Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Проект “Ученически практики”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0001 “УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

Наименование на проекта: “Ученически практики”

Номер на проекта: BG051PO001-3.3.07-0001


Официален сайт на проекта: https://upraktiki.mon.bg/

Отговорности

Директорът (функционален експерт организатор ученически практики)на включените училища организира, координира подготовката, организацията, изпълнението, резултатите и своевременното отчитане на дейностите по проекта “Ученически практики”. Цялостно управление, координация и наблюдение на всички дейности в хода на проекта. Координира и подпомага работата на членовете на проектния екип. Осигурява взаимодействие, сътрудничество и информиране на всички страни и партньора на проекта. Подписва и носи отговорност за всички регулярни, междинни и крайни отчети и съхранява оригиналите на документи на хартиен носител и/или на магнитен или оптичен носител.

Училищен финансист – извършва и отчита разходите по проекта; носи цялата отговорност за точната, целесъобразна и прозрачна отчетност на проекта; извършва плащанията и води счетоводната документация на проекта; изготвя регулярни, междинни и краен финансов отчет на проекта; въвежда и изготвя цялостната финансово-отчетна документация на проекта.

Консултантът на учениците за избор на практика отговаря за цялостната подготовка на практиката в съответствие с приетата програма; съвместно с наблюдаващите учители, изготвя материали за мотивиране на учениците; изработва съвместно с партньорите график за провеждане на практиките и го предлага за утвърждаване от директора; изготвя график и списъци на желаещите ученици по професии и специалности по работни места; наблюдава  състоянието и напредъка и предлагат конкретни мерки за отстраняване на възникнали проблеми в хода на проекта; провеждат текущи анкети за обратна връзка за оценка на въздействието на проектните дейности и относно очакванията и удовлетвореността от практическото обучение;

Наблюдаващи учители – разработват програми за провеждане на практиките съвместно с работодателите и осигуряват изпълнението й; участват в разработването на графика за провеждане на практиката и изготвят списъци на определените ученици по професии и специалности по работни места; провеждат необходимия инструктаж по техника на безопасност и охрана на труда с учениците; наблюдават тяхната работа, подпомагат дейността на наставниците; заверяват съвместно с наставниците “стажантските книжки” на учениците.

Работодатели – партньори или техни оторизирани представители – предлагат работни места, отговарящи на професията/специалността за която се организира практиката; осигуряват наставници в зависимост от професиите на учениците; сключват договор с обучаващата институция; организират пребиваването на учениците и наблюдаващите ги учители; участват в съгласуването на програмите за провеждане на практиката; осъществяват контрол по време на практиката; съдействат за разпространение на резултатите.

Наставници – установяват правилата за работа – запознават ученика/учениците с правилата за безопасност и охрана на труда; провеждат инструктажи – начален и на място срещу подпис/; правила за работа с машини, инструменти, суровини и материали, ползването на работно/защитно облекло и защитни средства за конкретното производство; поставят  задачи и следи за тяхното изпълнение съгласно целите и разработените предварително критерии; демонстрират определени дейности или операции; съдействат при анализиране на поставените за изпълнение задачи и подпомага при вземането на решения; дават практически съвети относно планиране и изпълнение на задачите; заверяват стажантската книжка на учениците и съвместно с наблюдаващия учител отчитат напредъка според предварително изготвен инструментариум за целите на практическото обучение и критерии;

Ученици – провеждат практиката в организацията – партньор, съгласно график утвърден от директора – блоково, гъвкаво или смесено. Отсъстващите ученици по уважителни причини, доказани със съответния документ или негово заверено копие, до 20% (48 часа) от часовете практиката се признава, като се прави актуализация на индивидуалния график и пропуснатите часове се отработват.

Експерти от РИО, членове на екипа за управление на проекта – Подпомагат и координират организацията при подготовката и провеждането на ученическите практики. Организират регионални обучения на училищните екипи за цялостното изпълнение на дейностите. Осъществяват текущото наблюдение и оценка на провеждането на практиките. Контролират изпълнението на плана за действие при подготовката и провеждането на ученическите практики в своя регион и своевременно подават информация при констатирани проблеми или постигнати добри резултати, които трябва да бъдат популяризирани. Изготвят и изпращат на координаторите по планови региони на национално ниво отчети за дейностите по проекта в своя регион. Участват в дейностите за публичност на регионално и местно ниво. Контролират правилното архивиране и съхраняване на проектната документация в институциите от системата на ПОО в своя регион.

Skip to content