9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

НП “Иновации в действие”

Законът за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) и подзаконовите актове създават условия и подкрепа за творчески работещите училища и учители за реализиране на иновативни дейности в училищата и утвърждаване на училища със статут „иновативно училище“.

С Решение № 391 от 17.07.2017 г. на Министерския съвет на Република България

за учебната 2017/2018 година е приет Списък със 184 иновативни училища, а за учебната 2018/2019 година списъкът включва 290 училища. Увеличава се интересът на българските училища, които постигат подобряване на качеството на образованието чрез въведените иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението, чрез приложените нови методи на преподаване; разработените по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове или организираните по нов начин управление, обучение и образователна среда.

Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство, нови учебни стратегии и др.

Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Иновации в действие“

Протокол между частно иновативно училище и общинско/държавно училище в изпълнение на договор за сътрудничество и обмяна на иновации по Национална програма „Иновации в действие“

Skip to content