Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Достъп до обществена информация

Предоставянето на достъп до обществена информация от РУО – Шумен по реда на Закона за достъп до обществена информация се осъществява от отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“

            – Всички граждани на Република България, чужди граждани, юридически лица и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация и на правото и на повторно използване. Посочените лица могат да упражнят правото си при условията и реда на утвърдените със Заповед на Началника на РУО – Шумен вътрешни правила и на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

            – Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на предварително подадено писмено заявление (по образец) или устно запитване (с протокол по образец). Услугата се заявява в деловодството на РУО – Шумен, по пощата, по електронната поща на имейл: mail@ruo-shumen.bg или чрез платформата за достъп до обществената информация.

            – Подадените заявления се регистрират в деловодството на РУО – Шумен, а решението за предоставяне на достъпа до обществена информация не по-късно от 14 дни от  датата на регистрацията. В случаи, че поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, срокът за предоставянето на информацията може да се удължи, но с не повече от 10 дни.

Достъпът до обществена информация е безплатен, освен в случаите, в който заявителят е пожелал предоставянето и по един от следните начини:

 1. CD диск 700 МВ – 1 брой – 0,26 лв.;
 2. DVD диск 4,7 МВ- 1 брой – 0,30 лв.
 3. DVD диск 8,5 МВ – 1 брой – 0,67 лв;
 4. Хартия – 1 лист (А4) – 0,01 лв.;
 5. Хартия – 1 лист (А3) – 0,02 лв.;
 6. Разход за тонер за едностранни отпечатване на лист хартия А4 – 1 стр. – 0,02 лв.
 7. Разход за тонер за едностранни отпечатване на лист хартия А3 – 1 стр. – 0,04 лв.
 8. USB флаш памет 4 GB – 1 бр.-3,46 лв.
 9. USB флаш памет 8 GB – 1 бр.- 5,72 лв.
 10. USB флаш памет 16 GB – 1 бр.- 7,93 лв.
 11. USB флаш памет 32 GB – 1 бр.-9,47 лв.

Посочените цени не включват ДДС. Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.

Заплащането на дължимите разходи се осъществява по банков път по следната сметка на РУО – Шумен:

IBAN: ВС. 65 UBBS 8002 3106 1034 06;

BIC UBBS BGSF

Банка: ОББ АД

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯПЕ ОТ РУО – ШУМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ

– Информацията се предоставя от РУО – Шумен във формат и на език, на който тя е събрана, създадена или в друг формат.

– РУО – Шумен няма задължението да предоставя. информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция.

– РУО – Шумен няма задължението да продължава създаването или събирането на определен вид информация за нуждите на повторното й използване.

– При искане на заявителя и при възможност исканата информация се предоставя по електронен път на посочен електронен пощенски адрес или по друг подходящ начин за предоставяне на информацията в електронна форма.

РУО – Шумен не предоставя за повторно използване информация:

 1. чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията на РУО – Шумен;
 2. която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;
 3. която е събрана или създадена от обществени радио и телевизионни оператори или техните регионални центрове;
 4. която е събрана или създадена от училища, научни и изследователски институти, националния архивен фонд, библиотеки, музеи, оркестри, опери, балети, театри и други научни и културни организации.

Предоставянето на достъп до обществена информация от РУО – Шумен по реда на Закона за достъп до обществена информация се осъществява от отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“.

Формуляри и образци на заявления за достъп до обществена информация

Приложение 1 – Заявление за достъп до обществена информация

Приложение 2 – Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение 3 – Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация


Вътрешни правила за достъп до обществена информация на РУО-Шумен

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Такси за предоставяне на обществена информация

Актуализиран списък за 2024 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Шумен

Категория информацияМясто за публикуванеформат
1Данни за административната структура. Описание на правомощията, функциите и отговорностите на РУО – ШуменРаздел “За РУО-Шумен”HTML
2Нормативни актове за системата на предучилищното и училищното образованиеРаздел “Нормативни актове”HTML; PDF
3Заповеди на началника на РУО – ШуменРаздел “Административни актове на началника на РУО”PDF
4Наименование, адрес, телефон и работно време на звеното, което отговаря за приемане на заявления за предоставяне на ДОИРаздел “Достъп до обществена информация”HTML
5Вътрешни правила за предоставяне на ДОИ, такси за предоставяне на обществена информация, годишни отчети за постъпилите заявления за ДОИ, указания за приемане, проверка и изпращане на електронни документи, подписани с УЕП, формуляри на образци на заявления за ДОИРаздел “Достъп до обществена информация”HTML, PDF
6Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РУО – ШуменРаздел “Училищна мрежа”HTML;PDF
6.1Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеРаздел “Училищна мрежа”HTML
6.2Информационен масив с данни за средищни и защитени училища и детски градини, иновативни училища и закрити и преобразувани училища.Раздел “Училищна мрежа”HTML
7План и отчет за дейността на РУО – ШуменРаздел “Планове и отчети за дейността на РУО – Шумен”HTML,PDF
8Бюджет и отчет на РУО – ШуменРаздел “Бюджет”HTML,PDF
9Информация за предоставяните от РУО – Шумен административни услугиРаздел “За РУО-Шумен”HTML
10Държавен план-прием в училищата в област ШуменРаздел “Държавен план-прием”HTML, PDF
11Обяви за свободни работни места в институциите от системата на предучилищното и училищното образование в област ШуменРаздел “Свободни работни места”HTML, PDF
12Обяви за конкурси за държавни служители и за директори на институции в системата на предучилищното и училищното образование в област ШуменРаздел “Конкурси – държавни служители, директори”HTML, PDF
13Информация за подадените декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоРаздел “Антикорупция”HTML, PDF
14Информация за държавния план-прием в училищата в област Шумен. Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием по чл.142, ал.3, т.1 от ЗПУОРаздел “Държавен план-прием на ученици в V клас и в VІІІ клас и допълнителен държавен план-прием на ученици в ХІ клас – общи положения”HTML
15График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024 – 2025 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образованиеРаздел “Държавен план-прием на ученици за учебната 2024/2025 година”HTML, PDF
Публ. на 08.01.2024 г.
Skip to content