Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗАВЪРШВАЩИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (VІІ КЛАС) И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕЗАВЪРШВАЩИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ (VІІ КЛАС) И НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАВЪРШВАЩИ І ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (Х КЛАС) В ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

І. Насочване на ученици за държавен прием в VІІІ клас / за допълнителен държавен прием в ХІ клас

В работните дни след май и до 21 май 2021 г. включително, ще могат да подават документи за прием в VІІІ клас / в ХІ клас чрез насочване (независимо от това дали ще полагат изпити за национално външно оценяване или не) следните групи ученици:

 1. По реда на Глава ІV, Раздел VІІ (чл. 95, ал. 1 и ал. 2) от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование имат право да участват в приема чрез насочване:
 • Ученици с хронични заболявания или с физически и сензорни увреждания.
 • Ученици, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа, в центрове за настаняване от семеен тип, или в приемни семейства.

Ученици с хронични заболявания или с физически и сензорни увреждания се приемат по документи в паралелки по профили, или по специалности от професии, които не са противопоказани на здравословното им състояние (приемането се осъществява по тяхно искане и въз основа на  утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката списъци на заболявания и увреждания).

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип, или настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи в паралелки по специалности от професии.

Съгласно чл. 96, ал. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование учениците с хронични заболявания или с физически и сензорни увреждания, настанените в домове за деца, лишени от родителска грижа, в центрове за настаняване от семеен тип, или в приемни семейства, които завършват VІІ клас със свидетелство за основно образование, подават в сградата на Регионално управление на образованието – Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Калоян” № 1, следните документи:

 •  Заявление с подредени желания;
 •  Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания и/или физически и сензорни увреждания;
 •  Служебна бележка, удостоверяваща настаняването – за учениците от центровете за настаняване от семеен тип;
 •  Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за настанените в приемни семейства.
 1. Учениците със специални образователни потребности (СОП), оценявани по  чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, участват в приема чрез насочване по реда на Глава ІV, Раздел VІІ (чл. 98, ал. 1) от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование – съобразно мотивирано становище, изготвено от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за всеки отделен случай.

2.1.          Родителите на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VІІ клас / удостоверение за завършен Х клас и желаят да участват съответно в държавния прием в VІІІ клас или в допълнителния държавен прием в ХІ клас, следва в указания по-горе срок (3 – 21 май) да подадат в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Милан Борисов“ № 16, документите по чл. 140, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование, за да бъде изготвено мотивирано становище, въз основа на което ще бъде осъществено насочването на съответния ученик.

Документите, които се представят, са следните:

 •  Заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 •  Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 •  Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

2.2.          Родителите на ученици със специални образователни потребности, които желаят децата им да се обучават в изнесена паралелка в Център за специална образователна подкрепа (в гр. Шумен или в гр. Нови пазар) за придобиване на първа степен на професионална квалификация или по част от професия, в същия срок (3 – 21 май), подават заявление до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Шумен, с адрес: гр. Шумен, ул. „Милан Борисов“ № 16, въз основа на което ще бъдат информирани и консултирани за възможностите за продължаване на обучението на детето.

ІІ. Ученици, които желаят да кандидатстват по профилите „Изобразително изкуство“„Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ или в паралелки по специалности от професии от област на образование „Изкуства“, приемът в които се извършва с полагане на изпит за проверка на способностите:

На 27 и 28 май 2021 г. (четвъртък и петък) учениците, които желаят да кандидатстват в паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ или в професионални паралелки от област на образование „Изкуства” от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (съгласно утвърдения държавен план-прием на училищата от област Шумен, или на училищата от друга административна област в страната) подават заявление за полагане на съответния изпит за проверка на способностите. Заявлението по образец, утвърден от министъра на образованието и науката, се получава и се подава чрез директора на училището, в което ученикът се обучава.

За полагане на изпити за проверка на способностите не се дължат такси.

Изпитите се полагат на територията на административната област, в която ученикът се обучава, освен ако в областта не се организира провеждане на съответния изпит. През настоящата учебна година в област Шумен ще се проведат изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство и по музика за ученици от VІІ клас. Няма да се провеждат изпити за проверка на способностите за ученици от Х клас. С резултатите от положените изпити учениците могат да участват в класиране в училища и на територията на други административни области в страната.

Заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии – X клас

Заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии – VII клас

Областна комисия по приемането на ученици към РУО – Шумен

Още новини

прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
прочети повече >
Skip to content