна детска градина "Червена шапчица"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-35 от 31 януари 2014 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 8 и 9 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3, 4 и 5 ППЗНП и Решение № 7 от 30.01.2014 г. на Общинския съвет – с. Хитрино, нареждам:

  1. Да се закрие Целодневна детска градина „Червената шапчица“, с. Развигорово, община Хитрино, считано от 1.02.2014 г.

  2. Децата от ЦДГ – с. Развигорово, община Хитрино, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка съгласно чл. 20, ал. 1 ЗНП, да се пренасочат към ЦДГ „Първи юни“, с. Хитрино, община Хитрино.

  3. Трудовите правоотношения с персонала на закритата детска градина да бъдат уредени по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  4. Движимото имущество на закритата ЦДГ „Червената шапчица“, с. Развигорово, община Хитрино, да се предостави за ползване и управление на ЦДГ „Първи юни“, с. Хитрино, община Хитрино.

  5. Задължителната документация на ЦДГ „Червената шапчица“, с. Развигорово, община Хитрино, да се предостави на ЦДГ „Първи юни“, с. Хитрино, община Хитрино, за ползване и съхранение.

  6. Опазването на сградата и недвижимото имущество на закритата ЦДГ „Червената шапчица“, с. Развигорово, възлагам на кмета на населеното място.

  Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на дирекция „РР, ХДП“ в ОбА – с. Хитрино.

  Кмет: Н. Исмаил

  Извадка от Неофициален раздел бр.12 от 11.02.2014 г. На ДВ

 • Хитрино

  Тервел

  Целодневна детска градина "Щастливо детство"

  закрито

  Няма информация

 • Хитрино

  Близнаци

  Полудневна детска градина "Червената шапчица"

  закрито

  Няма информация

 • Хитрино

  Висока поляна

  Полудневна детска градина "Радост"

  закрито

  Няма информация

 • Шумен

  Черенча

  Начално училище "Васил Левски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-58 от 14 май 2007 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Шумен, решение № 922 по протокол № 48 от 9.III.2007 г. на Общинския съвет - Шумен, становище с вх. № 0527-53/30.III.2007 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-2042/27.ХII.2006 г. на министъра на образованието и науката поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, считано от 1.VII.2007 г. закривам НУ “Васил Левски” - с. Черенча, община Шумен, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  3. Учениците от НУ “Васил Левски” - с. Черенча, община Шумен, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Н.Й.Вапцаров” - с. Новосел, община Шумен, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на НУ “Васил Левски” - с. Черенча, община Шумен, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Новосел, община Шумен, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.44 от 05.06.2007 г. на ДВ

 • Шумен

  Шумен

  Начално училище "Васил Априлов", кв. Мътница

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-176 от 28 август 2002 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Шумен въз основа на решение № 584 от 18.VI.2002 г. на Общинския съвет - гр. Шумен, и мотивирано становище на ИО на МОН - Шумен, закривам начално училище “Васил Априлов” - кв. Мътница, Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимо имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  3. Учениците от НУ “Васил Априлов”, кв. Мътница, Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Царев брод, община Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Царев брод, община Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което е приело учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на качествено обучение на учениците.

  Министър: Вл. Атанасов

  Извадка от Неофициален раздел бр.85 от 05.09.2002 г. на ДВ

 • Шумен

  Коньовец

  Начално училище "Христо Ботев"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-177 от 28 август 2002 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Шумен въз основа на решение № 584 от 18.VI.2002 г. на Общинския съвет - гр. Шумен, и мотивирано становище на ИО на МОН - Шумен, закривам начално училище “Христо Ботев” - с. Коньовец, община Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото имущество на закритото училище се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  3. Учениците от НУ “Христо Ботев” - с. Коньовец, община Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Св.св.Кирил и Методий” - с. Царев брод, община Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в ОУ “Св.св.Кирил и Методий” - с. Царев брод, община Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което е приело учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците, в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Вл. Атанасов

  Извадка от Неофициален раздел бр.85 от 05.09.2002 г. на ДВ

 • Шумен

  Панайот Волово

  Основно училище "П. К. Яворов"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-175 от 28 август 2002 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, 4 и 6 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Шумен въз основа на решение № 584 от 18.VI.2002 г. на Общинския съвет - гр. Шумен, и мотивирано становище на ИО на МОН - Шумен, закривам основно училище “П. К. Яворов” - с. Панайот Волов, община Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимо имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  3. Учениците от ОУ “П. К. Яворов” - с. Панайот Волов, да бъдат пренасочени към ОУ “Васил Левски” - с. Градище, общинаШумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на закритото училище да се съхранява в ОУ “Васил Левски” - с. Градище, общинаШумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което е приело учениците на закритото училище.

