Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

„Обявена конкурсна процедура 33.22-2023 от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява нова Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.

Допустими кандидати са: институции в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, включително центрове за специална образователна подкрепа, и специализирани обслужващи звена (регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Национален дворец на децата и Държавен логопедичен център); регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията за конкурсната процедура е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg

Краен срок за кандидатстване: 26 юли 2023 г., 12:30 ч.

В периода до 26.07.2023 г. ЦОИДУЕМ ще организира разяснителни ZOOM-срещи за консултиране и предоставяне на по-конкретна информация за процедурата за кандидатстване. Допустимите кандидати и партньори, желаещи да се включат в ZOOM-срещи, моля да заявят това на e-mail: coiduem@mon.bg 

Насоки за кандидатствне

Публ. на 28.06.2023 г.

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content