Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех”

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Шумен Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от СУ „Никола Вапцаров“ – с. Венец и ОУ „Петко Славейков“ – с. Изгрев.

Събитието ще се проведе на 26 юни 2022 година от 14,30 часа в СУ „Никола Вапцаров“, с. Венец

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Шумен Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от ОбУ „Панайот Волов“ – с. Тодор Икономово и ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Лятно.

Събитието ще се проведе на 24 юни 2022 година от 9,00 часа в ОбУ „Панайот Волов“, с. Тодор Икономово

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Шумен Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от СУ „Георги Раковски“ – гр. Каолиново, ОбУ „Йордан Йовков“ – с. Браничево и ОУ „Христо Смирненски“ – с. Пристое.

Събитието ще се проведе на 29 юни 2022 година от 10,00 часа в СУ „Георги Раковски“ – гр. Каолиново

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Шумен Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от СУ „Цанко Церковски“ – с. Никола Козлево и ОУ „Св. Климент Охридски“ – с. Пет могили.

Събитието ще се проведе на 17 юни 2022 година от 10,00 часа в СУ „Цанко Церковски“ – с. Никола Козлево

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Шумен Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от ОУ „Христо Ботев“ – с. Църквица и НУ „Борис I“ – с. Крива река.

Събитието ще се проведе на 17 юни 2022 година от 9,00 часа в ОУ „Христо Ботев“ – с. Църквица

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Шумен Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Лятно и ОбУ „Христо Ботев“ – с. Друмево.

Събитието ще се проведе на 28 юни 2022 година от 11,00 часа в ОУ „Никола Вапцаров“ – с. Лятно

ОБЯВА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Териториалният екип за управление на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ към РУО – Шумен Ви кани да присъствате на Междуучилищна дейност по проекта с участието на ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ – с. Хитрино и ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Плиска.

Събитието ще се проведе на 13 юни 2022 година от 9,00 часа в СУ „Д-р Петър Берон“ – с. Хитрино

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – ШУМЕН

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Общата стойност на проекта е 127 759 359.94 леваПродължителността на проекта е 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Проектът BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети.

Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и в прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържане в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

Индикаторите за изпълнение на проекта са:

• Училища, предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 1 500

• Брой ученици, обхванати от дейности по кариерно ориентиране – 47 340

Специфичен индикатор за процедурата:

• Ученици в риск от отпадане от образователната система, включени в дейности по процедурата – 120 000

Очакван резултат:

• Относителен дял на учениците, напуснали по необективни причини формалното образование от общия брой ученици – не повече от 1,43%

Целеви групи в проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ са:

– ученици в риск от отпадане;

– ученици, на които е необходимо предоставяне на услуги по кариерно ориентиране в прехода от прогимназиален към гимназиален етап на образование;

– ученици в училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане;

– педагогически специалисти и др. заинтересовани страни (родители, представители на неправителствени организации, образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери и др.).

Методология за определяне на училищата, които ще участват в проекта:

В проекта са включени 1652 училища, от които 885 с висока концентрация на ученици от уязвими групи, а 767 училища с по-ниска концентрация на ученици от уязвими групи са определени в Методология по следните допълнителни критерии:

1. Брой ученици с над 100 извинени и над 10 неизвинени отсъствия

2. Резултати от НВО след IV клас по български език и литература

3. Резултати от НВО след VII клас по български език

4. Резултати от НВО след VII клас по математика

5. Резултати от задължителния държавен изпит по български език и литература след XII клас

ДемаркацияДемаркация с други проекти, финансирани по ОП НОИР 2014-2020 г.

С цел минимизиране на риска от дублиране на дейности, разходи и включване на едни и същи лица от целевите групи в идентични дейности, финансирани едновременно по различни проекти, е извършена демаркация за училищата, участващи в интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“– Компонент 1 (Интегрирана схема между ОП РЧР и ОП НОИР).

Допустими дейности:

Дейност 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа

Дейност 2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа

Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание

Дейност 4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка

Дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност 3

Дейност 6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM, когато е приложимо и др.

Дейност 7. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.

Дейност 8. Участие в междуучилищни дейности по т. 3, 4 и 5. Отделното училище ще може да инициира изготвянето на междуучилищна програма, да се включва в такава предложена от друго(и) училище(а) или да се присъедини към дейности, чиито реализация е вече стартирала.

В изпълнение на Дейност 2 по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ в област Шумен в периода 13.11. – 28.11.2021 г. ще бъдат продължени обученията на педагогически специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа по направления съгласно приложения график.

Обученията ще се проведат синхронно от разстояние в електронна среда чрез средствата на информационни и комуникационни технологии. Използваната електронна платформа е съобразена с изискванията на чл. 49, ал. 8 от Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и ще бъде администрирана от училищата домакини на обученията.

Към сайта на проекта

Skip to content