  6. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на качествено обучение на учениците.

  Министър: Вл. Атанасов

  Извадка от Неофициален раздел бр.85 от 05.09.2002 г. на ДВ

 • Шумен

  Вехтово

  Основно училище "Н. Й. Вапцаров"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-61 от 14 май 2007 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Шумен, решение № 922 по протокол № 48 от 9.III.2007 г. на Общинския съвет - Шумен, становище с вх. № 0527-53 от 30.III.2007 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-2042 от 27.ХII.2006 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, считано от 1.VII.2007 г. закривам ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Вехтово, община Шумен, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Движимото и недвижимото имущество на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  3. Учениците от ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Вехтово, община Шумен, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Христо Ботев” - с. Друмево, община Шумен, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Вехтово, община Шумен, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Христо Ботев” - с. Друмево, община Шумен, област Шумен.

  5. Фондът от учебниците да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  24481

  Извадка от Неофициален раздел бр.44 от 05.06.2007 г. на ДВ

 • Шумен

  Дибич

  Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

  закрито

  Министерство на образованието и науката София
  брой: 52, от дата 30.6.2017 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
  стр.30 Заповед № РД 14-164 от 21 юни 2017 г.

  МИНИСТЕРСТВО
  НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

  ЗАПОВЕД № РД-14-164
  от 21 юни 2017 г.

  На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано предложение на кмета на община Шумен, Решение № 471 по протокол № 19 от 27.04.2017 г. на Общинския съвет – гр. Шумен, становище от Регионалното управление на образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради демографски причини, довели до намаляване броя на учениците, и необходимостта от осигуряване на качествен учебен процес считано от 1.08.2017 г. закривам Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дибич, община Шумен, област Шумен.

  1. Учениците от Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дибич, община Шумен, област Шумен, да се насочат за обучение към VI Основно училище „Еньо Марковски“ – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, при условията на чл. 12 ЗПУО.

  2. Задължителната документация на Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дибич, община Шумен, област Шумен, да се съхранява в VI Основно училище „Еньо Марковски“ – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

  3. Имуществото на Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Дибич, община Шумен, област Шумен, е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър:
  Кр. Вълчев
  4615

 • Шумен

  Шумен

  Основно училище "Иван Вазов"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-81 от 2 юли 2009 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Шумен, решение № 361 по протокол № 20 от 26.III.2009 г. на Общинския съвет - гр. Шумен, становище от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-54 от 13.I.2009 г., поради недостатъчен брой ученици съгласно изискванията на Наредба № 7 от 29.ХII.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена считано от 15.IХ.2009 г. закривам ОУ “Иван Вазов” - Шумен, община Шумен, област Шумен

  Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен. Учениците от ОУ “Иван Вазов” - гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, да се пренасочат към СОУ “Трайко Симеонов” - Шумен, община Шумен, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП. Задължителната документация на ОУ “Иван Вазов” - Шумен, община Шумен, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Трайко Симеонов” - Шумен, община Шумен, област Шумен. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  9452

  Извадка от Неофициален раздел бр.56 от 21.07.2009 г. на ДВ

 • Шумен

  Салманово

  Основно училище "Кирил и Методий"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-221 от 10 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Шумен, решение № 62 по протокол № 6 от 18.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Шумен, становище с изх. № РД-21-1558 от 31.III.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам ОУ “Кирил и Методий” - с. Салманово, община Шумен, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  3. Учениците от ОУ “Кирил и Методий” - с. Салманово, община Шумен, област Шумен, да бъдат пренасочени към IХ ОУ “Панайот Волов” - гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Кирил и Методий” - с. Салманово, община Шумен, област Шумен, да се съхранява в IХ ОУ “Панайот Волов” - гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.59 от 01.07.2008 г. на ДВ

