Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИТЕ В VІІІ КЛАС

В дните 5, 6 и 7 юли 2022 г. (вторник, сряда и четвъртък) се подават заявления за участие в І етап на класиране – прием в VІІІ клас за учебната 2022/2023 година. В приема могат да участват завършилите основно образование през настоящата учебна година, както и лица, не по-възрастни от 17 години (навършвани през 2022 календарна година), непродължили образованието си след успешно завършено основно образование.

            Заявлението за участие в класиране с подредени желания (паралелки) може да бъде подадено:

– от родител – в електронната платформаhttps://infopriem.mon.bg(с входящия номер и кода за достъп, отпечатани на служебната бележка на ученика);

– от ученик, придружен от родител или настойник – в някое от определените със заповед на началника на РУО – Шумен училища, изброени в приложения списък.

            Подредбата на желанията в заявлението следва да бъде добре обмислена и да съответства в най-голяма степен на желанията и възможностите на ученика, подкрепени от неговите родители.

Училища, разположени извън общинските центрове и обучаващи седмокласници, могат да оказват съдействие на свои ученици за подаване на заявления по електронен път – когато такова съдействие бъде поискано от ученик, придружен от родител.

Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. За да се кандидатства в училища, разположени на територията на различни административни области, е необходимо да се подадат отделни заявления – пред съответното регионално управление на образованието.  Приемането в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от съответния изпит за проверка на способностите.

За участие в приема се подава Заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания.

            Освен заявлението може да се изискват и копия на някои от изброените документи (оригиналите се представят само за сверяване):

  • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (когато се кандидатства за прием в професионални паралелки)
  • Свидетелството за завършено основно образование (когато основно образование е придобито преди годината на кандидатстване)
  • Удостоверение за признаване на основно образование (издава се от РУО на ученици от училища в чужди държави)

Приемането на заявления на хартиен носител ще се осъществява в изброените по-долу училища по общини:

1. Община Велики Преслав – Средно училище „Черноризец Храбър“, гр. Велики Преслав

2. Община Венец – Средно училище „Никола Й. Вапцаров“, с. Венец

3. Община Върбица – Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Върбица

4. Община Каолиново:

4.1 Средно училище „Георги Ст. Раковски“, гр. Каолиново

4.2 Обединено училище „Панайот Волов“, с. Тодор Икономово

5. Община Каспичан – Средно училище „Панайот Волов“, гр. Каспичан

6. Община Никола Козлево – Средно училище „Цанко Б. Церковски“, с. Никола Козлево

7. Община Нови пазар – Средно училище „Хан Исперих“, гр. Нови пазар

8. Община Смядово – Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Смядово

9. Община Хитрино – Средно училище „Д-р Петър Берон“, с. Хитрино

10. Община Шумен:

10.1 Професионална гимназия по икономика, гр. Шумен

10.2 Профилирана езикова гимназия „Никола Й. Вапцаров“, гр. Шумен

10.3 Обединено училище „Христо Ботев“, с. Ивански

Работното време на комисиите в училищата е от 08.00 до 18.00 ч. – без прекъсване. Заявленията (по образец) се попълват от ученик и родител на работното място на комисията. Необходимите за кандидатстване документи се представят в оригинал и копие – копието остава в документацията на комисията, а оригиналът, след сверяване на данните, се връща на кандидата.

                 Резултатите от І етап на класиране ще бъдат обявени до 12.07.2022 г. (вторник).

Обл. комисия по приемане на учениците

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content