Декларация за достъпност

9700 Шумен, ул. "Цар Калоян" №1 тел. 054 800373

Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

Заявители по настоящата услуга могат да бъдат педагогически специалисти, работещи в системата на предучилищното и училищното образование в институциите, създадени по Закона за предучилищното и училищното образование, взели участие в квалификационни форми в страната, в друга държава членка или трета държава, проведени от организации, извън посочените в чл. 43 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти – от международни научни организации, неправителствени организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със законодателството на друга държава, въз основа на сключени междуправителствени спогодби, международни договори, по които Република България е страна, или в изпълнение на международни програми и проекти.

Заявление за издаване на удостоверение може да се подава от следните лица:

  • лично от лицето – с документ за самоличност;
  • от други граждани – с писмено нотариално заверено пълномощно.

Заявяването на услугата може да се извършва два пъти годишно от 1-во до 10-о число на месеците февруари и юли.

Повече може да прочетете във файла УКАЗАНИЯ – Издаване на удостоверение

УКАЗАНИЯ – Издаване на удостоверение

ОБРАЗЕЦ – Заявление

ОБРАЗЕЦ – Протокол

Получаване на удостоверението за признаване на квалификационни кредити:

Документът може да бъде получен:

  1. на място в РУО – Шумен от звеното за административно обслужване с адрес гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 1;
  2. чрез лицензиран пощенски оператор:

– като вътрешна препоръчана пощенска пратка за сметка на заявителя/получателя. Цената на пощенската услуга се заплаща от заявителя/получателя при доставяне на пратката; 

– с международна препоръчана пощенска пратка или международна куриерска услуга на адрес, посочен в заявлението, след предплащане на цената на пощенските услуги от заявителя към РУО – Шумен. 

Цени на Български пощи за вътрешни пратки

Цени на Български пощи за международни пратки

Заплащане:
Услугата не се заплаща

Skip to content