 • Шумен

  Новосел

  Основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-220 от 10 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 6 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Шумен, решение № 62 по протокол № 6 от 18.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Шумен, становище с изх. № РД-21-1558 от 31.III.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум, и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Новосел, община Шумен, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  3. Учениците от ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Новосел, община Шумен, област Шумен, да бъдат пренасочени към ОУ “Васил Левски” - с. Градище, община Шумен, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ОУ “Н. Й. Вапцаров” - с. Новосел, община Шумен, област Шумен, да се съхранява в ОУ “Васил Левски” - с. Градище, община Шумен, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.59 от 01.07.2008 г. на ДВ

 • Шумен

  Шумен

  Вечерна гимназия "Христо Смирненски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-222 от 10 юни 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Шумен, решение № 62 по протокол № 6 от 18.III.2008 г. на Общинския съвет - гр. Шумен, становище с изх. № РД-21-1558 от 31.III.2008 г. от Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на децата, липса на собствена сграда на училището и прилагането на системата на делегираните бюджети, считано от 1.VII.2008 г. закривам ВГ “Христо Смирненски” - гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Шумен.

  3. Учениците от ВГ “Христо Смирненски” - гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, да бъдат пренасочени към СОУ “Васил Левски” - гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ВГ “Христо Смирненски” - гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, да се съхранява в СОУ “Васил Левски” - гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

 • Шумен

  Шумен

  Професионална гимназия по облекло и хранене

  преобразувано

  ЗАПОВЕД № РД-14-100 от 11 юли 2005 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 1 и 3 ППЗНП и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, преобразувам Професионална гимназия по облекло и хранене - Шумен, и Професионална гимназия по химическа промишленост “Проф. Асен Златаров” - Шумен, в Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. Асен Златаров” - Шумен, община Шумен, област Шумен, считано от учебната 2005/2006 г.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

  2. Правоприемникът на недвижимото и движимото имущество, активите и пасивите на Професионална гимназия по облекло и хранене - Шумен, и Професионална гимназия по химическа промишленост “Проф. Асен Златаров” - Шумен, е Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. Асен Златаров” - Шумен.

  3. Задължителната документация на Професионална гимназия по облекло и хранене - Шумен, и Професионална гимназия по химическа промишленост “Проф. Асен Златаров” - Шумен, ще се съхранява в преобразуваната Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. Асен Златаров” - Шумен.

  4. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.62 от 29.07.2005 г. на ДВ

 • Шумен

  Шумен

  Професионална гимназия по телекомуникации

  преобразувано

  ЗАПОВЕД № РД-14-50 от 16 април 2008 г.

  На основание чл.10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 1 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган изх. № 0527-42 от 20.03.2008 г., становище на Регионалния инспекторат по образованието - гр. Шумен, вх. № 0527-67/24.03.2008 г. и като взех предвид становището на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193/30.01.2008 г., считано от 1.09.2008 г. преобразувам Професионалната гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев”, Шумен, община Шумен, област Шумен, и Професионалната гимназия по телекомуникации, Шумен, община Шумен, област Шумен, в Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, община Шумен, област Шумен.

  Мотиви за необходимостта от преобразуване: оптимално използване на сградния фонд на Професионалната гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, възможност за концентриране на средства за издръжка на образователно-възпитателния процес и тяхното по-ефективно използване, възможност за изпълнение на държавния план-прием при по-висока пълняемост на паралелките и оптимизиране на кадровото осигуряване.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

  2. Правоприемникът на недвижимото и движимото имущество, активите и пасивите на Професионалната гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, община Шумен, област Шумен, и Професионалната гимназия по телекомуникации, Шумен, община Шумен, област Шумен, е преобразуваната Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, бул. Велики Преслав 51, община Шумен, област Шумен.

