Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Проект “УСПЕХ”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Документи за кандидатстване по проекта:

  • Приложение №1 Области на извънкласни дейности
  • Приложение №2 Данни за групата за извънкласна и извънучилищна дейност
  • Приложение №3 Заявление от директора на училището за включване в проекта
  • Приложение №4 Заявление от ученика за включване в извънкласна и извънучилищна дейност
  • Официален сайт на проекта
Skip to content