Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Планирани обучения на тема “Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022”

№ РД22-2635/20.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА УЧИЛИЩАТА
С ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
ОБЛАСТ ШУМЕН

Относно: Обучения на учители по Национална програма „Квалификация“2021 г. на тема: „Методи за оценяване на математическа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване PISA 2022“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № РД-12-160/19.10.2021 г. на Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) Ви уведомяваме, че от м. октомври до м. декември 2021 г. са планирани обучения на 350 учители на тема: „Методи за оценяване в международното изследване PISA 2022“. Обученията се включени в Национална програма „Квалификация“ 2021 г. на МОН.

Изследването PISA (Programme for International Student Assessment) – Програмата за международно оценяване на учениците, оценява 15-годишните ученици в три области: функционална грамотност при четене, математика и природни науки и се провежда през три години, като всеки път една от трите области е основна за изследването. Следващият цикъл трябваше да се проведе през 2021 г. с основна област математиката, но заради Covid-19 основното изследване ще се проведе през 2022 година.

Обученията се организират в събота и неделя като в програмата са предвидени 12 академични часа, които се провеждат от разстояние в електронна среда и са разпределени по преценка на лекторите и 4 часа – неприсъствено, самостоятелно обучение. Всеки учител, който е присъствал на обученията и е изпълнил заданията на лекторите, ще получи удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Информация за датите и за регистрация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО в раздел Дейности/Обучения – http://copuo.bg/page.php?c=13&d=200

Моля да информирате учителите в повереното Ви училище за възможността да се включат в обучението.

ЮЛИЯН ТОДОРОВ

И.Д. началник на Регионалното управление на образованието – Шумен

<<< Назад
Skip to content