  3. Задължителната документация на Професионалната гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, община Шумен, област Шумен, и Професионалната гимназия по телекомуникации - Шумен, община Шумен, област Шумен, да се приеме и съхранява в преобразуваната Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, бул. Велики Преслав 51, община Шумен, област Шумен.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от публикуването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 13.05.2008 г. на ДВ

 • Шумен

  Шумен

  Професионална гимназия по машиностроене

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-66 от 28 юни 2016 г.

  На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради необходимост от осигуряване на съвременна материална база за провеждане на качествен образователно-възпитателен процес и оптимизиране на мрежата от професионални гимназии на територията на гр. Шумен закривам ПГ по машиностроене – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  2. Имуществото на закритото училище е държавна собственост и се предоставя за управление на ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

  3. Учениците от ПГ по машиностроене – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, да се насочат за обучение към ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, при условията на чл. 9 ЗНП.

  4. Задължителната документация на ПГ по машиностроене – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, да се съхранява в ПГ по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.

  На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на Националния архивен фонд, които са описани в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в Централния държавен архив.

  Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото училище.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: М. Кунева

  5316

 • Шумен

  Шумен

  Професионална гимназия по химическа промишленост "Професор доктор Асен Златаров"

  преобразувано

  ЗАПОВЕД № РД-14-100 от 11 юли 2005 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП и чл. 12, ал. 1 и 3 ППЗНП и мотивирано становище от Регионалния инспекторат по образование - Шумен, преобразувам Професионална гимназия по облекло и хранене - Шумен, и Професионална гимназия по химическа промишленост “Проф. Асен Златаров” - Шумен, в Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. Асен Златаров” - Шумен, община Шумен, област Шумен, считано от учебната 2005/2006 г.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

  2. Правоприемникът на недвижимото и движимото имущество, активите и пасивите на Професионална гимназия по облекло и хранене - Шумен, и Професионална гимназия по химическа промишленост “Проф. Асен Златаров” - Шумен, е Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. Асен Златаров” - Шумен.

  3. Задължителната документация на Професионална гимназия по облекло и хранене - Шумен, и Професионална гимназия по химическа промишленост “Проф. Асен Златаров” - Шумен, ще се съхранява в преобразуваната Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии “Проф. Асен Златаров” - Шумен.

  4. На основание чл. 16 ЗАП допускам предварително изпълнение на заповедта за защита на важни обществени интереси - осигуряване на обучение на учениците в съответствие с държавните образователни изисквания.

  Министър: Иг. Дамянов

  Извадка от Неофициален раздел бр.62 от 29.07.2005 г. на ДВ

 • Шумен

  Шумен

  Професионална гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев”

  преобразувано

  ЗАПОВЕД № РД-14-50 от 16 април 2008 г.

  На основание чл.10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 1 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган изх. № 0527-42 от 20.03.2008 г., становище на Регионалния инспекторат по образованието - гр. Шумен, вх. № 0527-67/24.03.2008 г. и като взех предвид становището на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193/30.01.2008 г., считано от 1.09.2008 г. преобразувам Професионалната гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев”, Шумен, община Шумен, област Шумен, и Професионалната гимназия по телекомуникации, Шумен, община Шумен, област Шумен, в Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, община Шумен, област Шумен.

  Мотиви за необходимостта от преобразуване: оптимално използване на сградния фонд на Професионалната гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, възможност за концентриране на средства за издръжка на образователно-възпитателния процес и тяхното по-ефективно използване, възможност за изпълнение на държавния план-прием при по-висока пълняемост на паралелките и оптимизиране на кадровото осигуряване.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

  2. Правоприемникът на недвижимото и движимото имущество, активите и пасивите на Професионалната гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, община Шумен, област Шумен, и Професионалната гимназия по телекомуникации, Шумен, община Шумен, област Шумен, е преобразуваната Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, бул. Велики Преслав 51, община Шумен, област Шумен.

  3. Задължителната документация на Професионалната гимназия по механотехника, електроника и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, община Шумен, област Шумен, и Професионалната гимназия по телекомуникации - Шумен, община Шумен, област Шумен, да се приеме и съхранява в преобразуваната Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт “Христо Ботев” - Шумен, бул. Велики Преслав 51, община Шумен, област Шумен.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от публикуването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 13.05.2008 г. на ДВ

 • Шумен

  Шумен

  Помощно училище "Васил Друмев"

  преобразувано

  Министерство на образованието и науката София
  брой: 61, от дата 28.7.2017 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ стр.62

  Заповед № РД-14-268 от 20 юли 2017 г.

