Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП-2)

Заявител по настоящата услуга може да бъде лице, работило по трудово или служебно правоотношение в Регионално управление на образованието – Шумен, в организациите, на които РУО – Шумен е правоприемник, или чиито ведомости се съхраняват в архива му.

Заявление за издаване на удостоверение може да се подава от следните лица:

  • лично от лицето – с документ за самоличност;
  • от съпруг, родител или дете – с писмено нотариално заверено пълномощно или с документ, удостоверяващ гражданското състояние;
  • от други граждани – с писмено нотариално заверено пълномощно.

Повече може да прочетете във файла УКАЗАНИЯ – Издаване на удостоверение

УКАЗАНИЯ – Издаване на удостоверение

ОБРАЗЕЦ – Заявление

ОБРАЗЕЦ – Протокол

Получаване на удостоверението за осигурителен доход:

Документът може да бъде получен:

  1. на място в РУО – Шумен от звеното за административно обслужване с адрес гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 1;
  2. чрез лицензиран пощенски оператор:

– като вътрешна препоръчана пощенска пратка за сметка на заявителя/получателя. Цената на пощенската услуга се заплаща от заявителя/получателя при доставяне на пратката; 

– с международна препоръчана пощенска пратка или международна куриерска услуга на адрес, посочен в заявлението, след предплащане на цената на пощенските услуги от заявителя към РУО – Шумен. 

Цени на Български пощи за вътрешни пратки

Цени на Български пощи за международни пратки

Заплащане:
Услугата не се заплаща

Skip to content