Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Проект “Система за кариерно ориентиране в училищното образование”

Оперативна програма “Наука и образование за интилигентен растеж”

Проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Официален сайт на проекта: orientirane.mon.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦКО ГР. ШУМЕН ПРЕЗ 2016 – 2017 г.

Център за кариерно ориентиране в училищното образование работи по проект BG05M2OP001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. През изминалия програмен период кариерните консултанти прилагаха Програма за кариерно ориентиране на ниво училище, разработена от МОН в рамките на изпълнение на проекта. Използваха се основно групова форма на работа и индивидуално консултиране. Работеше се със специализирани инструменти, информационни и методически материали, създадени от МОН в рамките на изпълнение на проекта – батерии от психологически въпросници за 6-8 клас и 10-12 клас, Национален портал за кариерно ориентиране на учениците (структура и съдържание на образователната система, средни и висши училища в България, информационни характеристики на профилите и професиите, които се изучават в средното образование( ИТС), 80 интерактивни упражнения по кариерно ориентиране за учениците от 5-12 клас, 30 филма по кариерно ориентиране, Наръчник на кариерния консултант, Програма за обучение по кариерно ориентиране и др. Целевата група, с която работеха кариерните консултанти бяха всички ученици от I-XII клас от всички видове и степени на училища в областта. Класове, с пълен обхват на учениците в дейности по кариерно ориентиране бяха VI-VII клас и XI-XII клас. Целта беше: – да се подкрепят учениците при прехода от една към друга степен на образование; – да се подпомагат завършващите средно образование в тяхната реализация и заетост по придобита квалификация, в съответствие с изискванията на пазара на труда; – да се осигури ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане учениции и учениците със специални образователни потребности; – да се изгради връзка училище – пазар на труда. През 2016-2017 г. ЦКО е обучил по кариерно ориентиране 2872 ученици (при план 2350), бяха проведени общо 2187 индивидуални консултации със 729 ученици (при план 456), а в различни групови дейности бяха включени повече от 2000 ученици. В десетте общини на област Шумен, екипът на ЦКО организира и проведе 29 училищни и междуучилищни форуми.

ОБУЧЕНИЕ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ПРЕЗ М. НОЕМВРИ 2017 Г.

През изминалия месец екипът на ЦКО се срещна с ученици от Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии в гр. Шумен. Бяха направени 160 индивидуални консултации, като в работата си с учениците кариерните консултанти използваха различни инструменти от областта на кариерното информиране и консултиране, съобразени с индивидуалните потребности на всеки ученик.

УЧИЛИЩЕН ФОРУМ В НУ „КНЯЗ БОРИС I“ 

Със започване на новата учебна година ЦКО Шумен стартира и дейности по кариерно ориентиране. На 19-20.09.2017 г. с IIIа и  IVа клас от НУ „Княз Борис I“, бяха организирани форуми на тема „Моето портфолио“. Всички ученици изработиха и украсиха папки, в които да съхранят своите награди. За своето старание  учениците получиха грамоти за участие във форума.                               

УЧИЛИЩНИ ФОРУМИ ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ 2017 Г. 

През мeсец октомври 2017 г. екипът на ЦКО Шумен организира два форума в община Велики Преслав. В Професионална гимназия по селско стопанство в  XI и XII клас темата беше „Предизвикателствата на пазара на труда – правила за успешно търсене на работа“. В Професионална техническа гимназия  учениците от XI и XII клас работиха по тема  „Умения за кариерно планиране и подготовка на документи за започване на работа“. За активно участие и отлични познания учениците получиха грамоти  и предметни награди.

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ДЕТСКИЯ ТРУД

На 12.06.2017 г. по идея на Комплекса за социални услуги за деца и семейства и в Шумен беше отбелязан Световният ден против експлоатация на детския труд.  В пространството пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ тази година кампанията премина под мотото „Оставам непримирим“. Центърът за кариерно ориентиране се включи в инициативата с информационно табло, показващо начините за започване на работа на деца, ненавършили 18 години. Екипът на ЦКО разясни на присъстващите ученици как да защитават своите права на служители и къде да подават сигнали за възникнали конфликти с работодател.