  ЗАПОВЕД № РД-14-268 от 20 юли 2017 г.
  На основание § 13 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 310, ал. 1, т. 4 и чл. 319, ал. 1, т. 1 ЗПУО, по мотивирано предложение на Регионалното управление на образованието – Шумен, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-2402 от 18.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради привеждане статута на помощното училище в съответствие с нормативните изисквания преобразувам Помощно училище „Васил Друмев“ – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в Център за специална образователна подкрепа – гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, с официален адрес: ул. Милан Борисов № 16.

  1. Центърът за специална образователна подкрепа може да осъществява дейностите по чл. 49, ал. 2 и 3 ЗПУО.

  2. Трудовите правоотношения се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.

  3. Учениците от преобразуваното помощно училище продължават образованието си в училища по чл. 38, ал. 1 и по реда и условията на чл. 195, ал. 1 – 4 ЗПУО.

  4. Задължителната документация на помощното училище се съхранява в училище, определено със заповед на началника на Регионалното управление на образованието – Шумен.

  5. Финансиращ орган: Министерството на образованието и науката.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

  Министър: Кр. Вълчев 5501

 • Шумен

  Шумен

  Основно оздравително училище "Христо Смирненски"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-14-11 от 21 февруари 2008 г.

  На основание чл. 10, ал. 5 ЗНП, чл. 12, ал. 1 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган № 0527-157 от 1.ХI.2007 г., становище на началника на Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, вх. № 0527-15 от 29.I.2008 г., и становище на експертната комисия, назначена със заповед № РД-09-193 от 30.I.2008 г. поради намаляване броя на учениците под допустимия минимум по Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, обучението им в маломерни и слети паралелки, което води до неефективност на разходите за образование и до некачествен образователно-възпитателен процес, считано от 1.VII.2008 г. закривам Основно оздравително училище “Христо Смирненски”, Шумен, община Шумен, област Шумен.

  1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

  2. Имуществото на закритото Основно оздравително училище “Христо Смирненски”, Шумен, община Шумен, област Шумен, се предоставя на Помощно училище “Васил Друмев”, Шумен, община Шумен, област Шумен.

  3. Учениците от Основно оздравително училище “Христо Смирненски”, Шумен, община Шумен, област Шумен, се пренасочват към училищата по местоживеене при условията по чл. 9 ЗНП или към други оздравителни училища по реда на чл. 50, ал. 4 ППЗНП.

  4. Задължителната документация на закритото Основно оздравително училище “Христо Смирненски”, Шумен, община Шумен, област Шумен, да се приеме и съхранява в Основно училище “Димитър Благоев”, Шумен, община Шумен, област Шумен.

  5. Фондът от учебници да се съхранява в Основно училище “Димитър Благоев”, Шумен, община Шумен, област Шумен.

  Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Върховния административен съд.

  Министър: Д. Вълчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.28 от 14.03.2008 г. на ДВ

 • Шумен

  Шумен

  Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа "Детелина"

  преобразувано

  Няма информация

 • Шумен

  Илия Блъсково

  Целодневна детска градина "Снежанка"

  закрито

  брой: 82, от дата 18.10.2016 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
  стр.23

  ЗАПОВЕД № РД-25-2065 от 12 октомври 2016 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 ЗПУО, Решение № 284 по протокол № 12 от 29.09.2016 г. на заседание на Общинския съвет – гр. Шумен, и изискванията на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена нареждам:

  1. Да се закрие Детска градина „Снежанка“ – с. Ил. Блъсков, като сградният фонд и прилежащият терен се предададат за стопанисване на кмета на с. Ил. Блъсков считано от датата на приемно-предавателния протокол. За целта с последваща заповед да се сформира комисия, която да извърши приемането и предаването в срок до 21 октомври 2016 г.

  2. За негодните МА и ДМА да се извърши брак, като за целта се съставят актове за брак.

