Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Провеждане на втори онлайн информационен ден по обявена за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

            На 05.01.2022 г. Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обяви за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“ в рамките на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Допустими кандидати по цитираната процедура са училища от средното образование и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, а допустими партньори са училища от средното образование, висши училища и ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза.

В рамките на законоустановения срок (чл. 27 от ПМС № 162/2016 г.), УО на ОПНОИР организира онлайн информационен ден за заинтересовани страни по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.019 „Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, който се проведе през платформата Zoom на 03.02.2022 г.

Във връзка с установената вече практика в УО на ОПНОИР каним заинтересованите страни за участие във втори онлайн информационен ден по процедурата, който ще бъде фокусиран върху често допусканите грешки в процеса на попълване и окомплектоване на проектните предложения. Вторият информационен ден ще се проведе на 17.03.2022 г., четвъртък, от 10:00 ч. и за който ще е необходима регистрация на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlfumqrT4tE9x4o6L1P1lY391XXkuubHtJ.

За да се избегнат технически проблеми и забавяне на достъпа за участие в срещата в началния час, препоръчваме регистрацията да бъде извършена предварително (до 16 март 2022 г., включително). Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея следва да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията, е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлява участникът, както и ролята, която изпълнява в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения в регистрацията електронен адрес съответният участник ще получи линк, с който ще може да влезе в срещата.

Техническите възможности на платформата позволяват едновременно включване на определен брой участници в срещата, поради което молим за участие да се регистрират до двама представители от една организация/институция. За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:30 ч. – 09:50 ч. на 17.03.2022 г. тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.

           Допълнителна информация, ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове – https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/9096.

На разположение сме за всякакви допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на втория информационен ден. Лице за контакт: Мая Лашова, държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИАПО, e-mail: m.lashova@mon.bg.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content