Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Провеждане на обучение за външни инспектори за целите на инспектирането в Националния инспекторат по образованието

Уважаеми кандидати, във връзка с чл. 6, ал. 3, т. 11 и чл. 14, т. 3 от Правилника за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (НИО) директорът на НИО обявява обучение за външни инспектори за целите на инспектирането.

Заявления за участие в обучението ще се приемат от 3 юли до 1 август 2023 г. в офиса на НИО от 9.30 до 17.00 ч. всеки работен ден на следния адрес: София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б, ет. 7, офис 2 или изпратени по електронна поща на v.yanakieva@mon.bg.

Необходими документи:

  1. Заявление, съдържащо трите имена на лицето и адрес за кореспонденция, електронен адрес и телефон; линк за изтегляне на бланка
  2. Копие на диплома за висше образование с присъдена образователно-квалификационна степен „магистър“;
  3. Копия на документи, доказващи професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не по-малко от 5 години;
  4. Документ, удостоверяващ заплатено обучение.
  5. Декларация – линк за изтегляне на бланка

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат, чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно или по електронен път, като се изпрати на посочената електронна поща. При необходимост дипломата за висше образование и документите за професионален опит се представят в оригинал за сверка. Копията на документи следва да бъдат четливи.

При подаване на документи по електронен път, заявителят следва да потвърди, че е запознат с уведомление за поверителност

Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени всички изискуеми документи.

Стойността на обучението е 530 лева. Всеки кандидат за своя сметка покрива разходите в двете фази на обучението, свързани с транспорт, нощувка и дневни пари.

Сумата се заплаща само по банков път по посочената по-долу сметка:

Национален инспекторат по образованието – гр. София

Първа инвестиционна банка АД

IBAN: BG59FINV91503117164001

BIC КОД: FINVBGSF

Основание за плащане – обучение за външен инспектор

Обучението в първа фаза ще е присъствено и ще се проведе през м. октомври 2023 г. в гр. София.

Лице за контакт – Вероника Янакиева, главен специалист в дирекция „Административно осигуряване“,  тел. 02 424 11 84

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content