  3. Неизползваното имущество в сградата, както и съоръжения и инсталации, неразделна част от нея, да се съхраняват в сградата на закритата детска градина и се прехвърлят с приемно-предавателни протоколи на кмета на с. Ил. Блъсков.

  4. Съгласно докладна записка № 93-00-1277 от 15.09.2016 г. от директора на ДГ „Снежанка“ – с. Ивански, която е неразделна част от тази заповед, посоченият инвентар да бъде прехвърлен с приемно-предавателни протоколи в ДГ „Снежанка“ – с. Ивански.

  5. Задължителната документация съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (в сила от 23.08.2016 г.) да се предаде на Детска градина „Добри Люцканов“ – с. Дибич.

  6. Ведомостите за заплати да се предадат с приемно-предавателен протокол в архива на община Шумен с отговорник Галина Боева.

  7. Децата от Детска градина „Снежанка“ – с. Ил. Блъсков и с. Благово, да се пренасочат в Детска градина „Добри Люцканов“ – с. Дибич, като за извозването им се ползва превоз с училищен автобус.

  8. Детска градина „Добри Люцканов“ – с. Дибич, приема статут на средищна детска градина.

  9. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогически персонал от закритата детска градина да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Найден Косев – зам.-кмет по образование и култура в Община Шумен.

  Кмет: Л. Христов

  8311

 • Шумен

  Шумен

  Детска градина "Патиланци"

  преобразувано

  Община Шумен Шумен
  брой: 67, от дата 18.8.2017 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
  стр.218

  Заповед № РД-25-1657 от 2 август 2017 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН
  ЗАПОВЕД № РД-25-1657 от 2 август 2017 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Решение № 527 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на заседание на Общинския съвет – гр. Шумен, нареждам:

  1. Да се преобразува Детска градина „Патиланци“ – кв. Мътница, във филиал на Детска градина „Дружба“ – Шумен, считано от 1.09.2017 г.

  2. Сградният фонд, наличният инвентар от ММП и ДМА да се предостави за стопанисване и управление на директора на ДГ „Дружба“, Шумен, до 31.08.2017 г.

  3. Обучението и възпитанието на децата да се осъществява във филиал „Патиланци“, ул. Българско опълчение № 2, кв. Мътница.

  4. Задължителната документация съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование да се предаде на директора на ДГ „Дружба“, Шумен, до 31.08.2017 г.

  5. Трудовоправните отношения на служителите и учителите на преобразуваното детско заведение да се уредят по чл. 123 от Кодекса на труда.

  Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Найден Косев – зам.-кмет по образование и култура в Община Шумен.

  Кмет: Л. Христов

  5918

 • Шумен

  Коньовец

  Детска градина "Иглика"

  закрито

  Община Шумен Шумен
  брой: 67, от дата 18.8.2017 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
  стр.218

  Заповед № РД-25-1660 от 2 август 2017 г.

  ЗАПОВЕД № РД-25-1660 от 2 август 2017 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Решение № 527 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на заседание на Общинския съвет – гр. Шумен, изискванията на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите, броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена нареждам:

  1. Да се закрие Детска градина „Иглика“ – с. Коньовец, като сградният фонд и съоръженията, неразделна част от него, и прилежащият терен се предадат за стопанисване и управление на директора на Държавно предприятие „Кабиюк“ – ЕАД, с. Коньовец, в срок до 1 септември 2017 г. За целта да се състави приемно-предавателен протокол.

  2. За негодните материални активи и дълготрайни материални активи да се извърши брак, като за целта се съставят актове за брак.

  3. Неизползваното имущество в сградата да се прехвърли по опис с приемно-предавателни протоколи, както следва:

  – на детска градина „Буратино“ – кв. Макак;
  – на детски градини от община Шумен, които са заявили желание за ползване на същото;
  – на кметството в с. Коньовец.

  4. Задължителната документация съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование да се предаде на Детска градина „Буратино“ в кв. Макак.

  5. Ведомостите за заплати да се предадат с приемно-предавателен протокол в архива на община Шумен с отговорник Галина Боева.