УЧИЛИЩНИ ФОРУМИ В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ М. МАЙ И ЮНИ 2017 Г.

В края на учебната 2016/2017 година ЦКО Шумен организира следните училищни форуми: 

  • На 2 и 30 май в община Каолиново с  ученици от X и XI клас на СУ „Георги Стойков Раковски“ на тема „Моята бъдеща професия – знам, мога и искам“;
  • На 13 юни в община Тодор Икономово с ученици от VII и VIII клас на ОУ „Панайот Волов“ на тема „Искам да уча в Обединено училище“;
  • На 14 юни в община Никола Козлево с ученици от X и XI клас на тема „Моите професионални цели“.

Всички ученици получиха грамоти за участие във форумите.

ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
На 27.04.2017 г. Център за кариерно ориентиране в училищното образование участва в организираната от РУО „Панорама на средното образование“ в ДНА Шумен. Новото, което тази година ЦКО предостави на посетителите на Панорамата, бе онлайн ус-луга по информиране и консултиране – всички желаещи можеха да направят интерактивни уп-ражнения за избран клас и да попълнят въпросници за степента на насоченост по интереси, способности, предпочитания и ценности от Национален портал за кариерно ориентиране.

МЕЖДУУЧИЛИЩЕН ФОРУМ
С участието на клубове „Дебати“ от Професионална гимназия по икономика, СУ „Сава Доброплодни“ и Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“, на 17.05.2017 г. в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ се състоя публичен дебат на тема „Това правителство предпочита образователния ефект от научната пред художествената литература“. Четири отбора се състезаваха във формат BP – британски парламент, в който арбитрите обявиха за символичен победител отбор Откриваща опозиция на ППМГ – I, с говорители Гергана Василева и Ивайло Калайджиев. Същия отбор спечели и „Вот на публиката“.

ПРОФЕСИОГРАФСКИ ЕКСКУРЗИИ

На 11.03.2017 г. ЦКО Шумен организира посещение в радио Шумен на Ученически литературен клуб “Сладкодумци” от Общински детски комплекс. Учениците бяха посрещнати от директора на радиото г-н Ангел Трайков, който ги запозна с историята на институцията. Бъдещите журналисти имаха възможност да видят как на живо се излъчва емисията на обедните новини, да се запознаят с различни професии, необходими за подготовката и излъчванията на радиопредаванията. На 29.03.2017 г. екипът на ЦКО заведе на професиографска екскурзия в Областна дирекция на МВР ученици от X в клас на пилотно училище ПГПЧЕ „ Н. Й. Вапцаров“. На учениците бе предоставена възможност да разгледат оборудването на един полицейски автомобил, да видят как се вземат отпечатъци, да влязат в помещения, където се задържат малолетни, непълнолетни и пълнолетни граждани. В залата за инструктаж учениците се срещнаха със служители, които разказаха за своето понякога опасно ежедневие.

ИНФОРМАЦИОННА КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА БОРСА

 Съвместно с Бургаски свободен университет, ЦКО Шумен организира Училищен форум „ Информационна кандидат-студентска борса“ за ученици от XI и XII клас. На 27.02.2017 година проф. д-р Димитър Юдов и доц. д-р Стоянка Моллова представиха пред ученици от XI и XII клас на СУ „Сава Доброплодни“ възможностите за обучение в специалностите на Бургаски свободен университет и отговориха на зададени въпроси. По-късно екипът на Бургаския свободен университет се срещна и с ученици от XI и XII клас в Професионалната гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“. На 28.02.2017 г. „Информационна кандидат-студентска борса“ бе проведена и в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия.

ОБУЧЕНИЕ ПО КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ 2016 Г.

        Центърът за кариерно ориентиране в гр. Шумен работи от 01.10.2012 г., по проект BG051PO001-4.3.02-0001„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на МОН, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013“.

