Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

НП “Иновации в действие”

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване на култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот. През 2017 г. иновативните училища са 184, а с Решение № 469/07.07.2023 г. на Министерския съвет на Република България. https://ruo-shumen.bg/wp-content/uploads/2023/08/rms-inovativni_14072023.pdf

В списъка на иновативните училища са включени 548 училища за учебната 2023/2024 година. Те извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна чрез иновативни практики, с които се търсят решения на организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. Иновативните училища са модели, които имат потенциала да трансформират традиционната педагогическа парадигма и образователна практика. През 2023 г. НП „Иноавции в действие“ е насочена към подкрепа на училища и на учители, реализиращи иновативни дейности чрез създаването на иновативна учебна среда в класната стая, иновативни методи на преподаване, както и към училища с иновативни практики и такива с потенциал за развитие на иновации в областта на финансовата грамотност, екологията и зелената енергия, интегрираното знание, личностното развитие на учениците, позитивното образование и др.

КАНДИДАТСТВАНЕ И СРОКОВЕ:

По НП „Иновации в действие“ Модул 1 и Модул 2, в срок от 01.09.2023 г. до 21.10.2023 г. – училищата попълват формуляр за кандидатстване в електронната платформа  https://ischools.mon.bg/.

Правила за изпълнение на дейностите по Национална програма „Иновации в действие“ за учебната 2023/2024 година https://web.mon.bg/upload/36745/9NP_Pravila_06072023.pdf

Протокол между частно иновативно училище и общинско/държавно училище в изпълнение на договор за сътрудничество и обмяна на иновации по Национална програма „Иновации в действие“

https://ruo-shumen.bg/wp-content/uploads/2023/08/9NP_pril3-pril4_06072023.pdf

 Публ. на 24.08.2023 г.

По НП „Иновации в действие“, Модул 4 „Училищни лаборатории за иновации“ се определя от МОН.

Списък на училищата, включени в НП „Иновации в действие“, Модул 4 – „Училищни лаборатории за иновации“ за учебната 2023/2024 година https://web.mon.bg/upload/37089/NP_m4-Inovacii_19072023.pdf

Skip to content