  6. Децата от Детска градина „Иглика“ – с. Коньовец, да се пренасочат в Детска градина „Буратино“ – кв. Макак, като за извозването им се ползва превоз с училищен автобус. Директорът на Детска градина „Буратино“ – кв. Макак, да създаде условия за опазване живота и здравето на пътуващите деца от с. Коньовец.

  7. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал от закритата детска градина да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

  Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Найден Косев – зам.-кмет по образование и култура в Община Шумен.

  Кмет: Л. Христов
  5919

 • Шумен

  Средня

  Седмична детска градина "Щастливо детство"

  закрито

  брой: 82, от дата 18.10.2016 г. Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
  стр.23

  Заповед № РД-25-2064 от 12 октомври 2016 г.

  ОБЩИНА ШУМЕН
  ЗАПОВЕД № РД-25-2064 от 12 октомври 2016 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 310, ал. 5 ЗПУО, Решение № 283 по протокол № 12 от 29.09.2016 г. на заседание на Общинския съвет – гр. Шумен, и изискванията на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена нареждам:

  1. Да се закрие Детска градина „Щастливо детство“ – с. Средня, като сградният фонд и прилежащият терен се предадат за стопанисване и управление на кмета на с. Средня считано от датата на приемно-предавателния протокол. За целта с последваща заповед да се сформира комисия, която да извърши приемането и предаването в срок до 21 октомври 2016 г.

  2. Материалните активи и ДМА, собственост на УН „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Средня, предадени със свидетелство за дарение и договор за ползване от детската градина, да се предоставят с приемно-предавателен протокол на председателя на Училищното настоятелство – Захаринка Христова.

  3. За негодните МА и ДМА да се извърши брак, като за целта се съставят актове за брак.

  4. Неизползваното имущество в сградата, както и съоръжения и инсталации, неразделна част от нея, да се съхраняват в сградата на закритата детска градина и да се прехвърлят с приемно-предавателни протоколи на кмета на с. Средня.

  5. Задължителната документация съгласно изискванията на Наредба № 8 от 2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (в сила от 23.08.2016 г.) да се предаде на Детска градина „Васил Левски“ – с. Черенча.

  6. Ведомостите за заплати да се предадат с приемно-предавателен протокол в архива на Община Шумен с отговорник Галина Боева.

  7. Децата от Детска градина „Щастливо детство“ – с. Средня, да се пренасочат в Детска градина „Васил Левски“ – с. Черенча, като за извозването им се ползва превоз с училищен автобус.

  8. Детска градина „Васил Левски“ – с. Черенча, приема статут на приемаща детска градина.

  9. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогическия персонал от закритата детска градина да се уредят съгласно чл. 328 ал. 1, т. 1 КТ.

  Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Найден Косев – зам.-кмет по образование и култура в Община Шумен.

  Кмет: Л. Христов

  8310

 • Шумен

  Шумен

  Седмична санаториална детска градина №29 "Синчец"

  закрито

  ЗАПОВЕД № РД-25-1543 от 2 септември 2009 г.

  На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП и решение № 425 по протокол № 24 от 30.VІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Шумен, нареждам:

  1. Да се закрие ССДГ № 29 „Синчец“, м. Хижата, считано от 1.Х.2009 г.

  2. Децата с медицински протоколи да се пренасочат в ОДЗ „Щурче“, ул. Цвята Кънчева 12, а останалите в ЦДГ № 34 „Пролетна дъга“, ул. Софийско шосе 2.

  3. С персонала от закритата детска градина да се процедира съгласно чл. 328, ал. 1 КТ.

  4. Сградният фонд, имуществото в него и прилежащият терен да се предоставят в управление на Обединен детски комплекс за извънкласни и извънучилищни дейности на децата от Шумен.

  5. Задължителната документация да се предаде на ЦДГ № 34.

  6. Охраната на сградния фонд и прилежащия терен на закритата детска градина да се извършва от ОП „Охранителна дейност“ при община Шумен.

  За кмет: Ал. Генчев

  Извадка от Неофициален раздел бр.75 от 18.09.2009 г. на ДВ

Skip to content