          През програмният период на проекта от 01.10.2012 г. до 31.12.2015 г.,   кариерните консултанти в Шуменска област са обучили 11 591 ученика и са обхванали 2243 ученика  в групови дейности. Били са проведени и 154 индивидуални консултации. В анкетно проучване за качеството на услугите по кариерно ориентиране направено от Центровете в цялата страна, Екипът за организация и управление на проекта към МОН, оцени ефекта от обучението по кариерно ориентиране и отчете необходимостта от развитието и регламентирането му на ниво училище.

         За утвърждаването на ЦКО като институция в образователната система и въвеждането на длъжността „Кариерен консултант“ в училище, на 18.02.2016 г. стартира новият проект BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. За изпълнение на дейностите по проекта бяха създадени нови инструменти за работа – електронен Национален портал по кариерно ориентиране и Каталог, съдържащ информационни характеристики на професиите.  Предстои създаването на модел „Училище – пазар на труда“ към Националния електронен портал за подпомагане на трудовата и професионална реализация на завършващите средно образование и инструменти за ранно кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане от училище и ученици със специални образователни потребности. За апробиране на програмата на ниво училище в Шуменска област беше избрана Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Н. Й. Вапцаров“. В гимназията беше създаден клуб „Кариера“, в който учениците по определен график ще се обучават до края на учебната година по кариерно ориентиране.

          През изминалата 2016 година Националният Електронен портал по кариерно ориентиране  е бил посетен от почти всички обучени ученици. А регистрация и попълнени въпросници за степента на насоченост по интереси, способности, предпочитания и ценности имат направени 250 ученика.  Нарастващият брой на потребители на Националния портал показва, че онлайн-информирането и консултирането по кариерно ориентиране се превръща в желана услуга за учениците. ЦКО проведе анкетно проучване в VIII и XII клас кои  са най-често допусканите грешки при избор на професия. В представителна извадка от 128 ученика, като грешка на първо място учениците поставят  непознаване на собствените личностни особености. На второ място, като грешка посочват непознаване на настъпилите промени в професиите и на трета позиция –избора на професия, направен под пряко или непряко влияние на родители и приятели. През 2016 г.  ЦКО Шумен е обучил 1462 ученика и е направил  762 индивидуални консултации на 254 ученика. В различни дейности са били включени повече от 400 ученика.   В четири общини – Върбица, Смядово, Венец и Шумен са проведени тематични форуми на училищно ниво, като до края на учебната година такива ще се организират и в останалите шест общини от Шуменска област.

       Дейността на ЦКО Шумен ще продължи и през 2017  година, като освен предвидените обучения по кариерно ориентиране, усилията на екипа ще се насочат и към успешното апробиране на Програмата в пилотното училище, за да могат да се поставят основите на научно-обоснована и модерна система за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование в България.

СРЕЩА С ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИЦИ

На 15.12.2016 г. Центърът за кариерно ориентиране – Шумен организира среща с педагогически съветници и училищни психолози от област Шумен. На събитието беше представен новосъздаденият клуб „Кариера“ от пилотното училище ПГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“ по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. За споделяне на добри практики кариерните консултанти показаха презентации, отразяващи дейността на Центъра.

Междуучилищен публичен дебат

На 29.11.2016 г. Центърът за кариерно ориентиране – гр. Шумен организира в Регионалната библиотека “Стилиян Чилингиров“ публичен диспут между клубовете „Дебати“ на СУ „Сава Доброплодни“ и Професионалната гимназия по икономика. Темата на дебата беше „Това правителство вярва в професионалната реализация на младите хора в България“. Гости на дебата бяха Иван Капралов – обществен защитник на община Шумен и Иван Ламбов – председател на Икомическата комисия в Общинския съвет – Шумен. В залата присъстваха ученици от двете училища, класни ръководители, педагогически съветници и ученици от ППМГ „Нанчо Попович“, ПГПЧЕ „Н. Й. Вапцаров“ и ПГМЕТТ „Христо Ботев“. За символичен победител на дебата компетентните арбитри обявиха отбора на СУ „Сава Доброплодни“.

