Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Друга важна информация

Информация за възможностите за организиране на онлайн-уроци и за предоставяне на устройства за ползване от деца-бежанци от Украйна

Процедура за насочване и записване на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в български държавни и общински детски градини и училища

           1. Насочването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за прием и обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се осъществява след:

            1.1. подаден документ от родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика за получаване на международна или временна закрила до Държавната агенция за бежанците (ДАБ) и нейните поделения в страната;

           1.2. предоставен личен номер на чужденец (ЛНЧ) на детето или ученика, вписан в регистрационна карта на родител/настойник/попечител/представител на детето или ученика, ако детето или ученикът са под 14-годишна възраст, съответно вписан в самостоятелна регистрационна карта – над 14-годишна възраст.

           2. Записването на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна за обучение в държавните и в общинските детски градини и училища може да се извърши след:

           2.1. насочване от началника на РУО на детето или ученика за прием и обучение в съответната детска градини или училище;

           2.2. представен в детската градина или училището медицински документ от първичен медицински преглед на детето или ученика, че е клинично здраво, издаден от личен лекар, избран от родителя настойника/попечителя/представителя на детето или ученика, или от лекар в поделенията на ДАБ;

           2.3. провеждане на събеседване и насочване на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на училищното образование, когато детето или ученикът не притежава документ за завършен клас, етап или степен на образование, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (обн., ДВ, бр. 32 от 21.04.2017 г.).

Информация за възможностите за обучение на деца от Република Украйна, търсещи или получили международна закрила

           Във връзка с усложнената геополитическа обстановка, в частност с военните действия в Украйна, обучението на деца в предучилищна и училищна възраст, търсещи или получили международна закрила, може да се осъществява във всички държавни и общински детски градини и училища на територията на област Шумен. Обучението е безплатно и по условията и реда за българските граждани.

           В случаите, когато лицата притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование:

           – признаването на завършен период или клас от I до VI включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи образованието си;

           – признаването на завършен период или клас за класовете от VII до XII включително, на завършен първи гимназиален етап от средната степен на образование, както и признаването на основно образование, на средно образование и/или на професионална квалификация, се извършва от експертна комисия към Регионално управление на образованието – Шумен.

           В случаите, когато лицата не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование Регионално управление на образованието – Шумен насочва малолетния или непълнолетния чужденец към определена детска градина или училище съобразно местоживеенето му и желанието на родителя след подадено заявление от родителя (заявлението е публикувано на сайта на Регионално управление на образованието – Шумен, в раздел „За деца от Украйна“, така че всяко заинтересовано лице да има достъп до него; освен това заявлението може да бъде получено от заинтересованото лице на хартия в Регионално управление на образованието – Шумен).

           Записването на деца, търсещи или получили международна закрила, в групи за задължително предучилищно образование се извършва по време на цялата учебна година, а в държавните или в общинските училища се извършва по време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок.

           За децата и учениците, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст се осигурява допълнително обучение по български език като чужд език, както следва:

           – 60 педагогически ситуации – за децата в групите за задължително предучилищно образование;

           – 90 учебни часа – за учениците, обучаващи се в начален етап;

           – 120 учебни часа – за учениците, обучаващи се в прогимназиален етап;

           – 180 учебни часа – за учениците, обучаващи се в първи гимназиален етап.

           За лицата, търсещи или получили международна закрила, и за мигранти, допълнителното обучение по български език се осъществява по утвърдени от Министерството на образованието и науката учебни програми.

           Децата на родители с двойно гражданство могат да бъдат приети в детска градина или училище, без да се преминава през процедурите за бежанците, които имат само украински паспорт.

           Цялата информация, свързана с приема и обучението на лица, търсещи или получили международна закрила, както и друга полезна информация може да бъде намерена на сайта на Регионално управление на образованието – Шумен в раздел „За деца от Украйна“.

Предоставяне на психологическа подкрепа

Във връзка с военните действия в Украйна, до края на учебната 2021/2022 година ще продължи предоставянето на психологическа подкрепа чрез безплатни телефонни линии, открити от Министерството на образованието и науката, на ученици, родители, педагогически и непедагогически специалисти. Психологическата подкрепа ще се оказва и на деца, ученици и родители, бежанци от военните действия в Украйна.
Горещите телефонни линии за психологическа подкрепа са следните:
БУРГАС: 0893 631 573
ВАРНА: 0877 566 696
ВЕЛИКО ТЪРНОВО: 0882 247 454
ПЛОВДИВ: 0800 16 793
СОФИЯ-ГРАД: 0877 183 133
СТАРА ЗАГОРА: 042/210-089
Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 часа до 16.30 часа.

Skip to content