Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ 

Съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г. 

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно към главен юрисконсулт/отговорно лице за разглеждане на сигнали в Регионалното управление на образованието – Шумен.

Как може да подадете сигнал за нарушение?

Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини: 

  1. Лично, на главен юрисконсулт/отговорното лице;
  2. Чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в административната сграда на Регионалното управление на образованието – Шумен или чрез пощенска/куриерска пратка, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;
  3. Чрез електронна поща, с адрес: mail@ruo-shumen.bg

Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

2. Може да подадете устен сигнал на телефон 054/ 800 373 или чрез лична среща с главен юрисконсулт/отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.

В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Следва да попълните всички данни във формуляра.

*В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7- дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

ВАЖНО!!! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Формулярът може да изтеглите от тук:

ТУК

Публикувано на: 29.05.2023 г.

Skip to content