УЧИЛИЩЕН ФОРУМ „ДЕН НА ПРОФЕСИИТЕ“

На 23.11.2016 г. в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Смядово, по инициатива на Център за кариерно ориентиране гр. Шумен се проведе училищен форум „Ден на професиите“. С атрактивни демонстрации и мултимедийни презентации учениците от XI и XII клас показаха своите мечтани професии. В своеобразно ревю с подбрани от тях костюми дефилираха учител, лекар, зъболекар, ветеринарен лекар, пожарникар, прокурор, лесничей, професионален войник. Публиката видя демонстрации на практически умения на професията рехабилитатор, ветеринарен лекар, гримьор, фризьор и компютърен специалист. На финала учениците си пожелаха всеки да открие своите заложби, да положи необходимите усилия, за да усвои необходимите знания и умения, с които и успешно да се реализира в избраната професия.

ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА НИВО УЧИЛИЩЕ
 На 17, 18 и 19.10.2016 г. в Центъра за кариерно ориентиране – гр. Шумен, се проведе обучение за работа с Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище. Участници в обучението бяха кариерните консултанти от ЦКО и екипът от педагогически специалисти на определеното за пилотно училище ПГПЧЕ „Н.Й. Вапцаров“. По време на събитието бяха представени интегриращите функции на Клуб Кариера, който ще започне дейността си по кариерно ориентиране в ПГПЧЕ „Н.Й. Вапцаров“ в началото на м. ноември 2016 г.

Среща на ученици от ПГИ с успели предприемачи от гр. Шумен 

         На 11.10.2016 г.  Центърът за кариерно ориентиране в училищното образование – гр. Шумен, организира среща между ученици от Професионалната гимназия по икономика и успели предприемачи от гр. Шумен.

         На срещата в ПГИ екипът на  ЦКО – Шумен, покани г-жа Мария Борисова – директор на банковия клон на ОББ – Шумен, г-н Николай Тончев – председател на Българската стопанска камара – Шумен и г-н Иван Ламбов – основател на предприемаческата академия CREW-21, общински съветник и председател на Икономическата комисия в община Шумен.

          Преди началото на дискусията екипът на ЦКО инициира среща между преподаватели от гимназията,  Николай Тончев и Иван Ламбов, на която директорът на училището представи новите изучавани дисциплини, съобразени със съвременните изисквания на пазара на труда.

          В непринудена обстановка ученици от XI и  XII клас имаха възможност да зададат въпроси, свързани с кариерното израстване на предприемачите. По време на срещата породеният интерес доведе до споделяне на личен опит, бъдещи планове и амбиции и от двете страни.

СТАРТИРА ПРОЕКТ „СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

След успешното приключване на проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”, изпълняван от МОН в периода 2012-2015 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд, от 11.01.2016 г. стартира неговото продължение в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” BG05M2OP001-2.001 ще се изпълнява от МОН в периода 2016-2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Стойността на разходите за изпълнение на проекта възлиза на 7 471 828,73 лв.

Предвидените дейности в изпълнение на проекта са:

1.  Разработване, апробиране и прилагане на програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.  

2.  Създаване и прилагане на модул „Училище – пазар на труда” за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование.

3.  Разработване на инструменти за ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и адаптиране на инструменти за целите на кариерното ориентиране на ученици със специални образователни потребности.

4. Утвърждаване на центровете за кариерно ориентиране като ефективни консултационни, методически и координиращи звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование.

Целта на проекта е да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Програмата за кариерно ориентиране на ниво училище ще конкретизира съдържанието на кариерното ориентиране през различните етапи и степени на средното образование, както и функциите и отговорностите на педагогическите специалисти в училище за неговото реализиране. За целта ще се формират екипи от педагогически специалисти в 42 пилотни училища в страната, които ще апробират модела за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище.

