Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Достъп до обществена информация

Предоставянето на достъп до обществена информация от РУО – Шумен по реда на Закона за достъп до обществена информация се осъществява от отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“.

Заявления за достъп до обществена информация се подават в посоченото звено всеки работен ден в часовете
от 9:00 ч. до 17:30 ч.

 Адрес: гр. Шумен ул. „Цар Калоян“ № 1

 Деловодство на РУО – Шумен

Тел. 054/800-373

Заявления за достъп до обществена информация могат да се подават и на следния електронен адрес: mail@ruo-shumen.bg

Формуляри и образци на заявления за достъп до обществена информация

Приложение 1 – Заявление за достъп до обществена информация

Приложение 2 – Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Приложение 3 – Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация


Вътрешни правила за достъп до обществена информация на РУО-Шумен

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2020 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

Такси за предоставяне на обществена информация

Актуализиран списък за 2024 г. на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Шумен

Категория информацияМясто за публикуванеформат
1Данни за административната структура. Описание на правомощията, функциите и отговорностите на РУО – ШуменРаздел “За РУО-Шумен”HTML
2Нормативни актове за системата на предучилищното и училищното образованиеРаздел “Нормативни актове”HTML; PDF
3Заповеди на началника на РУО – ШуменРаздел “Административни актове на началника на РУО”PDF
4Наименование, адрес, телефон и работно време на звеното, което отговаря за приемане на заявления за предоставяне на ДОИРаздел “Достъп до обществена информация”HTML
5Вътрешни правила за предоставяне на ДОИ, такси за предоставяне на обществена информация, годишни отчети за постъпилите заявления за ДОИ, указания за приемане, проверка и изпращане на електронни документи, подписани с УЕП, формуляри на образци на заявления за ДОИРаздел “Достъп до обществена информация”HTML, PDF
6Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от РУО – ШуменРаздел “Училищна мрежа”HTML;PDF
6.1Регистър на институциите в системата на предучилищното и училищното образованиеРаздел “Училищна мрежа”HTML
6.2Информационен масив с данни за средищни и защитени училища и детски градини, иновативни училища и закрити и преобразувани училища.Раздел “Училищна мрежа”HTML
7План и отчет за дейността на РУО – ШуменРаздел “Планове и отчети за дейността на РУО – Шумен”HTML,PDF
8Бюджет и отчет на РУО – ШуменРаздел “Бюджет”HTML,PDF
9Информация за предоставяните от РУО – Шумен административни услугиРаздел “За РУО-Шумен”HTML
10Държавен план-прием в училищата в област ШуменРаздел “Държавен план-прием”HTML, PDF
11Обяви за свободни работни места в институциите от системата на предучилищното и училищното образование в област ШуменРаздел “Свободни работни места”HTML, PDF
12Обяви за конкурси за държавни служители и за директори на институции в системата на предучилищното и училищното образование в област ШуменРаздел “Конкурси – държавни служители, директори”HTML, PDF
13Информация за подадените декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имуществоРаздел “Антикорупция”HTML, PDF
14Информация за държавния план-прием в училищата в област Шумен. Списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием по чл.142, ал.3, т.1 от ЗПУОРаздел “Държавен план-прием на ученици в V клас и в VІІІ клас и допълнителен държавен план-прием на ученици в ХІ клас – общи положения”HTML
15График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024 – 2025 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образованиеРаздел “Държавен план-прием на ученици за учебната 2024/2025 година”HTML, PDF
Публ. на 08.01.2024 г.
Skip to content