Модулът „Училище – пазар на труда” се създава към Националния портал за кариерно ориентиране (http://orientirane.mon.bg). Той ще подпомага трудовата и професионалната реализация на завършващите средно образование. Чрез този модул ще се повишава информираността на учениците за потребностите от работна сила, както и възможностите за трудова и професионална реализация в конкретните фирми от регионалния пазар на труда, ще се подпомогне нарастването на младежката заетост. Модулът „Училище – пазар на труда” ще предоставя информация за ученици, които търсят временна заетост или работа по придобитата квалификация, както и за предприятия в регионалния пазар на труда.

Инструментите за кариерно ориентиране на ученици, застрашени от отпадане ще бъдат насочени към разкриване на интересите и предпочитанията на учениците към дейности от определени групи професии. За целите на кариерното ориентиране на учениците със специални образователни потребности се адаптират избрани теми от създадени инструменти за кариерно ориентиране. Създаването на инструменти за кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности ще осигури създаването на надеждни механизми за партньорство и въздействие както вътре в училище, така и между училището, родителите и външни институции и оказване на подкрепа за включване в образование на ученици от семейства в риск.

С утвърждаването на центровете за кариерно ориентиране на учениците в България се създава единна система за ориентиране през целия живот (центрове за кариерно ориентиране, които осигуряват услуги по информиране и консултиране на учениците в училищното образование: университетски центрове за кариерно ориентиране, които предоставят услуги по кариерно ориентиране в системата на висшето образование и центрове за кариерно ориентиране на заети лица – в системата на заетостта).

Център за кариерно ориентиране – Шумен е разположен в сградата на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен. Дейностите по изпълнение на проекта се извършват от четири кариерни консултанти.

За изпълнение на индикатора за продукт и на индикатора за резултат от област Шумен са включени 72 училища и 17931 ученици, което представлява 2.470% от общия дял участници. Броят на учениците, които ще бъдат обхванати по индикатор за продукт е предвидено да бъдат 2460, а по индикатор за резултат – 492 ученици.

Всеки желаещ  да участва в обучението и дейностите по кариерно ориентиране ученик попълва заявление. Участниците по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” ще бъдат информирани и консултирани от квалифицирани кариерни консултанти за подпомагането им при избора на образование при прехода от една в друга образователна степен, както и при прехода от образование към пазара на труда. Родители на учениците, пожелали участие на децата им в проекта, ще определят дали срещу името на сина им/ дъщеря им да бъде вписан телефон за връзка, както и включването им в общи снимки при изпълнение на дейностите по проекта, с оглед отразяване и публичност.

За участие по „Индикатор за продукт” се включват представители на целевата група – ученици от I и XII клас. Учениците участват в четири дейности/теми по кариерно ориентиране за отчитане на индикатор за продукт.

Под „участие в дейност по кариерно ориентиране“ се разбира участие в упражнения от Програмата, форум/и по кариерно ориентиране, индивидуални или групови консултации, участие в дискусии, работа с интерактивни упражнения, работа с информационно-търсеща система и др. За да бъде вписан даден ученик във формуляра за участие той трябва да има попълнена карта за участие, заявление за участие в проекта и съгласие на родител, отразено ЕГН и автентичен подпис. Участниците, навършили 18 години попълват заявление за участие в проекта, като не се изисква подпис за съгласие от родител.

За участие по „Индикатор за резултат” се включват предимно ученици от VII до XII клас. Необходимо условие за включване на ученика в индикатора за резултат е да е изпълнил индикатора за продукт. Индикаторът за резултат се счита за изпълнен, когато поредицата от индивидуални консултации завърши с план за действие за реализиране на взетото решение. Планът за действие за реализиране на взетото решение се подписа от участника и кариерния консултант, провел индивидуалното консултиране. Той е задължителен документ към списъка с проведените индивидуални консултации.

За контакти:

гр. Шумен,

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия,

бул. „Велики Преслав” № 49, тел: 054/830 835, e-mail: cko_shumen@mon.bg

Работно време:

от 9:00 до 17:30 ч., обедна почивка: от 13.00 до 13.30 ч.

Можете да се информирате и на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците на адрес: http://orientirane.mon.bg

Skip to content